Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-39

RK-10-2007-39.doc  RK-10-2007-39pr1.xls
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-10-2007-39
NázevNávrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2007
Zpracoval D. Vichr
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuV souladu se schválenými Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen "Zásady") proběhl pro rok 2007 v termínu od 1. prosince 2006 do 31. ledna 2007 sběr žádostí.
Celkem bylo v termínu přijato 611 žádostí - 610 jich bylo v souladu se Zásadami (výjimkou byla žádost obce Měšín - projekt této obce nebyl v souladu s urbanistickou studií, územním plánem ani místním programem obnovy venkova, což je podmínka Zásad). Celkové požadavky na dotaci byly ve výši 81,412 mil. Kč.
V kapitole odboru regionálního rozvoje je pro tento účel vyčleněno celkem 69 mil. Kč, které byly po rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2006 na ZK č.1 dne 13. 2. 2007 povýšeny o 2.371.000,- Kč (nerozdělené prostředky z POVV z loňského roku) na konečných 71.371.000,- Kč.
Nyní je předkládán radě kraje návrh na rozdělení výše zmíněné částky.
Návrh řešení V Zásadách je stanoveno, že dotaci obdrží každá obec, která předloží žádost v souladu se Zásadami. V případě převisu požadovaných podpor nad objemem alokovaných prostředků se může maximální poskytnutá dotace snížit, ne však pod garantovanou výši, které byla stanovena na 104 tis. Kč.

Výjimkou jsou dle Zásad obce, které byly oceněny čestným uznáním v soutěži Vesnice roku 2006 - v tomto případě nedochází v případě převisu ke krácení dotace. Tyto obce byly oceněny krajskou komisí v soutěži Vesnice roku 2006, ale neobdržely na rozdíl od obcí oceněných stuhami příp. diplomy žádný finanční či věcný dar z krajského rozpočtu a nemohou rovněž požádat o dotaci ze státního POV (obce oceněné stuhami mají možnost získat dotaci až 400.000,- Kč). Dle protokolu z jednání krajské komise této soutěže se jedná celkem o 8 obcí (Kralice nad Oslavou, Studenec, Nové Syrovice, Pohleď, Jiřice, Hořepník, Hodice a Veselý Žďár).

Vzhledem k tomu, že došlo k převisu požadovaných podpor u žádostí nad objemem alokovaných prostředků pro příslušný rok je navrhováno stanovit maximální přidělenou podporu na 119 tis. Kč.

V rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2007 je tedy navrženo na podporu celkem 610 žádostí v souhrnné dotaci 70,882 mil. Kč. Ze zůstatku ve výši 489.000,- Kč bude čerpáno 336.050,- Kč jako odměna obcím s rozšířenou působností za výpomoc při administraci POVV. Částka ve výši 152.950,- Kč zůstává nerozdělena.

Je navrhováno schválit přidělení dotací v rámci POVV 2007 jednotlivým žadatelům dle seznamu, který je obsahem materiálu RK-10-2007-39, př. 1.
U těchto projektů navržených k podpoře bude následně provedena dle Zásad předběžná kontrola prováděná obcemi s rozšířenou působností zaměřená na upřesnění celkových nákladů projektu a na prověření skutečností rozhodných pro udělení dotace (vlastnictví majetku, jehož se dotace týká) a úplnost předepsaných dokladů (podle charakteru akce např. stavební povolení, smlouvy s dodavateli, dokumentace výběrového řízení podle platné právní úpravy zadávání veřejných zakázek, atp.). Po kladném výsledku této kontroly bude se žadatelem podepsána smlouva o poskytnutí podpory.

Dle § 36 odst. d) je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení. Ve schváleném rozpočtu na rok 2007 v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, UZ 00090 je na dotace POV vyčleněna částka 69 000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje schválilo pro tento účel zapojení dalších prostředků ve výši 2 371 tis. Kč do rozpočtu 2007 z přebytku hospodaření kraje v roce 2006.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dotace obcím uvedeným v materiálu RK-10-2007-39, př. 1, ve výši uvedené v materiálu RK-10-2007-39, př. 1, za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz