Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-32

RK-10-2007-32.doc  RK-10-2007-32pr1.doc  RK-10-2007-32pr2.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-10-2007-32
NázevGrantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - dodatek ke smlouvě
Zpracoval J. Zikánová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je nositelem grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, Opatření 3.2 SROP (dále jen "grantové schéma").

Z důvodu urychlení čerpání alokací 2004 a 2005, které byly pro grantové schéma stanoveny řídícím orgánem, oslovil gestor grantového schématu (oddělení koncepce vzdělávání) příjemce podpory z 2. a 3. výzvy grantového schématu, aby zvážili možnost rozdělení akcí na více etap. Více etap v akci představuje častější předkládání žádostí o platbu a tím i rychlejší čerpání finančních prostředků v rámci grantového schématu. Návrhu vyhovělo celkem 6 příjemců podpory, u kterých zastupitelstvo kraje dne 13. 2. 2007 schválilo dodatky ke smlouvám (usnesení č. 0063/01/2007/ZK). Další příjemce podpory (Kolpingovo dílo ČR) předložil návrh na rozdělení akce do více etap dne 2. 3. 2007 (usnesení o podpoření projektu je uvedeno v materiálu RK-10-2007-32, př. 2). Změnou počtu etap v akci nedochází ke změně cílů akce či změně monitorovacích ukazatelů, nicméně se jedná o podstatnou změnu akce, kterou je potřebné upravit v dodatku k uzavřené smlouvě.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce dle materiálu RK-10-2007-32, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "D-KOMPLEX - Snížení sociální izolace osob závislých na drogách formou realizace programů péče" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 2981, dle materiálu RK-10-2007-32, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 31. 5. 2007 uzavřít dodatek s příjemcem podpory.
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz