Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-69

RK-10-2007-69.doc  RK-10-2007-69pr1.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-10-2007-69
NázevNávrh na poskytnutí dotace
Zpracoval A. Řehořová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa odbor sociálních věcí a zdravotnictví se obrátily se žádostí o poskytnutí dotace dvě nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby.
Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, které realizuje projekt "Rozvoj komunitní péče o duševní zdraví". Tento projekt je podporován dlouhodobě v dotačním řízení Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a dále i z vlastních prostředků kraje.
V roce 2005 předložilo toto občanské sdružení investiční projekt do výzvy Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech SROP "Otevřený svět - centrum denních služeb", který bude sloužit k podpoře zdravotně a sociálně znevýhodněných občanů - lidí trpících duševní poruchou. Tento projekt byl vybrán k podpoře a je v současné realizován. Celkové investiční náklady projektu byly vyčísleny na 7 132 288 Kč. Občanské sdružení se rovněž obrátilo se žádostí o finanční podporu tohoto projektu na Statutární město Jihlava. Zastupitelstvo města Jihlavy na svém jednání schválilo finanční spoluúčast na tomto projektu 350 000Kč.

Dalším žadatelem je občanské sdružení Benediktus Chotěboř, které realizuje projekt "Dospíváme k odpovědnosti aneb budujeme integrační centrum na Vysočině". Tento projekt podporuje osoby se zdravotním a sociálním handicapem. Rovněž tento projekt je podporován v dotačním řízení MPSV a z prostředků kraje.
Občanské sdružení Benediktus rovněž předložilo do výše zmíněného Opatření 3.1 investiční projekt "Integrační a komunitní centrum pro sociálně znevýhodnění občany mikroregionu Podoubraví", který byl vybrán k podpoře. Stavebními úpravami budovy staré školy dojde k vytvoření centra pro poskytování sociálních služeb.
Celkové investiční náklady projektu byly vyčísleny na 3 047 269 Kč.
Město Chotěboř se finančně podílí na realizaci tohoto projektu částkou 81 000 Kč.
Návrh řešení Zastupitelstvo kraje Vysočina projednalo a schválilo návrh "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic" na svém jednání dne 29. 11. 2005 usnesením 0521/08/2005/ZK, jejichž znění je přílohou tohoto materiálu RK-10-2007-69, př. 1.
Občanské sdružení VOR Jihlava a občanské sdružení Benediktus Chotěboř naplňují pro poskytnutí dotace dle výše uvedených Zásad. Oba dva žadatelé obdrželi v roce 2005 dotaci na část provozních nákladů z rozpočtu kraje a dále doložili doklad o finanční podpoře projektů ze strany obcí.
Oba žadatelé předložili svoje žádosti o dotace v řádném termínu dle schválených "Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic".
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 7. 3. 2007 je 98 781 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout investiční dotace Občanskému sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, IČ 65761979 ve výši 200 000,- Kč a Občanskému sdružení BENEDIKTUS, IČ 70868832 ve výši 81 000,- Kč v souladu se "Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic" dle materiálu RK-10-2007-69, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb o celkovou částku 281 000,- Kč pro Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, IČ 65761979 a pro Občanské sdružení BENEDIKTUS, IČ 70868832 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, pol. Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 281 000,- Kč.
Odpovědnost OSVZ, OE
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz