Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-17

RK-10-2007-17.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-10-2007-17
NázevVeřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
Zpracoval H. Javůrková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový zrealizoval, v souladu s "Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina"(dále jen Pravidla) na základě podmínek pro podání nabídky, seznamu oslovených zájemců a jmenování hodnotící komise schválených Ing.Miroslavem Houškou, členem rady kraje pro oblast financí a majetku, zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby:
- SŠ obchodu a služeb Jihlava - oprava oken DM K.Světlé
- SŠ obchodu a služeb Jihlava - oprava střechy
- SŠ stavební Jihlava - oprava střechy

Akce jsou kryty finančními prostředky z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2007 a jsou uvedeny v příloze M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek.
Návrh řešení Na základě posouzení a vyhodnocení jednotlivých nabídek hodnotící komise vyhodnotily jako nejvhodnější nabídky z důvodu nejnižších nabídkových cen na jednotlivé akce takto:
- SŠ obchodu a služeb Jihlava - oprava oken DM K. Světlé - KEVOS, spol. s r.o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč s nabídkovou cenou 1 798 133 Kč bez DPH (celkem 4 nabídky, hodnoceny 4 nabídky)
- SŠ obchodu a služeb Jihlava - oprava střechy - Global, spol. s r.o., Znojemská 839/80, 586 01 Jihlava s nabídkovou cenou 868 336 Kč bez DPH (celkem 4 nabídky, hodnoceny 4 nabídky)
- SŠ stavební Jihlava - oprava střechy - KEVOS, spol. s r.o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč s nabídkovou cenou 1 920 167 Kč bez DPH (celkem 4 nabídky, hodnoceny 4 nabídky)
Délka záruky na jakost díla, termín zhotovení díla a další obchodní podmínky byly pevně stanoveny podmínkami pro podání nabídky. Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít s těmito firmami smlouvy o dílo.
Miloš Vystrčil, hetman kraje rozhodl dne 22. 2. 2007 o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na dodavatele výše uvedených staveb. Pořadí dalších nabídek je uvedeno v Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek.
Podle Čl. 2 odst. (5) "Pravidel" je o rozhodnutí informována rada kraje na svém nejbližším zasedání.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Miloše Vystrčila, hejtmana kraje o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce:
- SŠ obchodu a služeb Jihlava - oprava oken DM K. Světlé uchazeči KEVOS, spol. s r.o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč;
- SŠ obchodu a služeb Jihlava - oprava střechy uchazeči Global, spol. s r.o., Znojemská 839/80, 586 01 Jihlava;
- SŠ stavební Jihlava - oprava střechy uchazeči KEVOS, spol. s r.o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2007- 3- 13
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz