Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-74

RK-10-2007-74.doc  RK-10-2007-74pr1.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíRK-10-2007-74
NázevRezignace a volba člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z.s.p.o., za politický klub OSD
Zpracoval I. Šteklová, K. Nedvědová, V. Obdržálková
Předkládá M. Vystrčil
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je v současné době členem Zájmového sdružení právnických osob Regionální rozvojové agentury Vysočina (dále jen RRAV). Vstup kraje do RRAV schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 20. 12. 2001 usnesením č. 082/07/01/ZK. Tímto usnesením si Zastupitelstvo kraje Vysočina vyhradilo provádění nominace zástupců kraje do předsednictva, kontrolní komise a Valného shromáždění RRAV.

Vítězslav Jonáš, zastupitel kraje Vysočina, v dopise ze dne 8. 12. 2006 rezignoval na svoji funkci člena předsednictva RRAV (RK-10-2007-74, př. 1).

Politický klub ODS navrhuje zvolit na jeho místo v předsednictvu RRAV Jana Nekulu, zastupitele kraje Vysočina.
Návrh řešení Podle čl. VII odst. 3 písm. c) Stanov RRAV patří do výlučné pravomoci Valného shromáždění volba a odvolání členů předsednictva a kontrolní komise.
Podle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách.

Navrhuje se, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje navrhnout Valnému shromáždění RRAV vzít na vědomí rezignaci Vítězslava Jonáše na funkci člena předsednictva RRAV a zvolit do této funkce Jana Nekulu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje navrhnout Valnému shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, z.s.p.o.:
* vzít na vědomí rezignaci Vítězslava Jonáše, zastupitele kraje Vysočina, na funkci člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z.s.p.o.;
* zvolit do funkce člena předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, z.s.p.o., Jana Nekulu, zastupitele kraje Vysočina.
Odpovědnost OSH
Termín 13. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz