Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-72

ZK-02-2013-72.doc  ZK-02-2013-72pr01.doc  ZK-02-2013-72pr02.doc
Číslo materiálu72
Číslo jednacíZK-02-2013-72
NázevFond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2013
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu kulturních akcí v rámci neprofesionálního umění určeného pro široký okruh příjemců s maximální podporou 50 tis. Kč na jeden projekt.
Kraj Vysočina prostřednictvím tohoto grantového programu podporuje od roku 2002 pořádání kulturních akcí v Kraji Vysočina, které rozvíjejí kulturní život regionu a podporují občanskou sounáležitost a vznik nových kulturních akcí navazujících na tradice kraje. V rámci všech deseti ročníků bylo podpořeno 586 kulturních akcí za cca 19 400 tis. Kč.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program Regionální kultura 2013 v objemu 1 500 tis. Kč na podporu kulturních akcí v rámci neprofesionálního umění dle materiálu ZK-02-2013-72, př. 1. Předkládáme rovněž návrh na hodnocení specifických kritérií, podle nichž budou řídícím výborem posuzovány jednotlivé projekty. Tato kritéria jsou předložena jako neveřejná příloha materiálu ZK-02-2013-72, př. 2. Ve výzvě bude uveden pouze výčet kritérií bez upřesnění hodnotícího systému.
StanoviskaOdbor informatiky
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV00610
Odbor regionálního rozvoje
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina projednala návrh GP Regionální kultura 2013 a usnesením č. 10/01/2013/Kkcrvv doporučila zastupitelstvu kraje jeho vyhlášení.

Rada Kraje Vysočina
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 19. 3. 2013 a usnesením 0490/10/2013/RK doporučila grantový program zastupitelstvu kraje k vyhlášení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Regionální kultura 2013 dle materiálu ZK-02-2013-72, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu Regionální kultura 2013 ve složení:
- ČSSD
- KSČM
- ODS
- KDU-ČSL
- TOP 09 a SPV
- Pro Vysočinu
* .............................. předsedou řídicího výboru grantového programu Regionální kultura 2013
* garantem grantového programu Regionální kultura 2013 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Katinu Lisou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 10. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz