Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-08

RK-10-2007-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-10-2007-08
NázevZměna správy nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem nemovitostí se kterými byla ke dni 31. 12. 2002 příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Okresní správa ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou. Rozhodnutím Zastupitelstva kraje Vysočina o rozdělení Okresní správy ústavů sociálních služeb Žďár nad Sázavou, byla do správy příspěvkové organizace Domov důchodců Velké Meziříčí (od 1. 1. 2007 změna názvu příspěvkové organizace na Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace) svěřena stavba prefa garáže bez čp/če na pozemku par. č. 6480 a stavba prefa garáže bez čp/če na pozemku par. č. 6481 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou. Pozemky zastavěné stavbami garáží jsou ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou. Domov Důchodců Velké Meziříčí z důvodu faktického nevyužívání garáží ke své činnosti, dopisem ze dne 23. 11. 2006 požádal o vyjmutí prefa garáží ze své správy.
Návrh řešení Garáž na pozemku par. č. 6480 v k. ú. Město Žďár, dle uzavřené smlouvy o výpůjčce na dobu určitou, užívá pro účely parkování služebního vozidla příspěvková organizace zřizovaná krajem Vysočina Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou. Dlouhodobé užívání garáže je navrženo řešit předáním garáže do správy prostřednictvím dodatku zřizovací listiny uživatele.
Garáž na pozemku par. č. 6481 v k. ú. Město Žďár byla odborem majetkovým nabídnuta příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem Vysočina se sídlem ve Žďáře nad Sázavou. Zájem o užívání předložila Pedagogicko psychologická poradna Žďár nad Sázavou pro účely parkování služebního vozidla a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. PPP Žďár nad Sázavou s ohledem na umístění garáže a s tím spojené docházkové vzdálenosti, způsob provádění zimní údržby v této lokalitě později od záměru využití garáže odstoupila. VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou předpokládá využití garáže pro umístnění, skladování technických exponátů před jejich renovací.
Pozemky zastavěné stavbami garáží budou vlastníkem pozemku městem Žďár nad Sázavou pronajaty. Dle rozhodnutí Rady města Žďár nad Sázavou jsou pozemky v této lokalitě vlastníkům garáží pouze pronajímány, jedná se o dočasné stavby.
Návrh usnesení předpokládá že změna správy majetku ve vlastnictví kraje Vysočina bude řešena dodatky zřizovacích listin Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.
StanoviskaOdbor školství mládeže a sportu souhlasí s předáním garáže do správy prostřednictvím dodatku zřizovací listiny Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou, protože pracovníci Speciálně pedagogického centra využívají vozidlo k plnění své hlavní činnosti. OŠMS souhlasí též s předáním garáže do správy VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, neboť ředitel organizace písemně potvrdil, že se předpokládá využití garáže buď jako sklad školních potřeb, nebo pro garážování školního automobilu.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví souhlasí s vyjmutím předmětného majetku ze správy Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace. Zmíněné garáže jsou vzhledem k lokalizaci ve Žďáru nad Sázavou pro příspěvkové organizace na úseku sociálních služeb nevyužitelné. Poslední dodatek zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, schválený na návrh OSVZ byl schválen pod č. 6.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatků zřizovacích listin Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou, Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 změnit správce stavby prefa garáže bez čp/če na pozemku par. č. 6480 a stavby prefa garáže bez čp/če na pozemku par. č. 6481 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz