Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-37upr1

RK-10-2007-37upr1.doc  RK-10-2007-37upr1pr1upr1.doc
Číslo materiálu37upr1
Číslo jednacíRK-10-2007-37upr1
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - vyřazení projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury kofinancovaných prostřednictvím strukturálních fondů EU z přílohy M4 schváleného rozpočtu
Zpracoval H. Sošková
Předkládá A. Krištofová, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuSchválený rozpočet kraje Vysočina pro rok 2007 obsahuje v kapitole Nemovitý majetek položku Investice v dopravě v celkové výši 172 245 tis. Kč. Tato položka je rozepsána v příloze M4 schváleného rozpočtu na jednotlivé akce (projekty).
1. V současnosti probíhá příprava některých projektů na realizaci v rámci prvních let strukturální pomoci EU v období 2007 - 2013, aby bylo možno předložit žádosti o finanční podporu na řídící orgány jednotlivých operačních programů.
Na připravované projekty jsou nebo budou založeny zvláštní účty, na kterých bude probíhat financování. Finančními manažery jednotlivých projektů budou pracovníci Odboru dopravy a silničního hospodářství.
Na financování akcí spojených s čerpáním prostředků z programů EU je primárně určen Fond strategických rezerv. Čerpání finančních prostředků probíhá formou rozpočtových opatření, kterými se provádí převod prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účty projektů.
2. Podle Usnesení vlády č. 1059 ze dne 24. 8. 2005 mají kraje obdržet finanční prostředky k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pod silnicemi mimo jiné i II. a III. třídy. Zatím není zřejmé jakým způsobem bude částka 450 mil. Kč, která je na tyto účely vyčleněna ve státním rozpočtu, rozdělena a za jakých podmínek a kdy bude uvolňována. Z těchto prostředků budou zřejmě hrazeny jak vlastní kupní ceny, tak geometrické plány, znalecké posudky a další náklady s tím spojené, asociace krajů požaduje uznání nákladů, které kraje na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. vynaložily ze svých rozpočtů od roku 2003 do současné doby. S ohledem na situaci, kdy by měly být čerpány finanční prostředky v předpokládané výši 43,6 mil. Kč (podíl kraje Vysočina propočítaný podle délky silniční sítě) a počátkem března roku čerpání není vůbec jasná metodika a podmínky čerpání, považuje OM za nezbytně nutné zajistit zatím přípravu tohoto úkolu zadáním geometrického zaměření části silniční sítě. Je třeba poznamenat, že bude zřejmě nutné zajistit v rozpočtu kraje další prostředky na pokračování řešení tohoto obrovského úkolu (znalecké posudky, externí firmy k zajištění administrativy ad.).
Ve schváleném rozpočtu na kapitole Nemovitý majetek, položce Výdaje spojené s majetkem kraje je na tyto účely nedostatečná částka a je třeba ji navýšit tak, aby před zahájením činností spojených s majetkoprávním vypořádáním bylo zajištěno její rozpočtové krytí.
Návrh řešení 1. V roce 2007 jsou i výdaje, které jsou v souladu s metodikou uznatelných výdajů a vznikly před podáním Žádosti o projekt uznatelnými výdaji. Proto navrhujeme sledovat všechny výdaje vznikající od počátku realizace projektů, u kterých se budou předkládat žádosti
o finanční podporu ze strukturálních fondů EU, na zvláštních účtech. Finančními manažery projektů v dopravě budou pracovníci Odboru dopravy a silničního hospodářství. Z těchto důvodů navrhujeme snížit rozpočet na kapitole Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě o akce uvedené v materiálu RK-10-2007-37upr1, př. 1upr1, vyřadit je z přílohy M4 schváleného rozpočtu a převést část těchto prostředků ve výši 17 000 tis. Kč do Fondu strategických rezerv.
Následně budou finanční prostředky dle potřeby a po schválení v orgánech kraje převáděny z Fondu strategických rezerv na jednotlivé zvláštní účty.
2. Vzhledem k tomu, že v současné době není známo, kdy kraj obdrží ze státního rozpočtu finanční prostředky určené na majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi a výdaje s tím související, navrhujeme převést finanční prostředky na kapitole Nemovitý majetek z položky Investice v dopravě na položku Výdaje spojené s majetkem kraje ve výši
6 300 tis. Kč.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství nemá připomínky k návrhu usnesení.

Odbor regionálního rozvoje: souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě, § 2212 Silnice, u rozpočtu akcí vyjmenovaných v materiálu RK-10-2007-37upr1, př. 1upr1, o celkovou částku 23 300 tis. Kč při současném převodu finančních prostředků ve výši 17 000 tis. Kč do Fondu strategických rezerv (pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) a při současném zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (ÚZ 00080) o částku 6 300 tis. Kč.
Odpovědnost EO
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz