Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-63

ZK-02-2013-63.doc  ZK-02-2013-63pr01.pdf  ZK-02-2013-63pr02.pdf
Číslo materiálu63
Číslo jednacíZK-02-2013-63
NázevDotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2013.
Na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (dále jen zásady ) bylo ke dni uzávěrky 15. února 2013 doručeno 94 žádostí s celkovým požadavkem ve výši 19 710 677 Kč. 7 žádostí bylo vyřazeno z důvodu administrativního nesouladu se zásadami. Zbývajících 87 žádosti splňuje administrativní soulad se zásadami, a tudíž byly přijaty k hodnocení s finančním objemem požadavků na dotaci Kraje Vysočina ve výši 18 657 084 Kč. Podle druhu vlastnictví je 26 žádostí obcí, 40 žádostí církví a náboženských společností, 20 žádostí fyzických osob, 1 žádost fyzické osoby podnikající a 7 žádostí jiných právnických osob.
Kraj Vysočina poskytuje systémovou podporu na obnovu kulturních památek již od roku 2004. Do loňského roku byla proinvestována celková částka přes 445 milionů korun, vlastníci vložili přes 232 milionů korun, obce se podílely částkou téměř 72 milionů korun a Kraj Vysočina poskytl dotace v celkové výši 141,5 milionu korun.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že ve schváleném rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2013 je rozpočtována částka 13 milionů korun a požadavky na dotace tuto částku překračují, bylo přistoupeno k hodnocení jednotlivých žádostí komisí způsobem stanoveným v zásadách. Finanční alokace ve výši 13 milionů korun schválená v rozpočtu kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek na rok 2013 dostačuje pro 60 žádostí, které jsou uvedeny v materiálu ZK-02-2013-63, př. 1 ohodnocených 18 - 14 body (žádosti ohodnocené 14 body budou v souladu se zásadami poměrně kráceny z důvodu nedostatečné alokace finančních prostředků). Zbývajících 27 žádostí ohodnocených 13 a méně body a 7 žádostí vyřazených z důvodu administrativního nesouladu se zásadami, které jsou uvedeny v materiálu
ZK-02-2013-63, př. 2 podpořeno nebude.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje:
- vyhradit si rozhodnout poskytnout dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se zásadami, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
- rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2013-63, př. 1;
- rozhodnout neposkytnout dotace na obnovu kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2013-63, př. 2.
StanoviskaDotace jsou evidovány v systému eDotace pod ID ZZ00540.


Komise pro hodnocení žádostí
Komise pro hodnocení žádostí zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací dle přiložených materiálů.

Ekonomický odbor
Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, v kapitole Kultura, § 3322 je na poskytování dotací vlastníkům kulturních památek (ÚZ 00041) schválena částka 13 000 tis. Kč.

Rada Kraje Vysočina
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 19. 3. 2013 a usnesením 0491/10/2013/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se zásadami, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2013-63, př. 1;
* neposkytnout dotace na obnovu kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2013-63, př. 2.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz