Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-64

RK-10-2007-64.doc  RK-10-2007-64pr1.doc  RK-10-2007-64pr2.tif
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-10-2007-64
NázevNávrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi krajem Vysočina a Muzeem Vysočina Jihlava, příspěvkovou organizací, ze dne 14. 3. 2006 - prodloužení trvání smlouvy
Zpracoval M. Janíčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuMuzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, v roce 2005 podalo Žádost o projekt "Jihlava - město střední Evropy: od renesance po průmyslovou revoluci; historie regionu v kontextu středoevropských dějin jako objekt vědy i volnočasových aktivit" do opatření PI/M3 - Cestovní ruch a nabídka aktivit pro volný čas, programu INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko (dále jen "projekt"); celkové uznatelné náklady projektu činí 3,9 mil. Kč. Spolu se žádostí o podporu z programu INTERREG IIIA je nutné doložit, že má žadatel zajištěny finanční prostředky na předfinancování projektu ve výši 100% celkových uznatelných nákladů, neboť finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 75% uznatelných nákladů se vyplácí zpětně až po ukončení realizace projektu a po provedení předepsaných kontrol. Dne 13. 10. 2005 byl projekt Řídím výborem programu doporučen ke kofinancování z prostředků programu INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko.
Dne 14. 2. 2006 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0063/01/2006/ZK vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu kraje na předfinancování projektu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 92,95% celkových uznatelných nákladů, tj. 3,625 mil. Kč, z čehož 17,95%, tj. 700 tis. Kč, bylo poskytnuto formou dotace, a 75%, tj. 2,925 mil Kč, bylo poskytnuto formou půjčky za podmínek stanovených ve Smlouvě o půjčce uzavřené podle ustanovení § 657 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Smlouva"). Smlouva byla uzavřena dne 14. 3. 2006 mezi krajem Vysočina (věřitel) a Muzeem Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizací, (dlužník) na dobu určitou tj. to 30. 4. 2007.
Projekt byl realizován v souladu s harmonogramem prací projektu. Zahájen byl v roce 2005, ukončen v listopadu 2006; v lednu a únoru 2007 proběhla jeho administrace a vyhotovení jeho závěrečné zprávy. Závěrečná zpráva byla dne 27. 2. 2007 odevzdána k vyhodnocení Centru pro regionální rozvoj ČR, pobočce pro NUTS II Jihovýchod.
Dne 5. 3. 2007 byla odboru kultury a památkové péče doručena Žádost Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, o prodloužení termínu na vrácení půjčky (materiál RK-10-2007-64, př. 2), který je stanoven Smlouvou. Jako důvod muzeum uvádí zjištění nových skutečností, které upřesňují mechanismus zpětného proplácení uznatelných nákladů z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen "evropský fond"). Podle informací dostupných v době přípravy projektu zpětné proplacení uznatelných nákladů projektu z evropského fondu mělo proběhnout do dvou měsíců po odevzdání závěrečné zprávy o projektu; dle aktuálních sdělení Centra pro regionální rozvoj ČR je doba mezi odevzdáním závěrečné zprávy a proplácením uznatelných nákladů projektu delší, obvykle do 6-ti měsíců. Z tohoto důvodu je muzeem navrhován termín na prodloužení smlouvy alespoň do 31. 8. 2007, optimálně pak do 31. 12. 2007. V případě neprodloužení Smlouvy hrozí dlužníkovi penále ve výši 1 ‰ (jednoho promile) poskytnutých prostředků za každý den prodlení.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče na základě posouzení žádosti muzea a nových informací, které upřesňují mechanismus zpětného proplacení uznatelných nákladů z Evropského fondu pro regionální rozvoj, navrhuje radě kraje souhlasit podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě dle materiálu RK-10-2007-64, př. 1 příspěvkovou organizací kraje a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě dle materiálu RK-10-2007-64, př. 1, a tím prodloužit trvání Smlouvy do 30. 11. 2007.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu dodatku ke smlouvě o půjčce nemá připomínky a považuje za optimální sjednat splacení dlužné částky do rozpočtu kraje bez zbytečných průtahů.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu RK-10-2007-64, př. 1 příspěvkovou organizací kraje;
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu RK-10-2007-64, př. 1;
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz