Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-12

RK-10-2007-12.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-10-2007-12
NázevKoupě pozemku v k. ú. a obci Okrouhlice
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový obdržel dne 28. 2. 2007 od Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace žádost o výkup pozemku par. č. 483/4- ostatní plocha, jiná plocha výměře 198 m2 v k. ú. a obci Okrouhlice, dle geometrického plánu č. 312-305/2006.
Předmětný pozemek by měl být vykoupen za účelem odstavování vozidel na silnici č. II/150. Tato plocha byla vytipována za účasti Policie ČR. Vlastníkem pozemku je Eva Pokorná, Okrouhlice 29, 582 31 Okrouhlice.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje výkup pozemku v souladu se žádostí Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Kraj Vysočina navrhne Evě Pokorné výkup pozemku par. č. 483/4 v k. ú. a obci Okrouhlice, dle GP č. 312-305/2006 do svého vlastnictví, protože tento je vhodný jako odstavná plocha pro vozidla na silnici č. II/150.
Po schválení koupě pozemku zastupitelstvem kraje a po podpisu smluvních stran bude smlouva předložena příslušnému katastrálnímu úřadu k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Vykupovaný pozemek bude dodatkem zřizovací listiny vložen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh předpokládá rozhodnout zahájit jednání o koupi pozemku do vlastnictví kraje.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s výkupem pozemku.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s výkupem pozemku.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit jednání o koupi pozemku koupí par. č. 483/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 198 m2 v k. ú. a obci Okrouhlice, dle GP č. 312-305/2006, z vlastnictví Evy Pokorné do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz