Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-49

ZK-02-2013-49.doc  ZK-02-2013-49pr01.pdf  ZK-02-2013-49pr01a.pdf  ZK-02-2013-49pr01b.pdf  ZK-02-2013-49pr01c.pdf  ZK-02-2013-49pr01d.pdf  ZK-02-2013-49pr01e.pdf  ZK-02-2013-49pr01f.pdf  ZK-02-2013-49pr01g.pdf  ZK-02-2013-49pr02.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíZK-02-2013-49
NázevVýzva k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání
Zpracoval9 Výzva k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání pro: jednání zastupitelstva kraje č.
Předkládá J. Fialová, M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci o vyhlášení výzvy k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání (dále jen výzva OP VK ) a uvolnění finančních prostředků na předfinancování projektu v případě jeho schválení.
Dne 28. 2. 2013 byla vyhlášena výzva OP VK zaměřená na podporu přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách a základních školách v regionech a na podporu spolupráce těchto škol. Celý text výzvy je obsahem materiálu ZK-02-2013-49, př. 1, 1a-1g. Stručný přehled aktivit projektu dle výzvy je uveden v materiálu ZK-02-2013-49, př. 2. Maximální částka alokovaná pro Kraj Vysočina činí cca 105 mil. Kč za nulového kofinancování ze strany Kraje Vysočina.
Termín pro podání projektu je stanoven výzvou nejpozději do 3. května 2013, předpokládaný termín začátku realizace projektu je 1. 7. 2013. Oprávněnými předkladateli žádostí o finanční podporu jsou kraje, předpokladem realizace projektu je partnerství se středními školami a školskými zařízeními (uvedených v §13 a §14 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů). Každá střední škola zapojená do projektu bude muset spolupracovat minimálně se 4 základními školami, kde minimálně 2 základní školy musí být z obce jiné než je sídlo střední školy. Vzhledem k podmínkám vyhlášené výzvy oslovil Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OŠMS ) ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) střední školy v Kraji Vysočina, ve kterých probíhá vzdělávání v přírodovědných a technických oborech, k poptávce jejich zájmu zapojení konkrétními aktivitami do projektu. Sesbírané podněty budou konzultovány s MSMT 4. 4. 2013 z pohledu možné realizace v rámci projektu. Následně bude stanoven okruh středních škol, které budou partnery Kraje Vysočina v projektu. V současné době není možné předložit Radě Kraje Vysočina k projednání fiši projektu dle pravidel pro projektové řízení, neboť není znám okruh partnerů v projektu.
V případě, že projekt bude podpořen, bude po vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory poskytnuta záloha ve výši 10% celkových plánovaných výdajů projektu. Poté bude po třech měsících realizace projektu poskytnuta ex-ante platba ve výši 20% celkových plánovaných výdajů projektu. Vzhledem k tomu, že bude nezbytné veškeré investice realizovat již na začátku projektu (investice tvoří max. 40% dotace, tj. možné výdaje až 42 mil. Kč), nebude poskytnutá záloha ve výši 10% celkových plánovaných výdajů a druhá ex-ante platba ve výši 20% celkových plánovaných výdajů dostačující. Je proto i s ohledem k možnému zdržení administrace ze strany MŠMT zajistit předfinancování projektu, a to ve výši 30 mil. Kč.
Návrh řešení OŠMS a ORR doporučují Zastupitelstvu Kraje Vysočina uvolnit finanční prostředky na předfinancování projektu ve výši 30 mil Kč, kde finanční prostředky budou uvolňovány dle potřeb projektu v případě, že projekt bude podpořen. Vzhledem k časovému nastavení výzvy je nutné formulovat usnesení touto formou s tím, že finanční nároky na předfinancování mohou být i nižší.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Uvedený projektový záměr není uveden v rozpočtovém výhledu na roky 2013 až 2015. Převedené finanční prostředky z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů budou použity na předfinancování projektu, kofinancování ze strany Kraje Vysočina se předpokládá v nulové výši.

Rada kraje:
Usnesením č. 0515/10/2013/RK Rada Kraje Vysočina doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 30 000 000 Kč určených na předfinancování projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu v případě, že projekt bude podpořen (Rada kraje bere na vědomí informace o vyhlášené výzvě k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání; ukládá odboru školství, mládeže a sportu ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje připravit projektovou žádost a předložit ji k projednání Radě Kraje Vysočina; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 30 000 000 Kč určených na předfinancování projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu v případě, že projekt bude podpořen).
Návrh usneseníZastupitelstvu kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 30 000 000 Kč určených na předfinancování projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu v případě, že projekt bude podpořen.
Odpovědnost OSMS, ORR
Termín 5. 5. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz