Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-11

RK-10-2007-11.doc  RK-10-2007-11pr1.xls
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-10-2007-11
Název Vložení pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuVysočina se, na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stala vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový, na základě usnesení č. 1419/37/2004/RK ze dne 2. 11. 2004, požádal Českou republiku zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad) o bezúplatný převod mj. i pozemků dle materiálu RK-10-2007-11, př. 1, z vlastnictví České republiky do vlastnictví kraje Vysočina.
Požadované pozemky byly ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad a jsou zastavěny tělesem silnic II. nebo III. třídy.
Usnesením č. 0512/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006 Zastupitelstvo kraje Vysočina rozhodlo bezúplatně nabýt mj. i pozemky dle materiálu RK-10-2007-11, př. 1, z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad do vlastnictví kraje Vysočina.
ČR - Úřad, odbor odloučené pracoviště Pelhřimov projednal žádosti odboru majetkového o bezúplatný převod pozemků a po prošetření uzavřel smlouvy o jejich bezúplatném převodu. Poté byly smlouvy předloženy územnímu pracovišti České Budějovice a následně došlo k jejich podpisu a vložení do katastru nemovitostí.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje pozemky dle materiálu RK-10-2007-11, př. 1 svěřit dodatkem zřizovací listiny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje formou dodatku zřizovací listiny vložit předmětné pozemky do správy organizace.
StanoviskaSpráva a údržba silnic Pelhřimov souhlasila s nabytím pozemků.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasila s nabytím pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vložit pozemky dle materiálu RK-10-2007-11, př. 1 do správy této příspěvkové organizace.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz