Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-50

RK-10-2007-50.doc  RK-10-2007-50pr1.tif
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-10-2007-50
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace Městskému kulturnímu středisku, příspěvkové organizaci Města Moravské Budějovice
Zpracoval M. Kalivoda
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuMěstské kulturní středisko, IČ: 00091758, Purcnerova 62, 676 00 Moravské Budějovice, žádá o dotaci na zajištění realizace kulturní akce - Mezinárodní přehlídky dechových hudeb Miroslava Kratochvíla. Bližší informace o celé akci jsou uvedeny v žádosti o podporu akce, která je obsahem materiálu RK-10-2007-50, př. 1.
Městské kulturní středisko je příspěvkovou organizací města Moravské Budějovice, proto je finanční příspěvek poskytován prostřednictvím jeho zřizovatele.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dotaci městu Moravské Budějovice ve výši 25 000 Kč pro Městské kulturní středisko na zajištění realizace Mezinárodní přehlídky dechových hudeb Miroslava Kratochvíla.
Celkový seznam kulturních, sportovních a společenských VIP akcí včetně výše finanční dotace na konkrétní akce již byl schválen zastupitelstvem kraje v rámci schvalování rozpočtu na rok 2007 (příloha Z2).
Dle § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje vyhrazeno zastupitelstvu kraje.
Akce jsou posuzovány průběžně standardní hodnotící procedurou s tím, že výsledná částka dotace se ještě může změnit, a to především v těchto případech:
* u akcí, které kraj podporuje již opakovaně, dojde k nesrovnalostem ve vyúčtování za předchozí ročník nebo v závěrečné zprávě za předchozí ročník;
* v průběhu přípravy akce se oproti původnímu očekávání změní podstatným způsobem formát akce, její program, rozpočet apod.
* příjemce dotace, na kterého se vztahují podmínky veřejné podpory, nesplní podmínku de-minimis
V případě, že by došlo k výše uvedeným změnám, bude návrh na poskytnutí konkrétní dotace opětovně projednán s příslušnými orgány kraje.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, § 3312 Hudební činnost uvedené ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 (příloha Z2 : Akce podporované krajem v roce 2007) je částka 75 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* poskytnout dotaci Městu Moravské Budějovice, IČ: 00289931, ve výši 25 000 Kč pro Městské kulturní středisko, IČ: 00091758, Purcnerova 62, 676 00 Moravské Budějovice, na zajištění realizace Mezinárodní přehlídky dechových hudeb Miroslava Kratochvíla;
* schválit provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2: Akce podporované krajem v roce 2007) snížení rezervy na § 3312 Hudební činnost o částku 25 000 Kč a současné zvýšení položky 5321 - Neinvestiční transfery obcím o stejnou částku 25 000 Kč Městu Moravské Budějovice pro Městské kulturní středisko na zajištění realizace Mezinárodní přehlídky dechových hudeb Miroslava Kratochvíla.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz