Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-34

RK-10-2007-34.doc  RK-10-2007-34pr1.xls
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-10-2007-34
NázevZměny ve školském rejstříku
Zpracoval K. Ubr, Z. Nouzová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuŘeditelé středních škol uvedených v materiálu RK-10-2007-34, př. 1 zaslali na OŠMS žádosti o změnu zápisu školy nebo školského zařízení ve školském rejstříku v mimořádném termínu. Tyto změny jsou jak formálního charakteru, (výmaz a zápis míst poskytovaného vzdělávání a školských služeb) tak koncepčního charakteru (změny nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech vzdělávání, ve školských zařízeních, zařazení nových oborů, sloučení vyšších odborných škol a výmaz vyšší odborné školy).
Na základě schváleného zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 143 odst. 1, 2, a 3 a v souladu s Metodikou transformace sítě škol, předškolních a školských zařízení na školský rejstřík č.j. 28 778/2004-21 rozhoduje o části změn v rejstříku MŠMT (zařazení nového oboru), o části krajský úřad (nejvyšší povolené počty žáků v oborech). Ke změnám ve školském rejstříku, o nichž rozhoduje MŠMT, vydává krajský úřad v přenesené působnosti stanovisko.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje předložit zastupitelstvu kraje k posouzení změny ve školském rejstříku uvedené v materiálu RK-10-2007-34, př. 1 tohoto materiálu k projednání. Při posuzování záměrů změn vycházel OŠMS z úkolů a opatření Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2006 (dále jen "DZ KV).
K záměrům změn v zařazení škol a školských zařízení zřizovaných krajem se bude zastupitelstvo kraje vyjadřovat jako zřizovatel. V souladu se zněním § 145 výše uvedeného zákona ("Pokud je navrhovatelem příspěvková organizace je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele.") OŠMS navrhuje formu souhlasu s příslušným záměrem.
K záměrům změn v zařazení škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů (obec, církev, soukromá osoba, MŠMT) je navrženo radě kraje vzít na vědomí stanovisko krajského úřadu, resp. OŠMS. Tato informace se rovněž dostane do zastupitelstva kraje prostřednictvím stanoviska rady kraje v podání.

Dále OŠMS navrhuje, aby mu rada kraje uložila předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán (MŠMT, příp. krajský úřad), pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas s příslušným záměrem.
StanoviskaOdbor majetkový nemá námitek.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u školy zřizované jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označeným v materiálu RK-10-2007-34, př. 1 kódy 5A, 5B, 5C;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas s příslušným záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označeným v materiálu RK-10-2007-34, př. 1 kódy 1D,E,F, 1A,B,C, 2A, 3A, 3B, 4A, 6A,B,C, 7B,C, 7A.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz