Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-07

ZK-02-2013-07.doc  ZK-02-2013-07pr01.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíZK-02-2013-07
NázevNávrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2013
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 18. 12. 2013 schválilo usnesením
č. 0547/08/2012/ZK rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013, ve kterém je vyčleněna v kapitole Požární ochrana a IZS částka 1 mil. Kč na dotace obcím na ochranu obecního nemovitého majetku. Finanční prostředky na tuto aktivitu v rámci prevence kriminality byly vyčleněny v souladu s Programem prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 (schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0540/08/2012/ZK dne 18. 12. 2012 - dále jen Program ) a na základě zájmu obcí investovat do ochrany svého nemovitého majetku.
V roce 2012 bylo na ochranu obecního nemovitého majetku vyčleněno 800 tis. Kč, přičemž obce požádaly o dotace v celkové výši více než 1,8 mil. Kč. Podle statistických údajů Policie ČR bylo v roce 2010 zjištěno celkem 177 případů vloupání do objektů obcí, což je nejvíce od roku 2004, kdy se dotace na ochranu obecního majetku poskytují. V roce 2011 to bylo 151 vloupání a v roce 2012 celkem 145 vloupání. Obce, v souladu se zásadami, které schvaluje Zastupitelstvo Kraje Vysočina, využívají dotace na realizaci opatření prostřednictvím prvků technické ochrany v rámci situační prevence jako jsou například - instalace elektronické zabezpečovací signalizace, instalace bezpečnostních skel do vchodových dveří a oken, instalace bezpečnostních zámků do dveří, instalace mříží ap.
Návrh řešení V souladu s opatřením Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 a na základě zvýšeného zájmu ze strany obcí Kraje Vysočina navrhuje odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina poskytnout dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013. Poskytnutím dotací budou obce motivovány a bude podpořena jejich snaha o realizaci opatření k omezování příležitostí k páchání majetkové trestné činnosti. Z tohoto důvodu odbor sekretariátu hejtmana zpracoval a zastupitelstvu kraje předkládá k projednání návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2013 dle materiálu ZK-02-2013-07, př. 1.
StanoviskaBezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina - doporučuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2013 .
Odbor informatiky - v systému eDotace je tato dotace evidována pod ID ZZ 00626.
Ekonomický odbor - nemá připomínky.
Legislativní výbor -
* doporučuje zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního majetku v Kraji Vysočina v roce 2013 a dále
* doporučuje do konce roku 2013 uskutečnit kontrolu k objektivitě vykazovaných podkladů o přestupcích pro hodnocení a jejich strukturalizaci a zapracovat výsledky do novelizovaných Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního majetku v Kraji Vysočina pro rok 2014.

Rada Kraje Vysočina - doporučuje zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2013 dle materiálu RK-09-2013-43, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2013 dle materiálu ZK-02-2013-07, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz