Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-14

ZK-02-2013-14.doc  ZK-02-2013-14pr01.doc  ZK-02-2013-14pr02.pdf
Číslo materiálu14
Číslo jednacíZK-02-2013-14
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Bystrá
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darovaní pozemků v k. ú. a obci Bystrá do vlastnictví obce po realizaci akce Oprava kanalizačního potrubí včetně opravy chodníku nad opravovaným potrubím v obci Bystrá .
Na odbor majetkový se obrátila obec Bystrá s žádostí o bezúplatný převod pozemků par. č. 727/6 ostatní plocha, silnice o výměře 114 m2 a par. č. 727/7 ostatní plocha, silnice o výměře 10 m2 oddělených z pozemku par. č. 697/2 dle GP č. 193-63/2012 v k. ú. a obci Bystrá, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Žádost obec podává na základě čl. 1 uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí darovací uzavřené mezi Krajem Vysočina jako budoucím dárcem části pozemku par. č. 697/2 v k. ú. a obci Bystrá a obcí Bystrá jako budoucím obdarovaným, uzavřené dne 22. 10. 2012. V tomto článku se obec zavazuje k podání žádosti o majetkoprávní vypořádání po ukončení akce.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem výše zmíněné pozemky do vlastnictví obce. Návrh je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, neboť pozemky budou využívány nekomerčně pro veřejně prospěšné účely - chodníky.
Podmínka zveřejnění záměru darování nemovitého majetku byla splněna vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 24. 1. - 12. 3. 2012.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky z vlastnictví kraje do vlastnictví obce.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaS převodem pozemků do vlastnictví obce souhlasí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Pelhřimov i odvětvový odbor, uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací bylo schváleno zastupitelstvem kraje usnesením č. 0436/05/2012/ZK ze dne 18. 9. 2012, převedení pozemků darem bylo zastupitelstvu kraje doporučeno usnesením rady kraje č. 0310/07/2013/RK.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 727/6 ostatní plocha, silnice o výměře 114 m2 a par. č. 727/7 ostatní plocha, silnice o výměře 10 m2 nově oddělené dle GP 193-63/2012 z pozemku par. č. 697/2 v k. ú. a obci Bystrá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bystrá;
schvaluje
dodatek č. 941 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2013-14, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz