Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-15

ZK-02-2013-15.doc  ZK-02-2013-15pr01.doc  ZK-02-2013-15pr02.pdf
Číslo materiálu15
Číslo jednacíZK-02-2013-15
NázevDarování pozemků v k. ú. Rovný a obci Slavíkov
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší převod pozemků v k. ú. Rovný a obci Slavíkov. Na odbor majetkový se v roce 2011 obrátila obec Slavíkov s žádostí o prodej pozemků par. č. 578/13, 337/9 a 337/10 v k. ú. Rovný, které vznikly zaměřením dle GP č. 163-96/2011 po rekonstrukci vozovky a chodníku v k. ú. Rovný. Odbor majetkový danou situaci posoudil a zjistil, že pozemek par. č. 578/13 je ve vlastnictví obce Slavíkov, tedy v této části je žádost bezpředmětná. Dále zjistil, že zbylé dva pozemky par. č. 337/9 a 337/10 byly odděleny z pozemku par. č. 337/6, jež byl v roce 2011 ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodaření s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 145 05. Na základě tohoto zjištění požádal odbor majetkový ŘSD ČR o bezúplatný převod pozemku par. č. 337/6 do vlastnictví Kraje Vysočina, neboť se na něm nachází těleso silnice III/34418. Tomuto bylo ze strany ŘSD ČR vyhověno a v současné době je tento pozemek o výměře 5 668 m2 již ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Vzhledem k této skutečnosti může být v současné době řešena žádost obce Slavíkov o převod požadovaných pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje požadované pozemky do vlastnictví obce darovat, přestože původní žádost zněla na odkoupení pozemků. Tento návrh vychází ze skutečnosti, že v obdobných případech dochází k převodu pozemků obcím právě darováním. Návrh je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, neboť pozemky budou využívány nekomerčně pro veřejně prospěšné účely - chodníky.
Záměr darování pozemků byl vyvěšen na úřední desce krajského úřadu ve dnech 25. 1. 2013 až 25. 2. 2013.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky z vlastnictví kraje do vlastnictví obce.
StanoviskaKSÚSV i ODSH vyslovily souhlas s převodem pozemků, rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky do vlastnictví obce svým usnesením 0090/03/2013/RK.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 337/9 a par. č 337/10 oddělené dle GP č. 163-96/2011 z pozemku par. č. 337/6 v k. ú. Rovný a obci Slavíkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Slavíkov;
schvaluje
dodatek č. 942 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnice Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-15, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2013- 9- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz