Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-28

RK-10-2007-28.doc  RK-10-2007-28pr1.doc  RK-10-2007-28pr2.doc  RK-10-2007-28pr2upr1.doc  RK-10-2007-28pr3.xls
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-10-2007-28
NázevDodatek č. 2 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností
Zpracoval K. Ženíšek, K. Ubr
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problému1. Při převodech vzdělávacích činností (dříve zřizovatelských kompetencí) je nutné pro rok, ve kterém dojde k převodu, vždy schvalovat dodatek k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí k základním uměleckým školám, domům dětí a mládeže a střediskům pro volný čas a speciálním školám z kraje na města, které byly zastupitelstvem kraje Vysočina projednány dne 23. 9. 2003 a schváleny usnesením 230/04/2003/ZK (úplný text je uveden v materiálu RK-10-2007-28, př. 1). Tyto záměry řešily bezúplatný převod movitého a nemovitého majetku kraje ve správě organizací převáděných z kraje na města, převod prostředků ve finančních fondech těchto organizací, částečnou kompenzaci provozních nákladů po převzetí zřizovatelské funkce ke speciálním školám (dále jen "Spš") a domům dětí a mládeže (dále jen "DDM"), podporu obcí a měst při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků a podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích.
Terminologie použitá v původních záměrech se v některých případech odlišuje od terminologie uváděné v ustanoveních zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školských předpisů").
2. Dle výše uvedených záměrů je potřebné poskytnout jednotlivým městům a obcím dotaci z ušetřených prostředků pro rok 2007.
Na základě výše uvedených usnesení poskytuje kraj mimo jiné od roku 2004 z prostředků ušetřených převodem vzdělávacích činností k SpŠ na města dotaci obcím a městům na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků s těžšími formami zdravotního postižení v základních školách a základních školách speciálních (dříve základní školy, zvláštní školy a pomocné školy). Dotace je poskytnuta pouze městům a obcím, na jejichž území nesídlila v předchozím roce základní škola ani základní škola speciální (dříve zvláštní škola a pomocná škola) zřizovaná krajem (záměr 5.).
Z prostředků ušetřených převodem vzdělávacích činností k DDM na města dotaci obcím a městům na neinvestiční výdaje na rozvoj zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže s výjimkou vrcholového sportu v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích. Dotace je poskytnuta pouze městům a obcím, na jejichž území nesídlila v předchozím roce ZUŠ ani DDM zřizované krajem (záměr 6.).
Návrh řešení 1. OŠMS předkládá radě kraje k projednání materiál RK-10-2007-28, př. 2 s návrhem Dodatku č. 2 k výše uvedeným záměrům, který bude mít dlouhodobou působnost bez nutnosti záměry opakovaně schvalovat pro jednotlivé roky. Návrh dodatku upřesňuje podmínky poskytnutí dotace a sjednocuje terminologii s ustanoveními školských předpisů.
2. Úspora nákladů na provoz z rozpočtu roku 2003 dosáhla u SpŠ částku 1 123. tis. Kč a u DDM 331 tis. Kč, z rozpočtu roku 2004 pak dosáhla u DDM 1 179 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou zahrnuty v rozpočtu kapitoly Školství na rok 2007.

Rok SpŠ DDM Úspory nákladů na provoz převedených organizací (tis. Kč) 2003 1 123 331 2004 0 1 179 Celkem zahrnuto v rozpočtu 2007 pro záměry 14, 15 (tis. Kč) 1 123 1 510 záměr 14 (dříve záměr 5) 1 123 záměr 15 (dříve záměr 6) 1 510
OŠMS navrhuje v souladu se záměrem 14 uvedeným v materiálu RK-10-2007-28, př. 2 poskytnout městům a obcím, které splňují podmínky záměru, dotaci v celkové výši 1 123 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků s těžšími formami zdravotního postižení v základních školách a základních školách speciálních.
OŠMS navrhuje v souladu se záměrem 15 materiálu RK-10-2007-28, př. 2 poskytnout městům a obcím, které splňují podmínky záměru, dotaci v celkové výši 1 510 tis. Kč na neinvestiční výdaje na rozvoj zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže s výjimkou vrcholového sportu v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích.
Dotace podle záměrů 14 a 15 je stanovena dle údajů ze zahajovacích výkazů k 30. 9. 2006. Dotace podle příslušného záměru nebude přiznána městům a obcím, v nichž sídlí škola nebo školské zařízení zřízené krajem poskytující vzdělání nebo školské služby podle tohoto záměru, nebo které jsou místem jejich poskytování.
Příspěvek na žáka s těžkým mentálním postižením, sluchovým postižením, zrakovým postižením, s těžkými vadami řeči, těžkým tělesným postižením, s více vadami, s hlubokým mentálním postižením a autismem byl stanoven v trojnásobné výši, než na žáky s ostatními formami těžšího postižení. Do počtů žáků nejsou zahrnuti žáci s lehkými formami handicapu (s vývojovými poruchami chování a učení).
Částky uvedené v návrhu byly zaokrouhleny na sta Kč. Dotace bude poskytnuta pouze v případě, že po zaokrouhlení dosáhne nejméně 500 Kč. (materiál RK-10-2007-28, př. 3).
Města a obce nebudou dotaci zúčtovávat.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. V rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 byla v kapitole Školství, mládeže a sportu na podporu obcí a měst při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků a na podporu zájmových a sportovních aktivit mládeže schválena částka 2 633 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit Dodatek č. 2 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí dle materiálu RK-10-2007-28, př. 2;
* rozhodnout poskytnout dotace v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) městům a obcím v celkové výši 2 633 tis. Kč na podporu při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků a na podporu zájmových a sportovních aktivit mládeže dle materiálu RK-10-2007-28, př. 3.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz