Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-14

RK-10-2007-14.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-10-2007-14
NázevProdej transformačních stanic - k. ú. Ocmanice, k. ú. Hrotovice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdboru majetkovému byla postoupena Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny žádost společnosti E.ON Česká republika, a.s. Lannova 205, České Budějovice o odkoupení 2 ks transformačních stanic sloužících pro střediska Správy a údržby silnic Třebíč v Náměšti nad Oslavou a v Hrotovicích. Jedná se o typ BTS 400 KVA se stroji 100 KVA. Jako důvod žádosti uvádí E.ON skutečnost, že v daných lokalitách má připojit další zákazníky a nemá žádné jiné zdroje než tyto sloužící cestmistrovstvím. Dle sdělení žadatele by výše kupní ceny byla stanovena na základě znaleckého posudku, který by nechal žadatel vyhotovit a uhradil náklady s tím spojené.
Prodej transformačních stanic byl projednán a schválen na poradě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dne 22. 1. 2007.
Transformační stanice jsou ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Třebíč, resp. Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Návrh řešení OM navrhuje transformační stanice prodat do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s. za ceny dle vypracovaného znaleckého posudku. Obdobný postup byl již zvolen na okrese Jihlava a Pelhřimov. OM byl předložen znalecký posudek ze dne 28. 2. 2007 vyhotovený Ing. Lubomírem Krejčím, soudním znalcem pro obor ekonomika, ceny a odhady nemovitostí. Dle tohoto posudku činí obvyklá cena obou transformačních stanic po zaokrouhlení částku 57 220 Kč, z toho TS Ocmanice částku 20 410,20 Kč a TS Hrotovice částku 36 813,40 Kč. Pro kraj, resp. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny není nutné, aby transformační stanice byly ve vlastnictví kraje a správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Náklady na provoz a údržbu by po realizaci prodeje odpadly.
OM považuje transformační stanice za nemovité věci a k jejich převodu z vlastnictví kraje je třeba ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění zveřejnit po zákonem stanovenou dobu záměr prodeje na úřední desce krajského úřadu. Zveřejnění záměru prodeje bylo vyvěšeno dne 23. 2. 2007 a do dne jednání zastupitelstva kraje bude zákonná podmínka splněna.
Návrh přímého prodeje předem vybranému zájemci je v souladu Čl. 2 odst. (3), písm. a) Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina (okruh zájemců je omezen jeho charakterem, polohou a způsobem využití).
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést transformační stanice do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s. Dodatkem zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny budou transformační stanice vyjmuty se správy této organizace.
StanoviskaUsnesením 0226/08/2007/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr prodeje 2 ks transformačních stanic typu BTS 400 KVA se stroji 100 KVA nacházejících se na pozemku par. č. 360 v k. ú. Ocmanice v areálu cestmistrovství v Náměšti nad Oslavou a na pozemku par. č. 668/6 v k. ú. Hrotovice v areálu cestmistrovství v Hrotovicích do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205, České Budějovice, IČ: 26078180.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny projednala a odsouhlasila prodej 2 ks transformačních stanic nacházejících se v areálech cestmistrovství v Náměšti nad Oslavou a v Hrotovicích dne 22. 1. 2007.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s prodejem 2 ks transformačních stanic.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně 2 ks transformačních stanic typu BTS 400 KVA se stroji 100 KVA nacházejících se na pozemku par. č. 360 v k. ú. Ocmanice v areálu cestmistrovství v Náměšti nad Oslavou a na pozemku par. č. 668/6 v k. ú. Hrotovice v areálu cestmistrovství v Hrotovicích z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205, České Budějovice, IČ: 26078180 za dohodnutou kupní cenu v částce 57 220 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz