Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-76

RK-10-2007-76.doc  RK-10-2007-76pr3.tif  RK-10-2007-76pr4.doc
Číslo materiálu76
Číslo jednacíRK-10-2007-76
NázevŽádost o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby
Zpracoval Z. Navrkal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuDne 15. 11. 2006 odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina (dále dopravní úřad) obdržel od dopravce Karel Molcar, podnikající jako Karel Molcar - KIM (dále dopravce), žádost o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na rok 2007 (dále smlouva o ZVS), která je evidována pod č.j. KUJI 79650/2006 (viz materiál RK-10-2007-76, př. 2). K žádosti jsou přiloženy přílohy: propočet přiměřeného zisku, výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti, odborný odhad prokazatelné ztráty a přehledy tržeb za 1. 5. 2005 - 30. 4. 2006. Přehledy tržeb nejsou požadovány nařízením vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti (dále nařízení vlády), a proto tato příloha nebyla brána v úvahu při posuzování žádosti.
Návrh řešení V souladu s postupem schváleným radou kraje (č. usnesení 1418/30/2006/RK, viz. materiál RK-10-2007-76, př. 4) dopravní úřad žádost posoudil, vypracoval stanovisko a radě kraje předkládá k rozhodnutí.
Dopravní úřad nejdříve posuzoval kvalitu předaných podkladů, a protože tyto podklady vykazovaly řadu nedostatků, požádal dopravce o doplnění žádosti. Požadované podklady byly ze strany dopravce postupně doplňovány a opravovány. Konečné znění bylo předloženo dne 23. 1. 2007 a je evidováno pod č.j. KUJI 4631/2007.
V žádosti o uzavření smlouvy o ZVS požaduje dopravce uzavření smlouvy od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 v rozsahu schváleného jízdního řádu linky 760900 Telč - Mrákotín - Třešť/Stonařov - Jihlava. Jízdní řád linky 760900, schválený pro období od 10. 12. 2006 do 8. 12. 2007, obsahuje 26 spojů, z toho 22 spojů vedených v pracovních dnech, 4 spoje vedené o sobotách, nedělích a svátcích.
K předložené žádosti o uzavření smlouvy o ZVS zpracoval dopravce předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty předpokládané při provozování linky 760900 v roce 2007. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty je zpracován podle jednotlivých spojů vedených v pracovních dnech podle jízdního řádu schváleného s platností od 10. 12. 2006 do 8. 12. 2007.

Dne 12. 1. 2007 požádal dopravce o schválení změny jízdního řádu linky 760900 s platností od 4. 3. 2007 do 8. 12. 2007. Žádosti dopravce bylo vyhověno. Schválený jízdní řád obsahuje 6 spojů vedených v pracovních dnech (ve dnech školního vyučování). Oproti původní žádosti ze dne 15. 11. 2006 dopravce zrušil 14 spojů.
Tímto krokem dopravce prakticky znehodnotil již předaný předběžný odborný odhad na 22 spojů linky 760900 a bude nutné provést nový předběžný odborný odhad na 6 spojů linky 760900 podle nového jízdního řádu, platného na období od 4. 3. 2007 do 8. 12. 2007 (viz materiál RK-10-2007-76, př. 3).

Podle jízdního řádu linky 760900 schváleného s platností od 4. 3. 2007 do 8. 12. 2007 bude dopravcem provozováno pouze 6 spojů.
Pokud je žádost o změnu jízdního řádu včas podána a je v souladu s licencí a zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o silniční dopravě), musí dopravní úřad změnu schválit.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina jako dopravní úřad navrhuje žádosti dopravce Karel Molcar - KIM nevyhovět.
K tomuto stanovisku dopravní úřad dospěl na základě komplexního posouzení žádosti s přihlédnutím k profilu dopravce (viz materiál RK-10-2007-76, př.1) a ke skutečnosti, že dopravní obslužnost obcí daného území je zajištěna spoji v rámci základní dopravní obslužnosti, dálkovými linkami a drážní osobní dopravou v obdobných časových polohách.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
žádosti dopravce Karel Molcar - KIM o uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě na rok 2007 nevyhovět;
ukládá
dopravnímu úřadu informovat o rozhodnutí dopravce Karel Molcar - KIM.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz