Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-25

RK-10-2007-25.doc  RK-10-2007-25pr1.tif  RK-10-2007-25pr2.tif  RK-10-2007-25pr3.tif  RK-10-2007-25pr4.tif  RK-10-2007-25pr5.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-10-2007-25
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod na spolufinancování "Softbalového areálu na světové parametry"
Zpracoval V. Prokop, P. Panovec, E. Herzánová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuTělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod požádala kraj Vysočina o spolufinancování výstavby Softbalového areálu se světovými parametry (viz materiál RK-10-2007-25, př. 1) v celkové výši 200 000,- Kč.
Sportovní areál pro softbal se v Havlíčkově Brodě postupně buduje a je potřeba doplnit některé standardy, aby toto hřiště mohlo být využíváno pro nejvyšší mezinárodní soutěže. Celkové náklady na vybudování sportovního areálu jsou plánovány na 945 222,- Kč, z toho již bylo proinvestováno 740 222,- Kč (viz materiál RK-10-2007-25, př. 2).
Zástupci softbalových klubů na Vysočině na svém zasedání 8. 12. 2006 odsouhlasili záměr vybudovat v Havlíčkově Brodě centrum softbalu pro kraj Vysočina (viz materiál RK-10-2007-25, př. 3).
V roce 2006 se v Havlíčkově Brodě mohlo díky nově zbudovanému areálu uskutečnit Mistrovství Evropy juniorů a v případě že bude dobudováno i závlahové zařízení, bude se moci TJ Jiskra Havlíčkův Brod stát spolupořadatelem Světového poháru v softballu mužů. Tento světový pohár proběhne v červnu roku 2007 v České republice (viz materiál RK-10-2007-25, př. 4).
Rekonstrukce softbalového areálu zvýší jeho využitelnost včetně pořádání celostátních a mezinárodních závodů a utkání a podpoří také další rozvoj softbalových talentů.
Návrh řešení Vedle atletického areálu v Jihlavě, biatlonového areálu v Novém Městě na Moravě, fotbalového stadionu FC Vysočina v Jihlavě, hasičského sportovního a soutěžního areálu v Petrovicích a atletického areálu v Třebíči se tak Havlíčkův Brod může stát dalším městem, ve kterém se kraj Vysočina podílí na rekonstrukci nebo výstavbě významného sportoviště.
Rekonstrukce softbalového areálu v Havlíčkově Brodě je projekt jednoznačně nadregionálního významu, který významně přesahuje hranice kraje Vysočina.
Na realizaci podobných projektů se kraj Vysočina do současné doby finančně podílel při splnění následujících podmínek:
1) Projekt má nadregionální charakter
2) Příspěvek kraje je maximálně v polovině celkové výše nákladů projektu a to až po ukončení projektu (etapy projektu) a prokázání zaplacení všech faktur investorem
3) Projekt je podpořen krajským orgánem v dané oblasti i jeho nižšími složkami (softbalové oddíly)
4) Realizace projektu je prospěšná pro rozvoj i propagaci kraje
Po prostudování všech doložených materiálů konstatuje OŠMS v případě předloženého projektu splnění všech 4 podmínek v následující míře:
1) 100% (viz pořádání ME juniorů, žádost o spolupořadatelství Světového poháru mužů)
2) 100% (finanční podpora kraje nedosahuje 50% nákladů a je zároveň nižší než investice města Havlíčkův Brod)
3) Zástupci softbalových klubů na Vysočině na svém zasedání 8. 12. 2006 odsouhlasili záměr vybudovat v Havlíčkově Brodě centrum softbalu pro kraj Vysočina
4) Softbalový oddíl TJ Jiskra Havlíčkův Brod patří mezi oddíly s nejlepšími výsledky v našem kraji - část juniorských hráčů je v národním týmu, který se stal mistry Evropy)
OŠMS navrhuje poskytnout TJ Jiskra Havlíčkův Brod dotaci ve výši 200 000,- Kč a zároveň dohodnout s TJ Jiskra Havlíčkův Brod prezentaci kraje Vysočina. Návrh smlouvy je v materiálu RK-10-2007-25, př. 5. Vzhledem k tomu, že dotace pro TJ Jiskra Havlíčkův Brod přesáhnou 200 000,- Kč, tato dotace musí být schvalována zastupitelstvem kraje.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 28. 2. 2007 je 98 781 tis. Kč.

Odbor sekretariátu hejtmana:
Odbor sekretariátu hejtmana projedná s TJ Jiskra Havlíčkův Brod možnost propagace kraje na zrekonstruovaném softbalovém stadionu. Podmínkou prezentace kraje je, aby prezentace kraje byla pevně a nedělitelně spojena s rekonstruovaným stadionem a doba využitelnosti prezentace bude mít jednoznačně dlouhodobý charakter. Odbor sekretariátu hejtmana dále doporučuje, aby byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, ve které budou podmínky prezentace kraje Vysočina jasně definovány a náklady spojené s prezentací kraje nesl v plné výši příjemce dotace.

Komise pro sport a volný čas:
Usnesením 06/02/2007/KSVČ doporučuje Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci TJ Jiskra Havlíčkův Brod na "Výstavbu Softbalového areálu se světovými parametry" ve výši 200 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci TJ Jiskra Havlíčkův Brod na "Výstavbu Softbalového areálu se světovými parametry" ve výši 200 000,-Kč. Finanční prostředky budou uvolněny po ukončení projektu a prokázání zaplacení všech faktur investorem;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000,- Kč za účelem poskytnutí dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod, IČ 00529672 na "Výstavbu Softbalového areálu se světovými parametry" při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 200 000,- Kč;
pověřuje
odbor sekretariátu hejtmana projednat s TJ Jiskra Havlíčkův Brod možnosti prezentace kraje.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz