Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-53

RK-10-2007-53.doc  RK-10-2007-53pr1.doc  RK-10-2007-53pr1a.xls  RK-10-2007-53pr2.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-10-2007-53
NázevProgram prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007- 2008
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuJednou z oblastí spadajících do samostatné působnosti kraje Vysočina je problematika prevence kriminality. Kraj se při zajišťování agend souvisejících s prevencí kriminality potýká s absencí koncepčního materiálu, který by popisoval prioritní problémové oblasti a který by sloužil jako rámec pro spolupráci s různými zařízeními a organizacemi, které se v kraji Vysočina problematikou prevence kriminality zabývají. V neposlední řadě absence koncepčního materiálu je pro kraj překážkou v jeho snaze o případné předložení krajského projektu do některých dotačních titulů v oblasti prevence kriminality (např. program Partnerství administrovaný Ministerstvem vnitra ČR).
Dalším problémem, který s absencí koncepčního materiálu souvisí, je neuspořádanost dat souvisejících s problematikou kriminality v kraji Vysočina. Většina těchto dat vzniká na úrovni policejních složek, nejsou však na regionální úrovni centrálně ukládána a tříděna. To následně znemožňuje skutečně seriózní analýzu kriminogenních faktorů a následné vyvozování doložitelných závěrů.
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedenému vytvořil odbor sekretariátu hejtmana návrh zadání pro zpracování Programu prevence kriminality na léta 2007-2008. Tento návrh zadání vychází z metodiky Ministerstva vnitra ČR. Původním záměrem bylo zpracování tohoto koncepčního materiálu externí firmou. Provedený průzkum trhu však ukázal, že v současné době v České republice pravděpodobně neexistuje dodavatel, který by byl schopen zadání naplnit.
Proto rada kraje na svém jednání dne 30. 5. 2006 schválila návrh na zpracování Programu prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007-2008 vlastními silami. Současně rada kraje ustavila pracovní skupinu pod vedením hejtmana kraje Vysočina. Dalšími členy této pracovní skupiny jsou: předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina, pracovník OSH odpovědný za úsek prevence kriminality a vedoucí analytického oddělení Krajského úřadu kraje Vysočina. Do jednání této pracovní skupiny byli postupně zváni zástupci okresních ředitelství PČR, ředitelé městských (obecních) policií, pracovníci městských úřadů na úseku prevence kriminality, pracovníci Probační a mediační služby ČR a zástupci odboru dopravy a silničního hospodářství, odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru školství, mládeže a sportu KrÚ. Pracovní skupina projednávala a upřesňovala strukturu materiálu, zdroje údajů nutných k provedení analýzy, faktory ovlivňující kriminalitu atd. Proběhlo několik jednání této rozšířené pracovní skupiny, na základě kterých program dostal podobu, ve které je v konečné fázi předkládán orgánům kraje k projednání.
V roce 2007 by měl program přinést kraji Vysočina i finanční efekt v podobě státní účelové dotace na realizaci projektu ke zvýšení ochrany chodců na vybraných přechodech pro chodce v kraji Vysočina.
Paralelně probíhaly i práce na doplnění datového skladu kraje Vysočina o údaje z oblasti kriminality, které jsou v současné době k dispozici pod názvem "Bezpečnost" na intranetových stránkách kraje Vysočina.
Součástí předkládaného materiálu je manažerské shrnutí (příloha č. 2), které poskytuje stručný přehled o obsahu jednotlivých kapitol s upozorněním na hlavní problémy, případně jejich řešení.
StanoviskaBezpečnostní komise Rady kraje Vysočina - doporučuje schválit Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2007-2008.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007-2008 dle materiálu RK-10-2007-53, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz