Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-20

RK-10-2007-20.doc  RK-10-2007-20pr1.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-10-2007-20
NázevII/602 Velké Meziříčí, rekonstrukce ulice Novosady, návrh na realizaci
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMěsto Velké Meziříčí požádalo dopisem ze dne 12. 2. 2007 o potvrzení příslibu zařazení investiční akce "Rekonstrukce povrchu komunikace II/602" do rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2007. Jedná se o rekonstrukci ulice Novosady v délce 540 m a rekonstrukci křižovatky silnic II/360 a II/602. Situace stavby je obsahem materiálu RK-10-2007-20, př. 2. Rekonstrukce povrchů křižovatky je vyvolána realizací světelného zabezpečovacího zařízení v této křižovatce, rekonstrukce povrchů v ulici Novosady v délce 230 m je vyvoláno rekonstrukcí kanalizace, kterou realizuje v roce 2007 investor město Velké Meziříčí. Součástí akce, která je podle projektové dokumentace nazvaná "Silnice II/602 Velké Meziříčí, rekonstrukce ul. Novosady", je rekonstrukce chodníků, parkovacích stání, autobusových zálivů, odvodnění, realizace světelného zabezpečovacího zařízení, vegetační úpravy. Požadavek rekonstrukce povrchů vyfrézováním povrchu a položením nového povrchu v celé šířce komunikace, v souvislosti s porušením části povrchu vyvolaném rekonstrukcí kanalizace, je požadován Krajskou správou a údržbou silnic vzhledem ke stávajícímu stavu povrchu komunikace. Na zbývající části komunikace Novosady v délce 310 m je navrhována úprava recykláží za studena. Rekonstrukce kanalizace bude zahájena 1. dubna 2007, pokládání povrchů komunikace je předpokládáno v červenci - srpnu 2007.
Projektovou dokumentaci na rekonstrukci povrchu ulice Novosady zajistilo a finančně hradilo město Velké Meziříčí.
Akce není zařazena ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007.
Město Velké Meziříčí má zajištěny finanční prostředky na realizaci objektů města ve schváleném rozpočtu na rok 2007.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje schválit zařazení akce "Silnice II/602 Velké Meziříčí, rekonstrukce ul. Novosady" ve Velkém Meziříčí jako součást projektu "II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 1. stavba (úsek Velké Meziříčí - Jihlava)". Na tento projekt se předpokládá v roce 2007 podání žádosti o spolufinancování z fondu Evropské unie - Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Na základě informace odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina a odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina realizace projektu může být zahájena před podáním žádosti. Odbor majetkový v současné době zajišťuje zadávací dokumentaci stavby, jejíž součástí by byla zadávací dokumentace stavby ulice Novosady předaná městem Velké Meziříčí. Předpoklad zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby - duben 2007.
Dále návrh předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o společném postupu zadavatelů, která upravuje vzájemná práva a povinností zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky "II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 1. stavba, akce Silnice II/602 Velké Meziříčí, rekonstrukce ul. Novosady ". Smlouva je obsahem materiálu RK-10-2007-20, př. 1.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství - k usnesení nemáme připomínky
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit akci "Silnice II/602 Velké Meziříčí, rekonstrukce ul. Novosady" jako součást projektu "II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 1. stavba (úsek Velké Meziříčí - Jihlava)";
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů, která upravuje vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky "II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 1. stavba, akce "Silnice II/602 Velké Meziříčí, rekonstrukce ul. Novosady" dle materiálu RK-10-2007-20 př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 27. března 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz