Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-61

ZK-02-2013-61.doc  ZK-02-2013-61pr01.pdf  ZK-02-2013-61pr02.pdf  ZK-02-2013-61pr03.pdf
Číslo materiálu61
Číslo jednacíZK-02-2013-61
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
Zpracoval K. Lisá
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina svým usnesením č. 1904/36/2012/RK ze dne 6. 11. 2012 schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 14/12 (dále jen pravidla ), která stanovují závazný postup kraje při poskytování dotací pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji.
V termínu pro přijímání žádostí o dotaci pro pořadatele krajské postupové nebo národní přehlídky, tj. do 31. ledna 2013, bylo doručeno celkem 12 žádostí s celkovým objemem požadovaných dotací ve výši 420 tis. Kč, které byly odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu zkontrolovány po formální i obsahové stránce. Z důvodu obsahového nesouladu s pravidly byla 1 žádost navržena k neposkytnutí dotace, viz ZK-02-2013-61, př. 2. Seznam pořadatelů společně s navrhovanou výší dotace, která byla předložena k rozhodnutí radě kraje, je uveden v materiálu ZK-02-2013-61, př. 1. Jedna žádost je předkládána na doporučení ke schválení zastupitelstvu kraje (jedná se o krajskou postupovou přehlídku Třešťské divadelní jaro, jejímž pořadatelem je Město Třešť). S podpořenými pořadateli bude následně uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, dle vzorové smlouvy, jež je přílohou pravidel. V souladu s pravidly bude dotace vyplacena zpětně po ukončení přehlídky na základě závěrečného vyúčtování. V rozpočtu kapitoly Kultura je pro rok 2013 na poskytování dotací dle pravidel alokována částka ve výši
400 tis. Kč, celkový finanční objem dotací navrhovaných k podpoře činí 380 tis. Kč.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout dotaci pořadateli krajské postupové přehlídky dle materiálu ZK-02-2013-61, př. 3.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 na kapitole Kultura, § 3319 je na podporu krajských a národních postupových přehlídek v oblasti neprofesionálního umění (ÚZ 00045) uvažována částka 400 tis. Kč.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00502.
Rada kraje materiál na svém zasedání dne 26. 2. 2013 projednala a svým usnesením č. 0335/07/2013/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury pořadateli krajské postupové přehlídky dle materiálu ZK-02-2013-61, př. 3 v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění č. 14/12.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz