Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-29

RK-10-2007-29.doc  RK-10-2007-29pr1.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-10-2007-29
NázevNávrh rozpočtového opatření na rok 2007 u kapitoly Školství - předfinancování projektu SOŠ a SOU Třešť, příspěvkové organizace kraje, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko
Zpracoval H. Moravcová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuDne 28. 3. 2006 Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením 0151/02/2006/ZK schválilo záměr v případě schválení projektu "Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v České republice a Rakousku" (dále též jen "Projekt") poskytnout SOŠ a SOU Třešť účelovou investiční dotaci z Fondu strategických rezerv na spolufinancování projektu ve výši 250 tis. Kč a bezúročnou půjčku z Fondu strategických rezerv za účelem předfinancování projektu ve výši 1 460 tis. Kč, z toho plnění v roce 2006 ve výši 550 tis. Kč, v roce 2007 ve výši 770 tis. Kč a v roce 2008 ve výši 140 tis. Kč.
Dne 26. 9. 2006 Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením 0448/07/2006/ZK rozhodlo pro potřeby Projektu uzavřít se SOŠ a SOU Třešť Smlouvu o půjčce pro rok 2006 dle materiálu ZK-07-2006-80, př. 2 a schválilo
- převod finančních prostředků ve výši 800 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2006, kapitoly Školství, § 3123 - Střední odborná učiliště a Učiliště za účelem zvýšení závazného ukazatele investiční dotace o částku 190 tis. Kč, příspěvku na provoz ve výši 60 tis. Kč a poskytnutí půjčky v částce 550 tis. Kč - vše s určením pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť, příspěvkovou organizaci kraje, na financování Projektu;
- zvýšení závazného ukazatele investiční dotace u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť o částku 190 tis. Kč za účelem realizace Projektu dle materiálu ZK-07-2006-80;
- zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť o částku 60 tis. Kč za účelem realizace Projektu dle materiálu ZK-07-2006-80.

Tímto materiálem se předkládá návrh na uzavření smlouvy o půjčce na rok 2007 a návrh na rozpočtové opatření na rok 2007.
Realizace projektu bude v termínu 09/2006 - 07/2008. Celkové finanční náklady na realizaci projektu budou ve výši 1 910 tis. Kč. Částka ve výši 200 tis. Kč (do výše celkových finančních nákladů, tj. 1 910 tis. Kč) bude v roce 2007 hrazena z rezervního fondu školy.

Informace o rezervním fondu školy:
Zůstatek k 1. 1. 2007 je 649 tis. Kč. Tvorba 565 tis. Kč. Použití celkem 500 tis. Kč (z toho předpoklad financování projektu ve výši 200 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2007 bude 714 tis. Kč.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje:
* souhlasit
- dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s uzavřením smlouvy o půjčce pro rok 2007 dle přílohy č. 1 materiálu RK-10-2007-29, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť, příspěvkovou organizací kraje;
* doporučit zastupitelstvu kraje:
- rozhodnout o uzavření smlouvy o půjčce dle př. 1 tohoto materiálu pro rok 2007 z důvodu předfinancování projektu "Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v České republice a Rakousku".
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
- dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Smlouvy o půjčce pro rok 2007 k realizaci projektu "Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v České republice a Rakousku" dle materiálu RK-10-2007-29, př. 1 se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť, IČ 48461636, příspěvkovou organizací kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout uzavřít Smlouvu o půjčce pro rok 2007 se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Třešť dle materiálu RK-10-2007-29, př. 1;
* schválit převod finančních prostředků ve výši 770 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2007, kapitoly Školství, § 3123 - Střední odborná učiliště a Učiliště za účelem poskytnutí půjčky v částce 770 tis. Kč - s určením pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť, příspěvkovou organizaci kraje, na financování projektu "Vytváření kooperačních sítí zahradnických škol v České republice a Rakousku".
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
Termín září 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz