Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-75

ZK-02-2013-75.doc  ZK-02-2013-75pr01.doc  ZK-02-2013-75pr02.doc
Číslo materiálu75
Číslo jednacíZK-02-2013-75
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Prodejny regionálních produktů 2013
Zpracoval I. Hájková
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu prodeje regionálních produktů v Kraji Vysočina s maximální dotací 150 000 Kč na jeden projekt. Důležitou podmínkou pro vyplacení dotace je doložit při předkládání závěrečné zprávy o realizaci projektu vlastnictví statutu Prodejna regionálních produktů , který uděluje příslušná certifikační komise.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje vyhlásit grantový program na podporu prodejců regionálních produktů na Vysočině formou příspěvku na pořízení nového zařízení či vybavení prodejny, případně rozšíření prodejních prostor.
Distribuce místních regionálních produktů do certifikovaných kamenných obchodů by mohlo přispět k hospodářskému růstu v Kraji Vysočina (zviditelnění, rozšíření o specifický sortiment propagace a rozšíření odbytišť pro jednotlivé podpořené realizátory). Tato podpora je významná také z pohledu zajištění stability a udržení zaměstnanosti podnikatelských subjektů. V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento grantový program ve výši 1 500 000 Kč.
StanoviskaStanovisko Rady Kraje Vysočina:
Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 19. 3. 2013 usnesením č. 0514/10/2013/RK doporučila navrhované usnesení ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Prodejny regionálních produktů 2013 dle materiálu RK-10-2013-44, př. 1. ).

Stanovisko Výboru regionálního rozvoje:
Výbor regionálního rozvoje usnesením č. 17/02/2013/Vrr doporučil zastupitelstvu kraje vyhlásit GP FV Prodejny regionálních produktů 2013.

Stanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Stanovisko odboru informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV00625
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Prodejny regionálních produktů 2013 dle materiálu ZK-02-2013-75, př. 1.
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu Prodejny regionálních produktů 2013 ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
ČSSD -
KSČM -
Pro Vysočinu -
TOP09 a SPV -
* .............................. předsedou řídicího výboru grantového programu Prodejny regionálních produktů 2013 ;
* garantem grantového programu Prodejny regionálních produktů 2013 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Ing. Ivonu Hájkovou s právem hlasovacím a doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 2. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz