Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-31

RK-10-2007-31.doc  RK-10-2007-31pr1.doc  RK-10-2007-31pr2.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-10-2007-31
NázevGrantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - dodatek ke smlouvě
Zpracoval J. Zikánová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuGestor grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání, Opatření 3.3 OP RLZ (dále jen "grantové schéma"), obdržel od příjemce podpory Obec Bory žádost o změnu projektu reg. č. CZ.04.3.03/3.3.10.3/0017 realizovaného v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (usnesení o podpoření projektu je v materiálu RK-10-2007-31, př. 2). Změna se týká přesunu finančních prostředků mezi partnery projektu - jeden partner (Obec Dalešice) od realizace projektu odstoupil a jeho úkoly převezmou stávající partneři a příjemce podpory. Dále příjemce podpory požádal o přesun finančních prostředků z rozpočtové položky Místní kancelář do položek Cestovné, Zařízení a vybavení a Nákup služeb. Tento přesun činí více jak 15 % z položky Místní kancelář. Gestor grantového schématu s navrhovanými změnami souhlasí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu projektu, je potřebné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0017 dle materiálu
RK-10-2007-31, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0017 dle materiálu RK-10-2007-31, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 31. 5. 2007 uzavřít dodatek s příjemcem podpory
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz