Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-34

ZK-02-2013-34.doc  ZK-02-2013-34pr01.doc  ZK-02-2013-34pr02.pdf
Číslo materiálu34
Číslo jednacíZK-02-2013-34
NázevUzavření smluv o smlouvách budoucích kupních pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový v souladu s usnesením 0325/07/2013/RK ze dne 25. 2. 2013 předložil na jednání pozvaným vlastníkům pozemků potřebných pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole , (vzešlo z dokumentace vypracované firmou Valbek s. r. o., Liberec pro stavební řízení jako rozšíření dosavadních záborů) návrhy nájemních smluv na dotčené pozemky. Tato forma byla zvolena z důvodu rychlosti vzhledem k pozemkové úpravě, která probíhá v katastrálních územích Horní a Dolní Bobrová. Vlastníci těchto pozemků však tyto smlouvy podepíší pouze za předpokladu, že budou obratem uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích kupních. Vlastníkům se jedná o výši částky, za kterou budou pozemky vykoupeny. Investorem stavby je Kraj Vysočina a tato bude financována z rozpočtu kraje - příloha D 2.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy pro realizaci stavby uzavřít na pozemky pro trvalý zábor v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-02-2013-34, př. 1 v souladu s požadavky vlastníků dotčených pozemků smlouvy o budoucích kupních smlouvách. Cena pozemků je shodná s cenou, za kterou byly pozemky pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole již v minulosti vykoupeny - tj. 50 Kč/m2.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaUsnesením č. 0489/10/2013/RK ze dne 19. 3. 2013 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu trvalých záborů dle materiálů
RK-10-2013-58, př. 1 a za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 50 Kč/m2.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zněním navrhovaného usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu trvalých záborů dle materiálů ZK-02-2013-34, př. 1 a za vzájemně dohodnutou cenu ve výši 50 Kč/m2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 7. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz