Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-15

RK-10-2007-15.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-10-2007-15
NázevUzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina zřizuje Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci. Organizace využívá ke své činnosti budovu postavenou v roce 1932 pro administrativní účely. Budova je pro potřeby domova dispozičně nevhodná je ve špatném stavebně technickém stavu a vyžadovala by kompletní rekonstrukci. Proto byl zpracován materiál posuzující dvě zásadní koncepční řešení spočívající v rekonstrukci stávající budovy nebo výstavby nové budovy domova pro seniory na pozemku ve vlastnictví města Velké Meziříčí. S ohledem na náročnost rekonstrukce stávající budovy domova, přičemž nebude možné dosáhnout ideální dispozice, se jak OM tak OSVZ přiklání k variantě novostavby.
Rada kraje materiál projednala a usnesením 1386/29/2006/RK pověřila Bc. Jiřího Vondráčka, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, prověřit možnosti realizace výstavby nového objektu pro Domov důchodců Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci, z hlediska jejího financování a s tím souvisejících majetkových převodů.
Ve věci proběhla řada jednání s městem Velké Meziříčí. Město nabízí pozemek ve svém vlastnictví pro výstavbu nové budovy domova a současně žádá o převod stávající budovy Domova pro seniory do svého vlastnictví k využití pro potřeby městského úřadu a dalších úřadů veřejné správy.
Současně probíhala jednání o vymezení věcného rozsahu novostavby ve vazbě na potřeby domova a koncepci takového typu zařízení v republikovém měřítku.
Další jednání o financování novostavby domova pro seniory proběhla na úrovni MPSV.
Návrh řešení Další postup předpokládá zpracování investičního záměru pro předložení požadavku kraje Vysočina do investičního programu MPSV s termínem do 31. 3. 2007. Předpokládaná kapacita novostavby domova pro seniory je max. 120 klientů, stravovací provoz s kapacitou i pro sousední dům s pečovatelskou službu zřizovaný městem a odpovídající zázemí.
Pro další jednání s městem Velké Meziříčí je potřebné nejlépe formou smluv o budoucích darovacích smlouvách vymezit budoucí převody nemovitého majetku. Usnesením 0239/08/2007/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování nemovitostí užívaných Domovem pro seniory Velké Meziříčí na úřední desce krajského úřadu. Zveřejnění záměru darování probíhá od 23. 2. 2007 a do dne jednání zastupitelstva kraje bude splněna zákonná 30 denní lhůta pro zveřejnění. V budoucí darovací smlouvě na darování budovy Domova pro seniory a pozemků bude vyhrazeno jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že kraj nezíská územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavbu nového objektu nebo nezíská finanční krytí na jeho výstavbu. Dále si kraj vyhradí předkupní právo na darované nemovitosti pro případ, že by město Velké Meziříčí změnilo své záměry na využití předmětu daru pro potřeby městského úřadu a dalších úřadů veřejné správy.
Jako kompenzaci za nemovitosti užívané domovem pro seniory by město Velké Meziříčí darovalo do vlastnictví kraje pozemek pro výstavbu novostavby domova pro seniory. Jedná se o pozemek v okrajové části města sousedící s domem s pečovatelskou službou
Město Velké Meziříčí již projednalo v radě města záměr darování části pozemků par. č. 5998/5, 5999/3 a 6000 v k.ú. a obci Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina k výstavbě nového domova pro seniory a možnost uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě.

Usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích darovacích smlouvách mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí.
StanoviskaUsnesením 0239/08/2007/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování budovy č.p. 386 stojící na pozemku par. č. 678, pozemku par. č. 678 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 042 m2, pozemku par. č. 675/1 - ost. plocha, zeleň o výměře 911 m2, pozemku par. č. 679 - ost. plocha, zeleň o výměře 936 m2 a pozemku par. č. 680 - ost. plocha, zeleň o výměře 882 m2, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.
OSVZ souhlasí s návrhem na rozhodnutí o zveřejnění záměru darování nemovitostí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě a o zřízení věcného předkupního práva mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí, v níž se kraj Vysočina zaváže darovat městu Velké Meziříčí budovu č.p. 386 stojící na pozemku par. č. 678, pozemek par. č. 678 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 042 m2, pozemek par. č. 675/1 - ost. plocha, zeleň o výměře 911 m2, pozemek par. č. 679 - ost. plocha, zeleň o výměře 936 m2 a pozemek par. č. 680 - ost. plocha, zeleň o výměře 882 m2 , vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí;
* uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Velké Meziříčí, v níž se město Velké Meziříčí zaváže darovat kraji Vysočina část pozemků par. č. 5998/5, 5999/3 a 6000 v k.ú. a obci Velké Meziříčí pro výstavbu nového domova pro seniory.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz