Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 10/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 10/2007, které se konalo dne 13. 3. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2007
Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 13. 3. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil; omluvil nepřítomnost M. Černé a konstatoval, že rada kraje je usnášeníschopná.
M. Vystrčil předložil radě kraje návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
76. Žádost o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby;
77. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
J. Vondráček předložil radě kraje návrhy na stažení uvedených bodů z programu jednání:
69. Návrh na poskytnutí dotace (Zdrojové materiály: RK-10-2007-69.doc, RK-10-2007-69, př. 1);
70. Návrh na poskytnutí dotace (Zdrojové materiály: RK-10-2007-70.doc, RK-10-2007-70, př. 1).
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2007
 2. Darování pozemků zastavěných chodníky v k. ú. a obci Dolní Město
 3. Návrh uspořádání silniční sítě a majetkoprávního vypořádání v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
 4. Žádost obce Nový Telečkov o finanční výpomoc
 5. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 6. Stavba chodníku v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
 7. Prodej pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov
 8. Změna správy nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina
 9. Návrh rozpočtového opatření - pokrytí provozních nákladů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti se správou nevyužívaných budov v areálu nemocnice
 10. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
 11. Vložení pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
 12. Koupě pozemku v k. ú. a obci Okrouhlice
 13. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
 14. Prodej transformačních stanic - k. ú. Ocmanice, k. ú. Hrotovice
 15. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 16. Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba"
 17. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
 18. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Moravec a svěření nemovitého majetku do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
 19. III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice, návrh na zařazení jmenovité akce a provedení rozpočtového opatření
 20. II/602 Velké Meziříčí, rekonstrukce ulice Novosady, návrh na realizaci
 21. Zahájení jednání s ČR - Ministerstvem obrany o bezúplatném převodu a bezúplatném nabytí pozemků v k.ú. a obci Hartvíkovice
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
 23. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 24. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod na spolufinancování "Softbalového areálu na světové parametry"
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
 27. Rozpočtové opatření v rámci SROP 3.2
 28. Dodatek č. 2 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností
 29. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 u kapitoly Školství - předfinancování projektu SOŠ a SOU Třešť, příspěvkové organizace kraje, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 31. Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - dodatek ke smlouvě
 32. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - dodatek ke smlouvě
 33. Ukončení činnosti VOŠ, Jihlava, Tolstého 16, darování movitého majetku Vysoké škole polytechnické Jihlava
 34. Změny ve školském rejstříku
 35. Návrh na vyhlášení "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2007"
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vyřazení projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury kofinancovaných prostřednictvím strukturálních fondů EU z přílohy M4 schváleného rozpočtu
 38. Prohlášení při podávání žádosti o platbu k projektu Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina
 39. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2007
 40. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Vítejte na Novoměstko" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
 41. Asia-Invest Programme 2006-2007 - projekt s cílem pomoci podnikatelům z Vysočiny proniknout na asijský trh a navázat obchodní vztahy s asijskými podnikateli
 42. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Rozvoj cestovního ruchu na Pelhřimovsku" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
 43. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Rozšíření Motelu Farma Pelhřimov" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
 44. Regionální rada - návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na zpracování prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu Jihovýchod
 45. FOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007"
 46. FOND VYSOČINY - Grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007"
 47. Přidělení dotace náhradní akci v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
 48. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013
 49. Projekt Legese - návrh na účast Vysočiny v projektu
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace Městskému kulturnímu středisku, příspěvkové organizaci Města Moravské Budějovice
 51. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
 52. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007
 53. Program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007- 2008
 54. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
 55. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
 56. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
 57. Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
 58. Návrh odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
 59. Souhlas s prodloužením dlouhodobé výpůjčky sbírkových předmětů z Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 60. Poskytnutí finančního příspěvku pořadateli národní přehlídky "SEDMIKVÍTEK - Folklorní tance"
 61. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - změna závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 62. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury na rok 2007
 63. Návrh Dodatku č. 4 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodě
 64. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi krajem Vysočina a Muzeem Vysočina Jihlava, příspěvkovou organizací, ze dne 14. 3. 2006 - prodloužení trvání smlouvy
 65. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2007
 66. Stanovení mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace
 67. Informace o projektu "Zavedení národních akreditačních standardů" v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina
 68. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 1. VN-H-3-2007-1 Návrh změny stanov Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
 2. VN-P-3-2007-1 Návrh změny stanov Pelhřimovské nemocnice, a. s.
 3. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
 4. Rezignace a volba člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z.s.p.o., za politický klub OSD
 5. Příprava na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2007
 6. Žádost o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby
 7. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 8. Rozprava členů rady
Usnesení 0306/10/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 9/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Darování pozemků zastavěných chodníky v k. ú. a obci Dolní Město
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout zveřejnit záměr darování uvedených dílů pozemků z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Dolní Město. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0307/10/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování dílů "e+f" pozemku par. č. 3109 o výměře 115 m2 a dílu "h" pozemku par. č. 3187 o výměře 90 m2 sloučených geom. plánem č. 454-154/2006 do pozemku par. č. 3130/9-ost. plocha ost. komunikace všechny v k. ú. a obci Dolní Město z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díly "e+f" pozemku par. č. 3109 o výměře 115 m2 a díl "h" pozemku par. č. 3187 o výměře 90 m2 sloučené geom. plánem č. 454-154/2006 do pozemku par. č. 3130/9-ost. plocha ost. komunikace všechny v k. ú. a obci Dolní Město z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-02.doc

03. Návrh uspořádání silniční sítě a majetkoprávního vypořádání v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, navrhl radě kraje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Trnava u Třebíče. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0308/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se obec Trnava zaváže do svého vlastnictví převzít část stavby silnice II/360 nacházející se na pozemcích par. č. 5415, par. č. 6260 a na dle GP č. 626-406/2006 nově oddělených pozemcích par. č. 4868/37, par. č. 4868/47 a par. č. 4868/48 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava, dále stavbu obslužné komunikace na pozemku par. č. 4950/3 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava a dále pozemky par. č. 5415, par. č. 6260, par. č. 4950/3 a dle GP č. 626-406/2006 nově oddělené pozemky par. č. 4868/37, par. č. 4868/47 a par. č. 4868/48 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky pozemků dle materiálu RK-10-2007-03, př. 1 o jejich koupi či darování do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-03.doc, RK-10-2007-03, př. 1

04. Žádost obce Nový Telečkov o finanční výpomoc
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí o finanční výpomoc obce Nový Telečkov. Na základě závěrů, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli prověřit danou situaci a následně, dle výsledků šetření, řešit situaci dopravním značením v zájmu částečného zlepšení dopravní situace v místě zúžení vozovky. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0309/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci obci Nový Telečkov na odkoupení a úpravy domu č.p. 17.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-04.doc

05. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0310/10/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s oprávněným na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-10-2007-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-05.doc, RK-10-2007-05, př. 1

06. Stavba chodníku v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o souhlasné stanovisko se stavbou chodníku v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0311/10/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemcích par. č. 2175/1, 2175/14 a 2175/16 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou;
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěných částí pozemků par. č. 2175/1, 2175/14 a 2175/16 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Radostín nad Oslavou;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu, z níž bude vyplývat obci Radostín nad Oslavou právo provést stavbu chodníku na částech pozemků par. č. 2175/1, 2175/14 a 2175/16 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem chodníkem zastavěné části pozemků par. č. 2175/1, 2175/14 a 2175/16 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Radostín nad Oslavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-06.doc

07. Prodej pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému záměru prodeje pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0312/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně dle GP č. 75-3590/2005 nově oddělené pozemky par. č. 917/3 (díl "b") - vodní plocha, tok přírodní o výměře 139 m2, par. č. 917/2 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 9 m2 a par. č. 918/3 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 5 m2, vše v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov, za celkovou kupní cenu 223 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-07.doc

08. Změna správy nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o doporučení zastupitelstvu schválit dodatky uvedených zřizovacích listin. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0313/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatků zřizovacích listin Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou, Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 změnit správce stavby prefa garáže bez čp/če na pozemku par. č. 6480 a stavby prefa garáže bez čp/če na pozemku par. č. 6481 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-08.doc

09. Návrh rozpočtového opatření - pokrytí provozních nákladů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti se správou nevyužívaných budov v areálu nemocnice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k uvedenému rozpočtovému opatření. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0314/10/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 100 tis. Kč s určením na pokrytí provozních nákladů vynaložených v souvislosti se správou nepotřebných budov nacházejících se v areálu nemocnice;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 tis. Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 100 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 100 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů vynaložených v souvislosti se správou nepotřebných budov nacházejících se v areálu nemocnice.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-09.doc

10. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh doporučit zastupitelstvu rozhodnout nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice "II/405 Brtnice - Zašovice". Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0315/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemky pro stavbu silnice "II/405 Brtnice - Zašovice" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu RK-10-2007-10, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-10.doc, RK-10-2007-10, př. 1

11. Vložení pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu, týkající se vložení pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov do správy Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0316/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vložit pozemky dle materiálu RK-10-2007-11, př. 1 do správy této příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-11.doc, RK-10-2007-11, př. 1

12. Koupě pozemku v k. ú. a obci Okrouhlice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh zahájení jednání o koupi pozemku v k. ú. a obci Okrouhlice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0317/10/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání o koupi pozemku koupí par. č. 483/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 198 m2 v k. ú. a obci Okrouhlice, dle GP č. 312-305/2006, z vlastnictví Evy Pokorné do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-12.doc

13. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0318/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-10-2007-13, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina;
 • rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-10-2007-13, př. 2 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek:
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat a využívat je výhradně s provozem komunikace.
2. Nabyvatel nebude nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat třetím osobám.
3. Nabyvatel nemovitosti nezcizí, s výjimkou případu uzavření směnné smlouvy při majetkoprávním vypořádání v souvislosti s výstavbou nové komunikace. Nabyvatel nezřídí k nemovitostem zástavní právo.
4. Toto vše po dobu nejméně 10 let od vzniku vlastnického práva nabyvatele.
5. Za porušení shora uvedených závazků, nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-13.doc, RK-10-2007-13, př. 1, RK-10-2007-13, př. 2

14. Prodej transformačních stanic - k. ú. Ocmanice, k. ú. Hrotovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému záměru převodu transformačních stanic do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a. s. Na základě vznesených požadavků, které z diskuse vyplynuly, se rada kraje s předkladatelem shodli na odložení a způsobu dopracování daného materiálu.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-14.doc

15. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách v k. ú. a obci Velké Meziříčí
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0319/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě a o zřízení věcného předkupního práva mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí, v níž se kraj Vysočina zaváže darovat městu Velké Meziříčí budovu č.p. 386 stojící na pozemku par. č. 678, pozemek par. č. 678 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 042 m2, pozemek par. č. 675/1 - ost. plocha, zeleň o výměře 911 m2, pozemek par. č. 679 - ost. plocha, zeleň o výměře 936 m2 a pozemek par. č. 680 - ost. plocha, zeleň o výměře 882 m2 , vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí;
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí, v níž se město Velké Meziříčí zaváže darovat kraji Vysočina část pozemků par. č. 5998/5, 5999/3 a 6000 v k.ú. a obci Velké Meziříčí pro výstavbu nového domova pro seniory.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-15.doc

16. Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, doplnil radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0320/10/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v rozsahu dle materiálu RK-10-2007-16, př. 1 za cenu stanovenou Výměrem MF č. 01/2007 ze dne 6. prosince 2006 uveřejněném v Cenovém věstníku částka 15, pro k.ú. Oslavička ve výši 5 Kč/ m2/rok, na dobu 18 měsíců, počínaje dnem 1. 8. 2007.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-16.doc, RK-10-2007-16, př. 1

17. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledkem veřejných zakázek kraje, na jehož základě rozhodl M. Vystrčil zadat zhotovení staveb vybraným uchazečům. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0321/10/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Miloše Vystrčila, hejtmana kraje o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce:
 • SŠ obchodu a služeb Jihlava - oprava oken DM K. Světlé uchazeči KEVOS, spol. s r.o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč;
 • SŠ obchodu a služeb Jihlava - oprava střechy uchazeči Global, spol. s r.o., Znojemská 839/80, 586 01 Jihlava;
 • SŠ stavební Jihlava - oprava střechy uchazeči KEVOS, spol. s r.o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-17.doc

18. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Moravec a svěření nemovitého majetku do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem na majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Moravec. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0322/10/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-18.doc

19. III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice, návrh na zařazení jmenovité akce a provedení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, okomentoval radě kraje předložený návrh na zařazení akce "III/03810 Havlíčkův Brod, Bělohradská ulice" a provedení rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0323/10/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou jmenovitou akci "III/03810 Havlíčkův Brod, Bělohradská ulice" do přílohy M4 rozpočtu rozepisující položku Investice v dopravě na kapitole Nemovitý majetek;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření povýšením rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, investice v dopravě - příloha M4, § 2212 Silnice, o částku 10 000 000 Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku;
 • rozhodnou uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů, která upravuje vzájemná práva a povinností zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky "III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice" dle materiálu RK-10-2007-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 27. března 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-19.doc, RK-10-2007-19, př. 1

20. II/602 Velké Meziříčí, rekonstrukce ulice Novosady, návrh na realizaci
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, navrhl radě kraje schválit zařazení akce „Silnice II/602 Velké Meziříčí, rekonstrukce ul. Novosady“ do projektu "II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 1. stavba (úsek Velké Meziříčí - Jihlava)". V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0324/10/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit akci "Silnice II/602 Velké Meziříčí, rekonstrukce ul. Novosady" jako součást projektu "II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 1. stavba (úsek Velké Meziříčí - Jihlava)";
ukládá
radnímu M. Houškovi a odboru majetkovému dohodnout s městem Velké Meziříčí návaznost akce "II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 1. stavba” s realizací stavební akce "Silnice II/602 Velké Meziříčí, rekonstrukce ul. Novosady".
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 27. března 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-20.doc, RK-10-2007-20, př. 1

21. Zahájení jednání s ČR - Ministerstvem obrany o bezúplatném převodu a bezúplatném nabytí pozemků v k.ú. a obci Hartvíkovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, doplnili radě kraje informace k výše uvedenému materiálu. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0325/10/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s ČR-Ministerstvem obrany o:
 • bezúplatném převodu pozemku par. č. 3950 - ost. plocha, silnice o výměře 15 462 m2 v k.ú. a obci Hartvíkovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví ČR-Ministerstvem obrany;
 • bezúplatném nabytí pozemků par. č. 4007/1, par. č. 4007/2, par. č. 4007/3, par. č. 4007/4, par. č. 4007/5, par. č. 4007/6, par. č. 4007/7, par. č. 4007/8, par. č. 4007/9 par. č. 4007/11 v k.ú. a obci Hartvíkovice a par. č. 400/2 v k.ú. Popůvky na Jihlavou, obec Popůvky, z vlastnictví ČR Ministerstva obrany do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-21.doc, RK-10-2007-21, př. 1

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, M. Olšan, pracovník oddělení dopravy, seznámili radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením na kapitole Doprava. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0326/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout o neposkytnutí požadované dotace 500 000,- Kč městu Golčův Jeníkov pro nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace;
 • rozhodnout o poskytnutí dotací obcím dle materiálu RK-10-2007-22, př. 1 za účelem uvedeným v "Zásadách pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště č. 03/06" v celkové výši 1 453 844,- Kč z prostředků kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-22.doc, RK-10-2007-22, př. 1, RK-10-2007-22, př. 2

23. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o delegování zástupce zřizovatele a jeho náhradníka do komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0327/10/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Václava Kodeta a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Iva Rohovského a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Miroslava Olšana, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Dodávku motorové nafty", která se uskuteční dne 18. 4. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 20. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-23.doc

76. Žádost o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje k rozhodnutí žádost dopravce Karel Molcar – KIM. Jednání se zúčastnili Z. Navrkal, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství, H. Motlová, právník odboru dopravy a silničního hospodářství. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0328/10/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
žádosti dopravce Karel Molcar – KIM o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na rok 2007 nevyhovět;
ukládá
dopravnímu úřadu informovat o rozhodnutí dopravce Karel Molcar – KIM.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-76. doc, RK-10-2007-76, př. 3, RK-10-2007-76, př. 4

77. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje doporučení výběrové komise na výše uvedené výběrové řízení. M. Vystrčil informoval radu kraje o průběhu jednání výběrové komise. V průběhu jednání odešli M. Matějková, I. Rohovský. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0329/10/2007/RK
Rada kraje
odvolává
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, z funkce ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pana Ing. Milana Plašila ke dni 31. března 2007;
jmenuje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, do funkce ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pana Ing. Zdeňka Vacka s účinností od 1. dubna 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-77.doc, RK-10-2007-77, př. 1

24. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0330/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006 dle materiálu RK-10-2007-24, př. 1upr1;
ukládá
radní kraje Vysočina M. Matějkové a odboru školství, mládeže a sportu provést průběžné vyhodnocení plnění úkolů stanovených Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina a předložit toto vyhodnocení na jednání rady kraje včetně návrhů na případná opatření.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 3. 2007 odeslat na MŠMT a do konce března zveřejnit výroční zprávu na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-24.doc, RK-10-2007-24, př. 1

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod na spolufinancování "Softbalového areálu na světové parametry"
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení uvedené rozpočtové opatření. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0331/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci TJ Jiskra Havlíčkův Brod na "Výstavbu Softbalového areálu se světovými parametry" ve výši 200 000,-Kč. Finanční prostředky budou uvolněny po ukončení projektu a prokázání zaplacení všech faktur investorem;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000,- Kč za účelem poskytnutí dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod, IČ 00529672 na "Výstavbu Softbalového areálu se světovými parametry" při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 200 000,- Kč;
pověřuje
odbor sekretariátu hejtmana projednat s TJ Jiskra Havlíčkův Brod možnosti prezentace kraje.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-25.doc, RK-10-2007-25, př. 1, RK-10-2007-25, př. 2, RK-10-2007-25, př. 3, RK-10-2007-25, př. 4, RK-10-2007-25, př. 5

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0332/10/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu v celkové výši 368 600 Kč pro školy zřizované krajem na dofinancování evropských projektů dle materiálu RK-10-2007-26upr1, př. 1upr1;
schvaluje
změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz organizacím dle materiálu RK-10-2007-26upr1, př. 1upr1 v celkové výši 368 600 Kč.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 28. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-26.doc, RK-10-2007-26, př. 1, RK-10-2007-26, př. 2, RK-10-2007-26, př. 3, RK-10-2007-26, př. 4, RK-10-2007-26, př. 5, RK-10-2007-26, př. 6, RK-10-2007-26, př. 7

27. Rozpočtové opatření v rámci SROP 3.2
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh na provedení rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0333/10/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové část rozpočtu kraje (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj (prostřednictvím centrálního účtu Ministerstva financí) ve výši 322 701,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu grantového schématu "Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006" na zvláštním účtu Sociální integrace (ORJ 3042 - odbor školství mládeže a sportu, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti) o tutéž částku;
bere na vědomí
převod finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Sociální integrace ve výši 358 558,50 Kč na zvláštní účet příjemců podpory dle materiálu RK-10-2007-27, př. 1, tab. 2 v souladu s Čl. XII. Smluv o poskytnutí podpory na realizaci akce.
odpovědnost: OŠMS
termín: 13. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-27.doc, RK-10-2007-27, př. 1

28. Dodatek č. 2 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0334/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. 2 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí dle materiálu RK-10-2007-28, př. 2upr1;
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) městům a obcím v celkové výši 2 633 tis. Kč na podporu při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků a na podporu zájmových a sportovních aktivit mládeže dle materiálu RK-10-2007-28, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-28.doc, RK-10-2007-28, př. 1, RK-10-2007-28, př. 2, RK-10-2007-28, př. 3

29. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 u kapitoly Školství - předfinancování projektu SOŠ a SOU Třešť, příspěvkové organizace kraje, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření u kapitoly Školství. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0335/10/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
- dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Smlouvy o půjčce pro rok 2007 k realizaci projektu "Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v České republice a Rakousku" dle materiálu RK-10-2007-29, př. 1 se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť, IČ 48461636, příspěvkovou organizací kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o půjčce pro rok 2007 se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť dle materiálu RK-10-2007-29, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 770 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2007, kapitoly Školství, § 3123 - Střední odborná učiliště a Učiliště za účelem poskytnutí půjčky v částce 770 tis. Kč - s určením pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť, příspěvkovou organizaci kraje, na financování projektu "Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v České republice a Rakousku".
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-29.doc, RK-10-2007-29, př. 1

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0336/10/2007/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0268/08/2007/RK ze dne 20. 2. 2007 v části týkající se rozhodnutí o poskytnutí dotace Krajskému sdružení ČSTV, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 709 27 511 ve výši 6 400,- Kč dle materiálu RK-08-2007-48, př. 14;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Krajskému sdružení ČSTV, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 709 27 511 ve výši 6 400,- Kč na účast na Mistrovství České republiky dospělých ve stolním tenise dle žádosti v materiálu RK-10-2007-30, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-30.doc, RK-10-2007-30, př. 1

31. Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - dodatek ke smlouvě
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci uvedeného projektu. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0337/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0017 dle materiálu RK-10-2007-31, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 5. 2007 uzavřít dodatek s příjemcem podpory
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-31.doc, RK-10-2007-31, př. 1, RK-10-2007-31, př. 2

32. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - dodatek ke smlouvě
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0338/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "D-KOMPLEX - Snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace programů péče" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2981, dle materiálu RK-10-2007-32, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 5. 2007 uzavřít dodatek s příjemcem podpory.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-32.doc, RK-10-2007-32, př. 1, RK-10-2007-32, př. 2

33. Ukončení činnosti VOŠ, Jihlava, Tolstého 16, darování movitého majetku Vysoké škole polytechnické Jihlava
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0339/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • sloučit Vyšší odbornou školu, Jihlava, Tolstého 16 s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dnem 1. 7. 2007 dle materiálu RK-10-2007-33, př. 1;
 • darovat dnem 1. 7. 2007 Vysoké škole polytechnické Jihlava movitý majetek kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2007-33, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-33.doc, RK-10-2007-33, př. 1, RK-10-2007-33, př. 2, RK-10-2007-33, př. 3, RK-10-2007-33, př. 4, RK-10-2007-33, př. 5

34. Změny ve školském rejstříku
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se změnami ve školském rejstříku. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0340/10/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u školy zřizované jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označeným v materiálu RK-10-2007-34, př. 1 kódy 5A, 5B, 5C;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas s příslušným záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označeným v materiálu RK-10-2007-34, př. 1 kódy 1D,E,F, 1A,B,C, 2A, 3A, 3B, 4A, 6A,B,C, 7B,C, 7A.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-34.doc, RK-10-2007-34, př. 1

35. Návrh na vyhlášení "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2007"
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na vyhlášení “Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2007”. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0341/10/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
vyhlášení "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2007" dle materiálu RK-10-2007-35, př. 1;
jmenuje
komisi pro vyhodnocení "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2007" dle materiálu RK-10-2007-35, př. 2upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 13. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-35.doc, RK-10-2007-35, př. 1, RK-10-2007-35, př. 2

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje komentář k uvedenému rozpočtovému opatření. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0342/10/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím ve výši 18 747,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-10-2007-36, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-36.doc, RK-10-2007-36, př. 1, RK-10-2007-36, př. 2, RK-10-2007-36, př. 3, RK-10-2007-36, př. 4, RK-10-2007-36, př. 5

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vyřazení projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury kofinancovaných prostřednictvím strukturálních fondů EU z přílohy M4 schváleného rozpočtu
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení výše uvedený návrh na provedení rozpočtového opatření a zdůvodnila jeho úpravu. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Jednání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0343/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě, § 2212 Silnice, u rozpočtu akcí vyjmenovaných v materiálu RK-10-2007-37upr1, př. 1upr1, o celkovou částku 23 300 tis. Kč při současném převodu finančních prostředků ve výši 17 000 tis. Kč do Fondu strategických rezerv (pol. 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) a při současném zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (ÚZ 00080) o částku 6 300 tis. Kč.
odpovědnost: EO
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-37.doc, RK-10-2007-37, př. 1

38. Prohlášení při podávání žádosti o platbu k projektu Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnili M. Kršňáková, vedoucí oddělení ekonomicko právního, D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, I. Malá, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0344/10/2007/RK
Rada kraje
prohlašuje,
že veškeré příjmy a výdaje související s projektem "Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina" jsou zaúčtované výlučně na zvláštním bankovním účtu č. 4200056090/6800 s oddělenou účetní evidencí na analytickém účtu 236 74 "INTERREG IIIA - jezdectví", jsou označeny jedinečným číslem akce 1016000000 a jsou zahrnuty výlučně do Žádosti o proplacení výdajů projektu "Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina".
odpovědnost: ORR
termín: 15. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-38.doc, RK-10-2007-38, př. 1

39. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2007
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádal radu kraje o doporučení zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí dotace uvedeným obcím v rámci Programu obnovy venkovy Vysočiny 2007. Jednání se zúčastnili M. Kršňáková, vedoucí oddělení ekonomicko právního, D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, I. Malá, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0345/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dotace obcím uvedeným v materiálu RK-10-2007-39, př. 1, ve výši uvedené v materiálu RK-10-2007-39, př. 1, za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-39.doc, RK-10-2007-39, př. 1

40. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Vítejte na Novoměstko" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory. Jednání se zúčastnily M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, I. Malá, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0346/10/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.2/2905 "Vítejte na Novoměstsku" dle materiálu RK-10-2007-40, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 20. 3.2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-40.doc

41. Asia-Invest Programme 2006-2007 - projekt s cílem pomoci podnikatelům z Vysočiny proniknout na asijský trh a navázat obchodní vztahy s asijskými podnikateli
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, podali radě kraje podrobnější komentář k výše uvedenému materiálu. Jednání se zúčastnily V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, I. Malá, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0347/10/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit projektovou žádost Most pro podnikání - Evropa - Asie do programu Asia-Invest Programme 2006-2007 na Evropskou komisi;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit závazek kraje Vysočina ke spolufinancování projektu v rámci programu Asia-Invest 2006-2007 dle materiálu RK-10-2007-41, př. 2 a to v případě že bude projekt vybrán Evropskou komisí k podpoře.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 2, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-41.doc

42. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Rozvoj cestovního ruchu na Pelhřimovsku" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, doplnil radě kraje informace k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnily M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, I. Malá, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0348/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • snížit podporu poskytnutou usnesením č. 0060/01/2006/ZK příjemci Město Pelhřimov se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, IČ 00248801, na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.2/2901 ve výši 1.616.137,50 Kč o částku 774.205,50 Kč, tedy na 841 932,- Kč;
 • uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.2/2901 "Rozvoj cestovního ruchu na Pelhřimovsku" dle materiálu RK-10-2007-42, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 20. 3.2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-42.doc

43. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Rozšíření Motelu Farma Pelhřimov" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci uvedené akce. Jednání se zúčastnily M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, I. Malá, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0349/10/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Rozšíření Motelu Farma Pelhřimov" dle materiálu RK-10-2007-43, př. 2.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 20. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-43.doc

44. Regionální rada - návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na zpracování prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu Jihovýchod
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu poskytnout dotaci Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod z kapitoly Regionální rozvoj.
Jednání se zúčastnily M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0350/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj ve výši 500 000,- Kč Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina podle materiálu RK-10-2007-44, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 6174 Činnost regionálních rad, o částku 500 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000,- Kč za účelem poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod na pořízení Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-44.doc

45. FOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007"
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vyhlášení grantového programu na podporu zkvalitnění skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Jednání se zúčastnila M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0351/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007" na podporu zkvalitnění skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu dle materiálu RK-10-2007-45, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-45.doc, RK-10-2007-45, př. 1

46. FOND VYSOČINY - Grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007"
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vyhlášení grantového programu na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Jednání se zúčastnila M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0352/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2006" na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, dle přílohy materiálu RK-10-2007-46, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-46.doc, RK-10-2007-46, př. 1

47. Přidělení dotace náhradní akci v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, okomentoval radě kraje návrh na přidělení dotace náhradní akci v rámci Grantového schématu na podporu malých a střeních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech. Jednání se zúčastnila M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0353/10/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
převést nevyčerpané prostředky v rámci 1. výzvy GS MSP (169 923,- Kč) a nevyčerpané prostředky v rámci 2. výzvy GS MSP (384 000,- Kč) do alokace pro 3. výzvu GS MSP;
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout poskytnout podporu ve výši 1 295 893,- Kč příjemci podpory uvedenému v materiálu RK-10-2007-47, př. 2 na realizaci akce uvedené v materiálu RK-10-2007-47, př. 2
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-47.doc

49. Projekt Legese - návrh na účast Vysočiny v projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, doplnil radě kraje informace k předloženému projektu Legese. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0354/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu Legese dle materiálu RK-10-2007-49, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků do výše 570 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje za účelem kofinancování projektu Legese (převod finančních prostředků bude prováděn postupně podle potřeby);
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2007-49, př. 2 - Legese - certified declaration.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: duben 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-49.doc, RK-10-2007-49, př. 1, RK-10-2007-49, př. 2, RK-10-2007-49, př. 3, RK-10-2007-49, př. 4

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace Městskému kulturnímu středisku, příspěvkové organizaci Města Moravské Budějovice
Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, V. Obdržálková, právník odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotace Městu Moravské Budějovice. V průběhu jednání odešel J. Vondráček. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0355/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • poskytnout dotaci Městu Moravské Budějovice, IČ: 00289931, ve výši 25 000 Kč pro Městské kulturní středisko, IČ: 00091758, Purcnerova 62, 676 00 Moravské Budějovice, na zajištění realizace Mezinárodní přehlídky dechových hudeb Miroslava Kratochvíla;
 • schválit provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2: Akce podporované krajem v roce 2007) snížení rezervy na § 3312 Hudební činnost o částku 25 000 Kč a současné zvýšení položky 5321 - Neinvestiční transfery obcím o stejnou částku 25 000 Kč Městu Moravské Budějovice pro Městské kulturní středisko na zajištění realizace Mezinárodní přehlídky dechových hudeb Miroslava Kratochvíla.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-50.doc, RK-10-2007-50, př. 1

51. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
K návrhu, který zpracoval odbor sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na úpravu a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0356/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d ) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci obcím kraje Vysočina na jednotky SDH kategorie JPO II v celkové výši 1 500 000 Kč dle materiálu RK-10-2007-51, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 15. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-51.doc, RK-10-2007-51, př. 1, RK-10-2007-51, př. 2

52. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007
K návrhu, který zpracoval odbor sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na úpravu a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0357/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 - Příspěvek na soutěže dle materiálu RK-10-2007-52, př. 1;
 • v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci Krajskému sdružení hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 356 000 Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část) na:
- prověření akceschopnosti jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek SDH obcí, formou okrskových, okresních soutěží a krajské soutěže,
- soutěží, vybavení a další činnosti dětí,
- preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
dle materiálu RK-10-2007-52, př. 3;
 • schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí dle materiálu RK-10-2007-52, př. 2;
 • v souladu s ustanovením § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci obcím v celkové výši 4 450 000 Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část) za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2007-52, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-52.doc, RK-10-2007-52, př. 1, RK-10-2007-52, př. 2, RK-10-2007-52, př. 3

53. Program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007 - 2008
K návrhu, který zpracoval odbor sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na úpravu a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0358/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007-2008 dle materiálu RK-10-2007-53, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-53.doc, RK-10-2007-53, př. 1, RK-10-2007-53, př. 1a, RK-10-204-53, př. 2

71. VN-H-3-2007-1 Návrh změny stanov Havlíčkobrodské nemocnice, a. s.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh změny stanov Havlíčkobrodské nemocnice, a. s. V průběhu jednání odešli M. Vystrčil, V. Kodet a přišel J. Vondráček. Jednání se zúčastnily V. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sekretariátu hejtmana, JUDr. J. Pavlincová, notářka. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0359/10/2007/RK
Rada kraje Vysočina jednající dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za kraj Vysočina jakožto jediného společníka (akcionáře) obchodní společnosti Havlíčkobrodská nemocnice, a. s., IČ: 27485803, v působnosti valné hromady
rozhoduje
o změně Stanov akciové společnosti Havlíčkobrodská nemocnice, a. s. s účinností ode dne schválení změny takto:
V ustanovení § 22 "Účetnictví společnosti a účetní závěrky", odst. 4 stanov se za dosavadní text vkládá text následujícího znění:
"Pokud společnost nemá podle platných právních předpisů povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem, předloží představenstvo valné hromadě dozorčí radou přezkoumanou účetní závěrku a výroční zprávu do 25. 3. následujícího roku po skončení účetního období. Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a výroční zprávu společnosti bez ověření auditorem a předá valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání v tomto termínu.";
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti s představenstvem akciové společnosti a Advokátní kanceláří Svejkovský, Kabelková, v. o. s. zajistit uložení změny stanov do sbírky listin obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-71.doc, RK-10-2007-71, př. 1

72. VN-P-3-2007-1 Návrh změny stanov Pelhřimovské nemocnice, a. s.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh změny stanov Pelhřimovské nemocnice, a. s. Jednání se zúčastnily D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, JUDr. J. Pavlincová, notářka. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0360/10/2007/RK
Rada kraje Vysočina jednající dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za kraj Vysočina jakožto jediného společníka (akcionáře) obchodní společnosti Pelhřimovská nemocnice, a. s., IČ: 26096846, v působnosti valné hromady
rozhoduje
o změně Stanov akciové společnosti Pelhřimovská nemocnice, a. s. s účinností ode dne schválení změny takto:
V ustanovení § 22 "Účetnictví společnosti a účetní závěrky", odst. 4 stanov se za dosavadní text vkládá text následujícího znění:
"Pokud společnost nemá podle platných právních předpisů povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem, předloží představenstvo valné hromadě dozorčí radou přezkoumanou účetní závěrku a výroční zprávu do 25. 3. následujícího roku po skončení účetního období. Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a výroční zprávu společnosti bez ověření auditorem a předá valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání v tomto termínu.";
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti s představenstvem akciové společnosti a Advokátní kanceláří Svejkovský, Kabelková, v. o. s. zajistit uložení změny stanov do sbírky listin obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-72.doc, RK-10-2007-72, př. 1

54. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Jednání se zúčastnil R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0361/10/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 011/143/06 dle materiálu RK-10-2007-54, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 7. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-54.doc, RK-10-2007-54, př. 1, RK-10-2007-54, př. 2

55. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny
P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Jednání se zúčastnil R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0362/10/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 002/143/06 dle materiálu RK-10-2007-55, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-55.doc, RK-10-2007-55, př. 1, RK-10-2007-55, př. 2

56. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí v rámci kapitoly Zemědělství. Jednání se zúčastnil R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0363/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí v rámci kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 38 262 344 Kč dle materiálu RK-10-2007-56, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-56.doc, RK-10-2007-56, př. 1, RK-10-2007-56, př. 2, RK-10-200-56, př. 3

57. Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi. Jednání se zúčastnil R. Zvolánek, pracovník oddělení vodního hospodářství odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0364/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství, § 2339 Záležitosti vodních toků, vodohospodářských děl a.j., položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v celkové výši 1 378 830 Kč dle materiálu RK-10-2007-57, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-57.doc, RK-10-2007-57, př. 1, RK-10-2007-57, př. 2

58. Návrh odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh na stanovení odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury. Jednání se zúčastnila M. Janíčková, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0365/10/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zněním § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměnu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury dle materiálu RK-10-2007-58, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-58.doc, RK-10-2007-58, př. 1

59. Souhlas s prodloužením dlouhodobé výpůjčky sbírkových předmětů z Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, na základě žádosti ředitele Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace požádal radu kraje o souhlasné stanovisko s obnovením dlouhodobých výpůjčních smluv sbírkových předmětů pro výpůjčitele. Jednání se zúčastnila M. Janíčková, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0366/10/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 17. 5. 2005 s obnovením smluv o výpůjčce sbírkových předmětů zapsaných v Centrální evidenci sbírek MK ČR ve sbírce č. MJI/002-05-07/146002 Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, subjektům dle materiálu RK-10-2007-59, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 15. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-59.doc, RK-10-2007-59, př. 1

60. Poskytnutí finančního příspěvku pořadateli národní přehlídky "SEDMIKVÍTEK - Folklorní tance"
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh na poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním národní přehlídky „SEDMIKVÍTEK – Folklorní tance“. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Jednání se zúčastnila M. Janíčková, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0367/10/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční příspěvek z kapitoly Kultura Krajské organizaci Pionýra kraje Vysočina, Havlíčkova 44, 586 01 JIHLAVA, IČ 70857105, ve výši 60.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním národní přehlídky "SEDMIKVÍTEK - Folklorní tance".
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-60.doc

61. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - změna závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podal radě kraje informace o navrhovaném rozpočtovém opatření na rok 2007. Jednání se zúčastnila M. Janíčková, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0368/10/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2007 u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 175 tis. Kč z důvodu změny odvodu z investičního fondu u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálu RK-10-2007-61, př. 1 v souvislosti se zpřesněním tvorby účetních odpisů nemovitého majetku v odpisového plánu na rok 2007;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2007 u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 175 tis. Kč z důvodu snížení příspěvku na provoz u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálu RK-10-2007-61, př. 1;
 • změnu závazných ukazatelů "Příspěvek na provoz" a "Odvod z investičního fondu" u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na rok 2007 dle materiálu RK-10-2007-61, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-61.doc, RK-10-2007-61, př. 1

62. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury na rok 2007
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh finančního plánu na rok 2007 příspěvkových organizací na úseku kultury. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Jednání se zúčastnila M. Janíčková, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0369/10/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
finanční plány výnosů a nákladů, tvorbu a použití peněžních fondů a investiční plán, odpisové plány příspěvkových organizací na úseku kultury na rok 2007 dle materiálů RK-10-2007-62, př. 1a, RK-10-2007-62, př. 1b, RK-10-2007-62, př. 1c, RK-10-2007-62, př. 1d, RK-10-2007-62, př. 1e, RK-10-2007-62, př. 1f, RK-10-2007-62, př. 1g, RK-10-2007-62, př. 1h, RK-10-2007-62, př. 1ch;
souhlasí
se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
stanoví
 • u příspěvkových organizací na úseku kultury jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2007:
- celkový objem použití investičního fondu,
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu;
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
 • závazný ukazatel "limit prostředků na platy" jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro příspěvkové organizace na úseku kultury jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků na rok 2007 dle materiálů RK-10-2007-62, př. 1a, RK-10-2007-62, př. 1b, RK-10-2007-62, př. 1c, RK-10-2007-62, př. 1d,
 • RK-10-2007-62, př. 1e, RK-10-2007-62, př. 1f, RK-10-2007-62, př. 1g, RK-10-2007-62, př. 1h, RK-10-2007-62, př. 1ch;
 • poukázat peněžní plnění z pronájmu majetku ve vlastnictví kraje svěřeného do správy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, do rozpočtu kraje jako vlastní příjem kraje pro rok 2007;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací v odvětví kultury:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu,
 • k použití prostředků rezervního fondu jejich převodem do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucímu odboru kultury a památkové péče a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví kultury na použití prostředků svého rezervního a investičního fondu k řešení této situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury:
 • provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1., 2. a 3. čtvrtletí bude zabezpečena do 15. kalendářního dne posledního měsíce daného čtvrtletí a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2007,
 • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období,
 • promítnout rozpočtová opatření schválená zřizovatelem do finančního plánu; upravený finanční plán předložit odboru kultury a památkové péče nejpozději do 30-ti dnů po schválení rozpočtového opatření.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelé příspěvkových organizací
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-62.doc, RK-10-2007-62, př. 1

63. Návrh Dodatku č. 4 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodě
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje ke schválení návrh Dodatku č. 4 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny. Jednání se zúčastnila M. Janíčková, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0370/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 87, dle materiálu RK-10-2007-63, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-63.doc, RK-10-2007-63, př. 1

64. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi krajem Vysočina a Muzeem Vysočina Jihlava, příspěvkovou organizací, ze dne 14. 3. 2006 - prodloužení trvání smlouvy
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce. Jednání se zúčastnila M. Janíčková, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0371/10/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu RK-10-2007-64, př. 1 příspěvkovou organizací kraje;
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu RK-10-2007-64, př. 1;
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-64.doc, RK-10-2007-64, př. 1, RK-10-2007-64, př. 2

65. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2007
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek v roce 2007 ve třech variantách. Jednání se zúčastnila M. Janíčková, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 0372/10/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace vlastníkům kulturních památek v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina podle materiálu RK-10-2007-65, př. 1aupr1 ve výši 6 891 881,- Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace vlastníkům kulturních památek v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina podle materiálu RK-10-2007-65, př. 1bupr1 ve výši 12 801 320,- Kč;
 • schválit zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnovu kulturních památek, o částku 3 193 201,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j.n., o tuto částku;
 • neposkytnout finanční dotace na obnovu kulturních památek žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2007-65, př. 4.
odpovědnost: OKPP, EO
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-65.doc, RK-10-2007-65, př. 1a, RK-10-2007-65, př. 1b, RK-10-2007-65, př. 2a, RK-10-2007-65, př. 2b, RK-10-2007-65, př. 2c, RK-10-2007-65, př. 3, RK-10-2007-65, př. 4

66. Stanovení mimořádné odměny pro ředitele příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh na stanovení odměny řediteli příspěvkové organizace. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0373/10/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-66.doc, RK-10-2007-66, př. 1

67. Informace o projektu "Zavedení národních akreditačních standardů" v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovala radu kraje o postupu akreditace a certifikace v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0374/10/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o postupu akreditace a certifikace v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina a ve Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci;
ukládá
ředitelům nemocnic a odboru sociálních věcí a zdravotnictví předložit radě kraje návrh projektu "Zavedení národních akreditačních standardů" v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina.
odpovědnost: ředitelé nemocnic, OSVZ
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-67.doc, RK-10-2007-67, př. 1

68. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o delegování zástupce zřizovatele a jeho náhradníka do komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Jednání se zúčastnila D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0375/10/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Pavla Hájka, zástupce politické strany ČSSD a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Iva Rohovského, zástupce politické strany ČSSD, a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodávka angiografického kompletu pro intervenční angiografii", pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 20. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-68.doc

73. Výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace
J. Vondráček zdůvodnil radě kraje úpravu předloženého materiálu. Jednání se zúčastnily V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0376/10/2007/RK
Rada kraje
odvolává
paní Jaroslavu Kadlecovou ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, ke dni 31. 3. 2007;
jmenuje
do funkce ředitele Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 4. 2007 pana Bohuslava Kubáta.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-73.doc

74. Rezignace a volba člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z.s.p.o., za politický klub ODS
M. Vystrčil informoval radu kraje o rezignaci a volbě člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z.s.p.o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0377/10/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje navrhnout Valnému shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, z.s.p.o.:
 • vzít na vědomí rezignaci Vítězslava Jonáše, zastupitele kraje Vysočina, na funkci člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z.s.p.o.;
 • zvolit do funkce člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z.s.p.o., Jana Nekulu, zastupitele kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH
termín: 13. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-74.doc, RK-10-2007-74, př. 1

75. Příprava na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2007
Rada kraje projednala informativní materiál k zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2007. Schválené materiály ze zasedání rad kraje č. 6/2007 až 9/2007 budou zařazeny do programu jednání zastupitelstva kraje č. 2/2007, které se bude konat dne 27. 3. 2007.
Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2007
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu
4. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2007
5. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007
6. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
7. Program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007- 2008
8. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace Městskému kulturnímu středisku, příspěvkové organizaci Města Moravské Budějovice
9. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vyřazení projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury kofinancovaných prostřednictvím strukturálních fondů EU z přílohy M4 schváleného rozpočtu
10. Darování pozemků v k. ú. Okřešice u Třebíče a obci Okřešice
11. Vložení pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
12. Darování pozemků v k. ú. a obci Oslavice
13. Darování pozemků v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz
14. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Syrovice
15. Vložení pozemků v k. ú. a obci Moravec do správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
16. Darování pozemků v k. ú. a obci Želiv
17. Prodej pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
18. Změna správy nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina
19. Vyjmutí nemovitého majetku ze správy - k. ú. a obec Jihlava
20. Bezúplatné nabytí pozemků od ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
21. Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba" v důsledku změny projektu stavby
22. Majetkoprávní příprava stavby "III/3507 Havlíčkova Borová"
23. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
24. Uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách v k. ú. a obci Velké Meziříčí
25. Žádost obce Nový Telečkov o finanční výpomoc
26. III/03810 Havlíčkův Brod - Bělohradská ulice, návrh na provedení rozpočtového opatření
27. Změna usnesení 0573/09/2006/ZK - prodej nemovitého majetku v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
28. Severojižní propojení kraje Vysočina - smlouva o kofinancování
29. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací
30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
31. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
32. Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
33. Žádost obce Radotice o poskytnutí finanční výpomoci na realizaci protipovodňových opatření na území obce
34. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2007
35. Regionální rada - návrh na provedení rozpočtového opatření, rozhodnutí o poskytnutí dotace na zpracování prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu Jihovýchod
36. Dodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Rozvoj cestovního ruchu na Pelhřimovsku" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
37. Přidělení dotace náhradní akci v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
38. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 – 2013
39. Asia-Invest Programme 2006-2007 - projekt s cílem pomoci podnikatelům z Vysočiny proniknout na asijský trh a navázat obchodní vztahy s asijskými podnikateli
40. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
41. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Statutárnímu městu Jihlava na částečnou úhradu provozních nákladů Speciálního pedagogického centra
42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
43. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 u kapitoly Školství - předfinancování projektu SOŠ a SOU Třešť, příspěvkové organizace kraje, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko
44. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006
45. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
46. Změny ve školském rejstříku
47. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2005/2006 a kalendářní rok 2006
48. Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - dodatek ke smlouvě
49. Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - dodatek ke smlouvě
50. Dodatek č. 2 k Záměrům kraje Vysočina na podporu převodu zřizovatelských kompetencí a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností
51. Ukončení činnosti VOŠ, Jihlava, Tolstého 16, darování movitého majetku Vysoké škole polytechnické Jihlava
52. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod na spolufinancování "Softbalového areálu na světové parametry"
53. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
54. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2007
55. Návrh Dodatku č. 4 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodě
56. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi krajem Vysočina a Muzeem Vysočina Jihlava, příspěvkovou organizací, ze dne 14. 3. 2006 - prodloužení trvání smlouvy
57. Projekt Legese - návrh na účast Vysočiny v projektu
58. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2006
59. FOND VYSOČINY - Grantový program TÁBORY 2007
60. FOND VYSOČINY - Grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007"
61. FOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007"
62. FOND VYSOČINY - Grantový program "ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007" na podporu projektů v oblasti environmentální osvěty
63. Rezignace a volba člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z.s.p.o., za politický klub ODS
64. Rozprava členů zastupitelstva

48. Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o přípravě projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 – 2013. Jednání se zúčastnila M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru regionálního rozvoje. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0378/10/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přípravu projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013 dle materiálu RK-10-2007-48upr1, př. 3upr1 a důvodovou zprávu k jednotlivým úsekům silnic popisující význam akce v rámci silniční sítě kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2007-48upr1, př. 1;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina a Oboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty uvedené v materiálu RK-10-2007-48upr1, př. 3upr1 k předložení do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod nebo do Cíle 3 územní přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR nebo do Operačního programu Podnikání a inovace;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí přípravu projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013 dle materiálu RK-10-2007-48upr1, př. 3upr1 a důvodovou zprávu k jednotlivým úsekům silnic popisující význam akce v rámci silniční sítě kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2007-48upr1, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků v celkové výši max. do 700 000,- tis Kč z Fondu strategických rezerv, na přípravu a částečnou realizaci projektů uvedených v materiálu RK-10-2007-48upr1, př. 3upr1, na zvláštní účty jednotlivých projektů uvedených v materiálu RK-10-2007-48upr1, př. 3upr1. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2007 – 2013 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2007-48.doc, RK-10-2007-48, př. 2, RK-10-2007-48, př. 3

78. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy rada kraje podrobněji projednala za účasti V. Švarcové, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičové, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informativní materiál „Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina“. Dále se rada kraje zabývala informativním materiálem „Výstava kraje Vysočina v prostorách Evropského parlamentu“, předloženým L. Seidlem, vedoucím oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 10/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 3. 2007 v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 10/2007 dne 13. 3. 2007.
Zapsala: M. Chrástová, dne 16. 3. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz