Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-04

RK-10-2007-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-10-2007-04
NázevŽádost obce Nový Telečkov o finanční výpomoc
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuObec Nový Telečkov se obrátila dopisem na Václava Kodeta se žádostí o finanční výpomoc na uskutečnění odkoupení a úprav domu č.p. 17. Uvedený dům zužuje průjezdní profil silnice III/3499. Obec uvažuje o odkoupení domu, ubourání jeho části k zlepšení průjezdnosti silnice a o rekonstrukci zbývající části s využitím pro potřeby obce.
Předpokládaná cena nemovitosti je 500 tis. Kč a obec sděluje, že je schopna ze svého rozpočtu vyčlenit na koupi domu je maximálně 200 tis. Kč. Fakticky se jedná o žádost o dotaci.
OM provedl obhlídku daného místa. Jedná se silnici III. třídy v délce cca 1 km, která v obci končí a její dopravní význam spočívá pouze v napojení obce na silniční síť. Na silnici III. třídy navazuje místní komunikace do obce Oslavička. Dopravní zatížení je zřejmě velmi malé. Do obce vede několik linek veřejné autobusové dopravy, jedna z těchto linek pokračuje po místní komunikaci do obce Oslavička.
Návrh řešení OM nedoporučuje žádosti obce vyhovět. Odstranění bodové závady na silnici III/3499 není dle názoru OM z hlediska dopravního významu a intenzity dopravy efektivní. Nepřehledná dopravní situace se dá částečně řešit dopravním značením (např. snížení rychlosti, osazení zrcadla, osazení dalších dopravních značek). Nízká intenzita dopravy by neměla způsobovat vážnější problémy v tomto místě.
Vykoupení domu do vlastnictví obce pro její potřeby považuje OM za záležitost obce. Kraj Vysočina nepočítá ve svém rozpočtu s dotacemi obcím za účelem pořízení majetku nebo péče o něj.
Rozhodování o poskytnutí dotace obcím je vyhrazenou působností zastupitelstva kraje.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu rozhodnout neposkytnout dotaci obci Nový Telečkov na odkoupení a úpravy domu č.p. 17.
StanoviskaŽádost obce projednala Dopravní komise Rady kraje Vysočina dne 2. 2. 2007 a předala ji odboru majetkovému k vyřízení.
KSÚSV, příspěvková organizace vyslovila souhlas s odstraněním části budovy.
ODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci obci Nový Telečkov na odkoupení a úpravy domu č.p. 17.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz