Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-13

RK-10-2007-13.doc  RK-10-2007-13pr1.xls  RK-10-2007-13pr2.xls
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-10-2007-13
Název Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor majetkový (dále jen OM) na základě vlastního zjištění, na základě výzvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a nebo na základě žádosti SÚS zjistil, že některé pozemky pod silnicemi II. a III. třídy jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit k nim má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad).
OM na základě těchto zjištění požádal příslušné odbory Úřadu o převod pozemků dle materiálů RK-10-2007-13, př. 1 a RK-10-2007-13, př. 2.
Pozemky uvedené v materiálu RK-10-2007-13, př. 1 získá kraj Vysočina od Úřadu bez podmínek. Bezúplatný převod pozemků dle materiálu RK-10-2007-13, př. 2 je podmíněn souhlasem s těmito podmínkami:
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat a využívat je výhradně s provozem komunikace.
2. Nabyvatel nebude nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat třetím osobám.
3. Nabyvatel nemovitosti nezcizí, s výjimkou případu uzavření směnné smlouvy při majetkoprávním vypořádání v souvislosti s výstavbou nové komunikace. Nabyvatel nezřídí k nemovitostem zástavní právo.
4. Toto vše po dobu nejméně 10 let od vzniku vlastnického práva nabyvatele.
5. Za porušení shora uvedených závazků, nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku.
Návrh řešení OM navrhuje schválit bezúplatné nabytí pozemků dle materiálů RK-10-2007-13, př. 1
a RK-10-2007-13, př. 2 do vlastnictví kraje Vysočina, protože se nacházejí pod tělesy silnic II. a III. třídy.
Nabytím výše uvedených pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví stavby silničního tělesa a těchto pozemků.
Po případném schválení převodu pozemků Úřadem a rozhodnutí nabýt pozemky dle materiálů RK-10-2007-13, př. 1 a RK-10-2007-13, př. 2 do vlastnictví kraje Vysočina zastupitelstvem kraje a po podpisu smluvních stran budou smlouvy předloženy příslušnému katastrálnímu úřadu k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Povolením vkladu se smlouvy stanou účinné.
Nabyté pozemky poté budou dodatkem zřizovací listiny svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky do vlastnictví kraje.
StanoviskaSÚS Pelhřimov souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků.
SÚS Žďár nad Sázavou souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků.
ODSH souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-10-2007-13, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina;
* rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-10-2007-13, př. 2 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek:
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat a využívat je výhradně s provozem komunikace.
2. Nabyvatel nebude nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat třetím osobám.
3. Nabyvatel nemovitosti nezcizí, s výjimkou případu uzavření směnné smlouvy při majetkoprávním vypořádání v souvislosti s výstavbou nové komunikace. Nabyvatel nezřídí k nemovitostem zástavní právo.
4. Toto vše po dobu nejméně 10 let od vzniku vlastnického práva nabyvatele.
5. Za porušení shora uvedených závazků, nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz