Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-49

RK-10-2007-49.doc  RK-10-2007-49pr1.doc  RK-10-2007-49pr2.doc  RK-10-2007-49pr3.doc  RK-10-2007-49pr4.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-10-2007-49
NázevProjekt Legese - návrh na účast Vysočiny v projektu
Zpracoval V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV lednu 2007 byl odbor informatiky osloven s žádostí o vstup do projektového konsorcia projektu Legese financovaného z iniciativy Evropské Komise eParticipation. Iniciativa eParticipation slouží k financování projektů podporujících přiblížení implementace evropské legislativy na regionální úrovni v členských státech EU. Tato iniciativa vznikla v roce 2006 a podpořeno bylo 6 projektů, mezi nimi právě Legese. Vybrané projekty jsou velmi podrobně monitorovány a očekávány Evropským parlamentem, neboť by měly občanům členských států přiblížit činnost Evropského parlamentu a Komise v návaznosti na aktivity regionů.
Cílem projektu Legese je předat občanům informace ohledně implementace vybraných evropských směrnic na úrovni regionů prostřednictvím elektronických nástrojů s možností zpětné vazby od občanů směrem k regionu. Prakticky se jedná o testování nástrojů pro internetové přenosy zasedání, workhopů, konferencí s možností přímé zpětné vazby občanů pomocí elektronických formulářů a vylepšení systému podpory jednání orgánů kraje.
Vysočina je v projektu navrhována jako jeden ze 3 testujících regionů - veřejnoprávních korporací (spolu s francouzským regionem Mairie dElancourt a Městským úřadem Bristol ve velké Británii). Vedle toho v projektu působí privátní partneři veřejnoprávních subjektů zodpovědní za technologické záležitosti v projektu.
Celkový rozpočet projektu pro Vysočinu činí 46 500 euro při 75% kofinancování ze strany EU. Znamená to tedy, že EU fondy přispějí projektu částkou 34 875 euro a podíl Vysočiny by měl tvořit 11 625 euro, tedy 325 500 Kč při kurzu 28 Kč/euro. Předfinancování projektu ze strany EU fondů činí 26 156 euro, tuto částku dostane Vysočina na zvláštní účet projektu po případném schválení vstupu do projektu zastupitelstvem kraje. Projekt je naplánován od začátku roku 2007 do června 2008. Vzhledem k tomu, že projekt byl již schválen Komisí a Vysočina byla oslovena ke vstupu do projektu přímo projektovým konsorciem z důvodu odmítnutí jednoho z veřejnoprávních partnerů, některé projektové přípravné aktivity již byly zahájeny.
OI je přesvědčen, že tento projekt má pro Vysočinu velký význam ve dvou oblastech. Budeme mít možnost otestovat a spolupracovat na moderních metodách předávání informací mezi veřejnou správou a občany, na straně druhé pak se Vysočina velmi zviditelní na úrovni Evropské komise a Evropského parlamentu jako region, který intenzivně podporuje evropskou problematiku. Tento aspekt by kraji mohl pomoci v dalších evropských aktivitách.
Přílohou č.1 materiálu je dohoda o spolupráci upravující vztah v projektovém konsorciu v anglické verzi, přílohou č. 2 pak tato dohoda v českém překladu. Přímý vztah s Evropskou komisí - poskytovatelem dotace má pak řídící partner projektu - servisní organizace MAC (Irsko). Přílohou č.3 materiálu je dokument - Certified declaration - prohlášení nutné pro vstup do projektu a přílohou č. 4 je rozpočet projektu.
Návrh řešení Podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o krajích"), podléhá předchozímu schválení zastupitelstva smlouva o spolupráci s územními samosprávnými celky jiných států.
Podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. i) zákona o krajích je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.
Podle ustanovení § 23 odst. 2 zákona o krajích "právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, popřípadě rady, lze učinit jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony kraje od počátku neplatné".
Z uvedených ustanovení zákona o krajích vyplývá, že každá smlouva o spolupráci mezi krajem Vysočina, jinými územními samosprávnými celky nebo subjekty, spolupráce s nimiž je mezinárodní spoluprací ve smyslu § 35 odst. 2 písm. i) zákona o krajích, podléhá předchozímu schválení zastupitelstva. Proto projekt předkládáme radě kraje se žádostí o doporučení zastupitelstvu schválit dohodu o spolupráci a převést z Fondu strategických rezerv kraje částku nutnou na financování projektu (celkový rozpočet projektu bez částky, kterou EU přispěje na začátku projektu), tj. celkově 20 344 euro (46500-26156) t.j. 570 000 Kč. Tato částka je kryta na straně příjmů závěrečným příspěvkem EU po dokončení projektu v roce 2008 8719 EUR (t.j. 244 132 Kč). Radu kraje pak žádáme o prohlášení skutečností uvedených v příloze č.3 materiálu.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.

Odbor sekretariátu ředitelky a KŽÚ:
Návrh usnesení bez připomínek
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu Legese dle materiálu
RK-10-2007-49, př. 1;
* schválit převod finančních prostředků do výše 570 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet kraje za účelem kofinancování projektu Legese (převod finančních prostředků bude prováděn postupně podle potřeby);
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-10-2007-49, př. 2 - Legese - certified declaration.
Odpovědnost odbor informatiky, odbor ekonomický
Termín duben 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz