Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-57

RK-10-2007-57.doc  RK-10-2007-57pr1.xls  RK-10-2007-57pr2.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-10-2007-57
NázevPoskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v rámci kapitoly Zemědělství
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina schválilo dne 26. 9. 2006 usnesením č. 0434/07/2006/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi (dále jen "zásady"). Zásady řeší poskytování finančních prostředků na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi obcím v kraji Vysočina. V rozpočtu kraje v kapitole zemědělství se v roce 2007 jedná o finanční prostředky ve výši 2 000 000 Kč na řešení této problematiky.
Ve 1. kole příjmu žádostí do 31. ledna 2007 bylo odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství (dále jen "OLVHZ") doručeno 7 žádostí s požadovanou výší podpory 1 378 830 Kč (viz. příloha č. 1 tohoto materiálu), přičemž všechny žádosti splňují všechny náležitosti a podmínky podávání žádostí podle zásad.
Návrh řešení OLVHZ doporučuje poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi podle přílohy č. 1 tohoto materiálu, kde je uveden i celkový přehled došlých žádostí. OLVHZ doporučuje tedy poskytnutí dotace všem 7 žadatelům, jelikož splňují všechny náležitosti a podmínky podávání žádostí podle zásad. Celková výše poskytnuté dotace tedy bude činit 1 378 830 Kč. Čerpání dotací bude probíhat podle smlouvy, jejíž návrh je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem řešení. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 kapitola Zemědělství, § 2339 Záležitosti vodních toků, vodohospodářských děl a.j., položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů je na projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi schválená částka 2 000 000 Kč.

Návrh poskytnutí dotací byl konzultován s radním pro oblast vodního hospodářství a zemědělství Ivem Rohovským.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství, § 2339 Záležitosti vodních toků, vodohospodářských děl a.j., položka 6901 Rezerva kapitálových výdajů na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi v celkové výši 1 378 830 Kč dle materiálu RK-10-2007-57, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz