Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-19

RK-10-2007-19.doc  RK-10-2007-19pr1.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-10-2007-19
NázevIII/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice, návrh na zařazení jmenovité akce a provedení rozpočtového opatření
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMěsto Havlíčkův Brod požádalo kraj Vysočina dopisem ze dne 4. listopadu 2005 o zajištění investičních prostředků na rekonstrukci části komunikace III/03810 v úseku mezi ulicí Nádražní a ulicí 5. května. Jedná se o rekonstrukci části ulice Bělohradská v délce 360 m. Situace stavby je obsahem materiálu RK-10-2007-19, př. 2. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, v minulosti zde byly prováděny opravy přidáváním obrusných vrstev na stávající vozovku, čímž došlo k navýšení a vzniku nebezpečných příkopů místo krajnic, které brání bezpečnému užívání komunikace a zužují průjezdní profil. Je narušen i systém odvodnění komunikace. Dopravní zatížení komunikace bude narůstat s ohledem na budování autobusového terminálu v ul. 5. května. Tato ulice bude hlavní spojnicí pro příjezd k terminálu, který má být uveden do provozu v říjnu 2007. V Havlíčkově Brodě dále pokračují přípravné práce na vybudování jihovýchodního obchvatu a ulice Bělohradská se stane komunikací přivádějící dopravu z této části města k obchvatu. V únoru 2007 byl zahájen provoz obchodního centra, které má dopravní napojení mimo jiné na ulici Bělohradská. V souvislosti s výstavbou obchodního centra byla v roce 2006 realizována rekonstrukce křižovatky ulic Bělohradská - Nádražní a v roce 2007 bude realizována rekonstrukce úseku komunikace ulice Bělohradská od výjezdu z obchodního centra k ulici 5. května včetně křižovatky (odbočovací pruhy). Tyto stavby realizuje a financuje investor obchodního centra.
Po dohodě s městem Havlíčkův Brod projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci zajišťuje a finančně hradí město Havlíčkův Brod. Podle předběžného projednání bude město Havlíčkův Brod na základě Smlouvy o společném postupu zadavatelů zadavatelem č.1 veřejné zakázky akce "III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice". Smlouva o společném postupu zadavatelů je obsahem materiálu RK-10-2007-19, př. 1.
Akce není zařazena ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007. Náklady na realizaci stavebních objektů kraje Vysočina jsou předpokládány ve výši cca 10 000 000 Kč.
Město Havlíčkův Brod má zajištěny finanční prostředky na realizaci objektů města ve schváleném rozpočtu na rok 2007.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá zařadit novou jmenovitou akci "III/03810 Havlíčkův Brod, Bělohradská ulice" do kapitoly Nemovitý majetek, Investice v dopravě - přílohy M4.
Návrh předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření povýšením rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, investice v dopravě - příloha M4, § 2212 Silnice, o částku 10 000 000 Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, §6409 Ostatní činnosti j.n., o stejnou částku.
Dále návrh předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů, která upravuje vzájemná práva a povinností zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky "III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice".
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva je 98 781 tis. Kč.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou jmenovitou akci "III/03810 Havlíčkův Brod, Bělohradská ulice" do přílohy M4 rozpočtu rozepisující položku Investice v dopravě na kapitole Nemovitý majetek;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtové opatření povýšením rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, investice v dopravě - příloha M4, § 2212 Silnice, o částku 10 000 000 Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku;
* rozhodnou uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů, která upravuje vzájemná práva a povinností zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky "III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice" dle materiálu RK-10-2007-19, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 27. března 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz