Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-22

RK-10-2007-22.doc  RK-10-2007-22pr1.doc  RK-10-2007-22pr2.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-10-2007-22
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
Zpracoval M. Olšan
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0132/02/2006/ZK ze dne 28.3.2006 Zásady pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště č. 03/06 (dále jen "Zásady") a usnesením č. 0545/09/2006/ZK dne 12.12.2006 Rozpočet kraje Vysočina na rok 2007, ve kterém byla schválena částka na poskytnutí dotace podle uvedených "Zásad" ve výši 1 500 000,- Kč.
V termínu, stanoveném "Zásadami", požádalo o poskytnutí dotace na dětská dopravní hřiště 8 obcí z kraje Vysočina, uvedených v RK-10-2007-22 příloze č. 1. Součet požadovaných dotací činí 1 953 844,- Kč.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu posoudil administrativní správnost předložených žádostí, soulad předmětu dotace se "Zásadami" a vyhodnotil je podle stanovených kritérií následovně:
1. V žádosti č. 07/2007-DDH města Golčův Jeníkov je předmětem poskytnutí dotace stavba nového hřiště a pořízení dopravního značení na nevyužitém pozemku (tržišti) v centru města. Při posuzování obsahu žádosti byly shledány následující skutečnosti:
- v žádosti je uvedeno: "pozemek nebude oplocen ani uzamčen". K ochraně vybavení dětských dopravních hřišť se stanoví v článku 1, odst. 5 Zásad, že dětským dopravním hřištěm se rozumí účelová stavba vybavená jízdními trasami, dopravním značením, signalizačním zařízením a technologickým zázemím určená k provádění výuky a výcviku předmětu dopravní výchova, včetně oplocení této stavby.
V těchto skutečnostech je spatřován rozpor s přijatými Zásadami pro poskytnutí dotace.
2. Ostatní žádosti o poskytnutí dotace splňují stanovené podmínky.
Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje:
- rozhodnout o neposkytnutí požadované dotace 500 000 Kč městu Golčův Jeníkov pro nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace
- rozhodnout o poskytnutí dotací obcím dle materiálu RK-10-2007-22, př. 1 a částku 1 453 844 Kč z kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu použít za účelem uvedeným v "Zásadách pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště" č. 03/06.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout o neposkytnutí požadované dotace 500 000,- Kč městu Golčův Jeníkov pro nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace;
* rozhodnout o poskytnutí dotací obcím dle materiálu RK-10-2007-22, př. 1 za účelem uvedeným v "Zásadách pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště č. 03/06" v celkové výši 1 453 844,- Kč z prostředků kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz