Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-33

RK-10-2007-33.doc  RK-10-2007-33pr1.doc  RK-10-2007-33pr2.doc  RK-10-2007-33pr3.xls  RK-10-2007-33pr4.doc  RK-10-2007-33pr5.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-10-2007-33
NázevUkončení činnosti VOŠ, Jihlava, Tolstého 16, darování movitého majetku Vysoké škole polytechnické Jihlava
Zpracoval3 Ukončení činnosti VOŠ, Jihlava, Tolstého 16, darování movitého majetku Vysoké škole polytechnické Jihlava pro: jednání rady kraje č. 10/2007 dne 13. 3. 2007 zpracovali: K. Ženíšek, K. Ubr
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problému1. Usnesením 040/04/01/ZK ze dne 19. 6. 2001 zastupitelstvo kraje vyjádřilo podporu vzniku veřejné vysoké neuniverzitní školy s bakalářskými studijními programy na základě transformace stávající Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16 (dále jen "VOŠJ"). V souvislosti s tím ukončí VOŠJ k 30. 6. 2007 v celém rozsahu vzdělávací činnosti. S tím je spojena nutnost řešit převzetí veškerých práv a závazků této příspěvkové organizace a jejího movitého majetku. Poslední žáci v akreditovaných vzdělávacích programech počítačové systémy a cestovní ruch mají ukončit studium k 30. 6. 2007, ale je nutné zajistit možnost eventuálního ukončení studia žáky po tomto termínu (opakovat absolutoria).
2. Výše uvedený transformační projekt předpokládal, že všechen majetek VOŠJ bude po svém vzniku nově vzniklá Vysoká škola polytechnická Jihlava (dále jen "VŠP") využívat. Dnem 1. 10. 2004 daroval kraj Vysočina VŠP movitý majetek, který byl ke dni 30. 9. 2004 vyjmut ze správy VOŠJ (majetek svěřený do správy zřizovací listinou). Po ukončení činnosti VOŠJ může kraj VŠP darovat zbývající movitý majetek.
Návrh řešení 1. Vhodným základem pro řešení výše uvedených problémů může být sloučení VOŠJ s jinou školou podobného zaměření. OŠMS proto navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout sloučit VOŠJ s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 (dále jen "VOŠŽ") dnem 1. 7. 2007 a v rozhodnutí určit, že všechna práva a závazky VOŠJ včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů, s výjimkou správy movitého majetku, přecházejí dnem sloučení na VOŠŽ (materiál RK-10-2007-33, př. 1). Vzhledem k tomu, že tento movitý majetek nebude svěřen do správy nástupnické ani jiné organizaci, kraj se stane ke dni sloučení jeho výhradním vlastníkem a může jej darovat VŠP. Další informace ke sloučení jsou uvedeny v materiálu RK-10-2007-33, př. 3. Movitý majetek VOŠJ zjištěný mimořádnou inventarizací provedenou dne 28. 2. 2007 je pro informaci uveden v materiálu RK-10-2007-33, př. 4. Návrh výše uvedeného sloučení byl projednán s řediteli škol dne 4. 12. 2006. Zápis z jednání je uveden v materiálu RK-10-2007-33, př. 5.
Návrh na změnu zápisu ve školském rejstříku je spolu se změnami jiných škol zahrnut v dalším podaném materiálu.
2. OŠMS navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat dnem 1. 7. 2007 Vysoké škole polytechnické Jihlava movitý majetek kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2007-33, př. 2.
StanoviskaOdbor majetkový nemá námitek k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* sloučit Vyšší odbornou školu, Jihlava, Tolstého 16 s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dnem 1. 7. 2007 dle materiálu RK-10-2007-33, př. 1;
* darovat dnem 1. 7. 2007 Vysoké škole polytechnické Jihlava movitý majetek kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2007-33, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 31. 7. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz