Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 10/2007 - 13.03.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemků zastavěných chodníky v k. ú. a obci Dolní Město
03Návrh uspořádání silniční sítě a majetkoprávního vypořádání v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
04Žádost obce Nový Telečkov o finanční výpomoc
05Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
06Stavba chodníku v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
07Prodej pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov
08Změna správy nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina
09Návrh rozpočtového opatření - pokrytí provozních nákladů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti se správou nevyužívaných budov v areálu nemocnice
10Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
11 Vložení pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
12Koupě pozemku v k. ú. a obci Okrouhlice
13 Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
14Prodej transformačních stanic - k. ú. Ocmanice, k. ú. Hrotovice
15Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách v k. ú. a obci Velké Meziříčí
16Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba"
17Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
18Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Moravec a svěření nemovitého majetku do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
19III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice, návrh na zařazení jmenovité akce a provedení rozpočtového opatření
20II/602 Velké Meziříčí, rekonstrukce ulice Novosady, návrh na realizaci
21Zahájení jednání s ČR - Ministerstvem obrany o bezúplatném převodu a bezúplatném nabytí pozemků v k.ú. a obci Hartvíkovice
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
23Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
24Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006
25Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod na spolufinancování "Softbalového areálu na světové parametry"
26Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
26upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
27Rozpočtové opatření v rámci SROP 3.2
28Dodatek č. 2 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností
29Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 u kapitoly Školství - předfinancování projektu SOŠ a SOU Třešť, příspěvkové organizace kraje, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko
30Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
31Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - dodatek ke smlouvě
32Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - dodatek ke smlouvě
33Ukončení činnosti VOŠ, Jihlava, Tolstého 16, darování movitého majetku Vysoké škole polytechnické Jihlava
34Změny ve školském rejstříku
35Návrh na vyhlášení "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2007"
36Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
37Návrh na provedení rozpočtového opatření - vyřazení projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury kofinancovaných prostřednictvím strukturálních fondů EU z přílohy M4 schváleného rozpočtu
37upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření - vyřazení projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury kofinancovaných prostřednictvím strukturálních fondů EU z přílohy M4 schváleného rozpočtu
38Prohlášení při podávání žádosti o platbu k projektu Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina
39Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2007
40Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Vítejte na Novoměstko" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
41Asia-Invest Programme 2006-2007 - projekt s cílem pomoci podnikatelům z Vysočiny proniknout na asijský trh a navázat obchodní vztahy s asijskými podnikateli
42Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Rozvoj cestovního ruchu na Pelhřimovsku" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
43Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Rozšíření Motelu Farma Pelhřimov" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
44Regionální rada - návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na zpracování prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu Jihovýchod
45FOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007"
46FOND VYSOČINY - Grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007"
47Přidělení dotace náhradní akci v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
48Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013
48upr1Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013
49Projekt Legese - návrh na účast Vysočiny v projektu
50Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace Městskému kulturnímu středisku, příspěvkové organizaci Města Moravské Budějovice
51Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
52Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007
53Program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007- 2008
54Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
55Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
56Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
57Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
58Návrh odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
59Souhlas s prodloužením dlouhodobé výpůjčky sbírkových předmětů z Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
60Poskytnutí finančního příspěvku pořadateli národní přehlídky "SEDMIKVÍTEK - Folklorní tance"
61Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - změna závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
62Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury na rok 2007
63Návrh Dodatku č. 4 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodě
64Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi krajem Vysočina a Muzeem Vysočina Jihlava, příspěvkovou organizací, ze dne 14. 3. 2006 - prodloužení trvání smlouvy
65Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2007
66Stanovení mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace
67Informace o projektu "Zavedení národních akreditačních standardů" v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina
68Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
69Návrh na poskytnutí dotace
70Návrh na poskytnutí dotace
71 VN-H-3-2007-1 Návrh změny stanov Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
72 VN-P-3-2007-1 Návrh změny stanov Pelhřimovské nemocnice, a. s.
73Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
74Rezignace a volba člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z.s.p.o., za politický klub OSD
76Žádost o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby
77Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz