Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-07

RK-10-2007-07.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-10-2007-07
NázevProdej pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem movitých a nemovitých věcí, ke kterým měly příslušnost hospodařit bývalé státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový obdržel žádost od společnosti Lesy ČR, s. p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno o bezúplatný převod pozemků par. č. 917/3 (díl "b") - vodní plocha, tok přírodní o výměře 139 m2 (vznikl z pozemku ve zjednodušené evidenci, parcely původ EN par. č. 709), par. č. 917/2 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 9 m2 (vznikl z pozemku ve zjednodušené evidenci, parcely původ EN par. č. 917) a par. č. 918/3 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 5 m2 (vznikl z pozemku ve zjednodušené evidenci, parcely původ PK par. č. 806), vše v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov. Tyto pozemky byly utvořeny na základě geometrického plánu č. 75-3590/2005.
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Bystřice nad Pernštejnem vede tyto pozemky na listu vlastnictví č. 7 pro výše uvedené k. ú. a obec, kde je jako vlastník uveden kraj Vysočina ve správě příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (dříve Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou).
Důvodem převodu je skutečnost, že byla provedena stavba vodního díla "Hrazení bystřin Vápenka" v k. ú. Sedliště u Jimramova a výše uvedené pozemky jsou dnes součástí tohoto vodního toku.
Usnesením č. 0042/03/2007/RK rada kraje nesouhlasila s bezúplatným převodem výše uvedených pozemků a rozhodla, aby bylo zahájeno jednání s Českou republikou-Lesy České republiky, s.p., o úplatném převodu a současně rozhodla zveřejnit záměr tyto pozemky prodat.
Dne 25. 1. 2007 učinil odbor majetkový písemný návrh společnosti Lesy České republiky, s.p., ve kterém je uvedeno, že pozemky budou prodány za kupní cenu 1,46 Kč/m2, což odpovídá ceně vycházející z oceňovacího předpisu Vyhl. č. 540/2002 Sb., ve znění Vyhl. č. 617/2006 Sb.
Dne 1. 2. 2007 obdržel OM písemný souhlas s tímto návrhem.
Návrh řešení Odbor majetkový a žadatel s uvedeným návrhem souhlasí a OM navrhuje za tuto cenu výše uvedené nemovitosti žadateli prodat, což je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina.
Zveřejnění záměru prodeje pozemků, dle GP č. 75-3590/2005, par. č. 917/3 (díl "b") - vodní plocha, tok přírodní o výměře 139 m2 (vznikl z pozemku ve zjednodušené evidenci, parcely původ EN par. č. 709), par. č. 917/2 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 9 m2 (vznikl z pozemku ve zjednodušené evidenci, parcely původ EN par. č. 917) a par. č. 918/3 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 5 m2 (vznikl z pozemku ve zjednodušené evidenci, parcely původ PK par. č. 806), vše v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov, proběhlo ve dnech 24. 1. 2007 až 24. 2. 2007.
Převáděné pozemky budou dodatkem zřizovací listiny vyjmuty ze správy příspěvkové organizace kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, s prodejem pozemků souhlasí.
Odbor dopravy souhlasí s prodejem pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně dle GP č. 75-3590/2005 nově oddělené pozemky par. č. 917/3 (díl "b") - vodní plocha, tok přírodní o výměře 139 m2, par. č. 917/2 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 9 m2 a par. č. 918/3 - vodní plocha, tok přírodní o výměře 5 m2, vše v k. ú. Sedliště u Jimramova a obci Jimramov, za celkovou kupní cenu 223 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz