Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-02

RK-10-2007-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-10-2007-02
NázevDarování pozemků zastavěných chodníky v k. ú. a obci Dolní Město
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkové vypořádání pozemků zastavěných chodníky u silnice III/31740 (dále jen "chodníky") při akci " Úprava a zkapacitnění středu obce Dolní Město.
Kraj Vysočina je na základě zákona 157/2000 Sb. a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 vlastníkem pozemků par. č. 3109-ost. plocha, silnice o výměře 2 608 m2 a 3187/1-ost. pl., silnice o výměře 28 056 m2, oba v k. ú. a obci Dolní Město.
Obec Dolní Město vystavěla na pozemcích ve svém vlastnictví par. č. 3182/4 a 3130/9 v k. ú. a obci Dolní Město chodníky. Po dokončení stavby nechala obec na vlastní náklady zaměřit chodníky geometrickým plánem č. 454-154/2006. Tímto zaměřením bylo zjištěno, že chodníky zasahují do pozemků par. č. 3109 a 3187/1 v uvedeném k. ú. a obci, které jsou vlastnictvím kraje Vysočina. Tento geometrický plán oddělil z pozemku par. č. 3109 nově díly "e+f" o výměře 115 m2 a z pozemku par. č. 3187/1 díl "h" o výměře 90 m2 zastavěné chodníkem a sloučil je do pozemku par. č. 3130/9-ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 1 175 m2, který je ve vlastnictví obce Dolní Město.
Na kraj se obrátila obec Dolní Město se žádostí o darování dílů "e+f" pozemku par. č. 3109 a dílu "h" pozemku par. č. 3187/1.
Návrh řešení Protože zastavění pozemků ve vlastnictví kraje Vysočina bylo zjištěno až po zaměření stavby geometrickým plánem, doporučuje odbor majetkový radě kraje s ohledem na veřejně prospěšný účel jejich využití rozhodnout zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěné části uvedených pozemků a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díly "e+f" pozemku par. č. 3109 o výměře 115 m2 a dílu "h" pozemku par. č. 3187 o výměře 90 m2 sloučené geom. plánem č. 454-154/2006 do pozemku par. č. 3130/9-ost. plocha ost. komunikace z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěných dílů pozemků dle GP 454-154/2006 v k. ú. a obci Dolní Město z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město a doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout převést je darem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město.
StanoviskaSouhlasné vyjádření KSÚSV provoz Havlíčkův Brod ze dne 26. 2. 2007
Souhlasné stanovisko ODSH ze dne 27. 2. 2007.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování dílů "e+f" pozemku par. č. 3109 o výměře 115 m2 a dílu "h" pozemku par. č. 3187 o výměře 90 m2 sloučených geom. plánem č. 454-154/2006 do pozemku par. č. 3130/9-ost. plocha ost. komunikace všechny v k. ú. a obci Dolní Město z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díly "e+f" pozemku par. č. 3109 o výměře 115 m2 a díl "h" pozemku par. č. 3187 o výměře 90 m2 sloučené geom. plánem č. 454-154/2006 do pozemku par. č. 3130/9-ost. plocha ost. komunikace všechny v k. ú. a obci Dolní Město z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Město.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín červen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz