Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-62

ZK-02-2013-62.doc  ZK-02-2013-62pr01.pdf  ZK-02-2013-62pr02.pdf  ZK-02-2013-62pr03.xls
Číslo materiálu62
Číslo jednacíZK-02-2013-62
NázevDotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
Zpracoval K. Lisá
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 18. prosince 2012 schválilo usnesením č. 0601/08/2012/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 14/12 (dále jen zásady ).
V termínu pro přijímání žádostí, tj. do 15. února 2013, bylo doručeno celkem 68 žádostí, které byly odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu zkontrolovány po formální i obsahové stránce. Po daném termínu byla podána 1 žádost, která byla v souladu se zásadami vyřazena z dalšího posuzování. Z celkového počtu včas evidovaných žádostí nesplňují podmínku obsahového zaměření se zásadami 2 žádosti, 2 žádosti vykazují formální chyby a dále 1 žadatel obdržel dotaci v loňském roce, přičemž každý žadatel může v rámci dvou po sobě jdoucích kalendářních roků obdržet maximálně jednu dotaci. Tyto žádosti byly dle článku 6 odstavce 4 zásad vyřazeny z dalšího posuzování. Podmínky zásad tedy splnilo 63 žádostí o dotaci s celkovým finančním objemem požadavků na dotaci Kraje Vysočina ve výši 1 980 738 Kč.
Z důvodu, že tato částka překročila výši finančních prostředků určených k tomuto účelu v rozpočtu kraje, došlo v souladu s čl. 6 odst. 5 zásad k procentnímu přepočtu vlastního podílu žadatelů. Žadatelé byli seřazeni sestupně podle procentního podílu vlastních prostředků, které byly, pouze pro tento účel, upraveny příslušnými koeficienty zohledňujícími počet obyvatel dané obce (ZK-02-2013-62, př. 3).
Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Kultura je na poskytování dotací dle zásad schválená částka 1 mil. Kč. Po přepočtu by bylo možné podpořit 37 žadatelů v celkovém objemu finančních prostředků 928 332 Kč. V souladu s čl. 6 odst. 6 zásad, kdy ve výjimečných případech může být poskytnutá finanční dotace snížena (v případech rovného ohodnocení a nedostatečné finanční alokace pro poskytování dotací v daném kalendářním roce) a po konzultaci s RNDr. Marií Kružíkovou, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zbývající částkou tj. 71 668 Kč podpořit v pořadí následujícího 38. žadatele, který v žádosti o dotaci požadoval dotaci ve výši 100 000 Kč.
U některých žadatelů došlo ke snížení požadované dotace dle kritéria zásad - 100 Kč v průměru na jednoho obyvatele, přičemž výchozím zdrojem pro kontrolu počtu obyvatel byly statistické údaje k 1. 1. 2012, a dále náklady na občerstvení do výše 10 % celkových nákladů akce.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace 38 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2013-62, př. 1 v celkovém objemu 1 mil. Kč a neposkytnout dotace 31 žadatelům uvedeným v materiálu
ZK-02-2013-62, př. 2. Obec Košetice nelze podpořit z důvodu pozdního podání žádosti a obec Věcov z důvodu obdržení dotace v roce 2012. Obec Černíč a město Chotěboř nelze podpořit z důvodu nesplnění obsahového zaměření se zásadami a městys Opatov a obec Vír z důvodu formálních chyb v žádosti o dotaci. Zbývající žadatele nelze podpořit z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Dotace podpořeným žadatelům se budou poskytovat na základě vzorové smlouvy, která tvoří nedílnou součást zásad a u níž dojde pouze k úpravě v souvislosti se změnou názvu banky z Volksbank CZ, a.s. na Sberbank CZ, a. s.
StanoviskaOdbor ekonomický: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, v kapitole Kultura, § 3399 jsou schváleny finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč na poskytnutí dotací na výročí obcí a měst.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ00501.
Rada kraje materiál na svém zasedání dne 12. 3. 2013 projednala a svým usnesením č. 0430/09/2013/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 14/12 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2013-62, př. 1;
* neposkytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 14/12 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2013-62, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz