Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-44

ZK-02-2013-44.doc  ZK-02-2013-44pr01.doc  ZK-02-2013-44pr02.pdf
Číslo materiálu44
Číslo jednacíZK-02-2013-44
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Třešť
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darování pozemků par. č. 1536/61 a par. č. 1536/62 v k. ú. a obci Třešť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť za účelem rozšíření stávajícího hřiště sloužícího pro potřebu Základní školy v Třešti a krajem zřizované Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť.
Na OM se obrátilo město Třešť se žádostí o darování části pozemku par. č. 1536/12 v rozsahu cca 300 m2 a části pozemku par. č. 1536/13 v rozsahu cca 40 m2 v k. ú. a obci Třešť. Město Třešť připravuje akci Třešť - Rekonstrukce stávajícího hlinitopísčitého hřiště kopané na víceúčelové . Tato stavba spočívá v nahrazení stávajícího písčitého povrchu hřiště na povrch s umělou trávou 3. generace. Vzhledem k tomu, že na stavbu mají být čerpány dotační prostředky, je třeba vybudovat hřiště tak, aby odpovídalo platným normám. Tato skutečnost představuje rozšíření hřiště jak na další pozemky ve vlastnictví města Třešť, tak na pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina. Nově vybudované hřiště bude sloužit tak jako dosud žákům základní školy a studentům krajského učiliště.
Nyní město Třešť předložilo GP č. 1738-64/2013 a 1739-64/2013, podle nichž se z pozemku par. č. 1536/12 odděluje nově vzniklý pozemek par. č. 1536/61 - ost. plocha, zeleň o výměře 454 m2 a z pozemku par. č. 1536/13 se odděluje nově vzniklý pozemek par. č. 1536/62 - ost. plocha, zeleň o výměře 35 m2 v k. ú. a obci Třešť.
S ohledem na skutečnost, že město hodlá čerpat dotační prostředky, je nezbytné, aby investor získal vlastnické právo k pozemkům dotčeným stavbou.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje požadované části pozemku nově označené jako par. č. 1536/61 a par. č. 1536/62 v k. ú.Třešť darovat do vlastnictví města Třešť. Tyto pozemky byly odděleny geometrickými plány, vyhotovenými na náklady města. V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění bude podmínka pro převod pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina, tj. zveřejnění záměru darování částí požadovaných pozemků na úřední desce krajského úřadu, do jednání zastupitelstvo kraje splněna.
Darování pozemku do vlastnictví města Třešť je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II, odst. 2. Darované pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely - sportovní hřiště užívané jak žáky základní školy, tak studenty krajského učiliště. V případě kladného rozhodnutí o darování, budou pozemky vyjmuty dodatkem zřizovací listiny z hospodaření Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat nově oddělené pozemky v k. ú. a obci Třešť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť a schválit dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, kterým budou darované pozemky vyjmuty z hospodaření této školy.
StanoviskaUsnesením 0378/08/2013/RK rada kraje vzala na vědomí zveřejnění záměru darování části pozemku par. č. 1536/12 - ost. plocha, zeleň v rozsahu cca 300 m2 a části pozemku par. č. 1536/13 - ost. plocha, zeleň v rozsahu cca 40 m2 v k. ú. Třešť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 1536/12 - ost. plocha, zeleň v k. ú. Třešť v rozsahu cca 300 m2 a část pozemku par. č. 1536/13 - ost. plocha, zeleň v rozsahu cca 40 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť nemá námitky proti darování požadované části pozemku par. č. 1536/12- ost. plocha, zeleň v k. ú. Třešť v rozsahu cca 300 m2 a par. č. 1536/13 - ost. plocha, zeleň v rozsahu cca 40 m2 do vlastnictví města Třešť.
OŠMT souhlasí s darováním částí pozemku par. č. 1536/12 v rozsahu cca 300 m2 a par.č. 1536/13 v rozsahu cca 40 m2 v k. ú. Třešť za účelem rekonstrukce stávajícího hřiště do vlastnictví města Třešť.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1536/61 - ost. plocha, zeleň o výměře 454 m2 oddělený GP č. 1738-64/2013 z pozemku par. č. 1536/12 a pozemek par. č . 1536/62 - ost. plocha, zeleň o výměře 35 m2 oddělený GP č. 1739-64/2013 z pozemku par. č. 1536/13 v k. ú. a obci Třešť z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 10 Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť dle materiálu ZK-02-2013-44, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2013- 6- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz