Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-03

RK-10-2007-03.doc  RK-10-2007-03pr1.xls
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-10-2007-03
NázevNávrh uspořádání silniční sítě a majetkoprávního vypořádání v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina zahájil v závěru roku 2002 stavbu "II/360 obchvat obce Trnava" v rámci akce zařazené ve schváleném rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava". Uvedená akce byla dokončena koncem roku 2003 a zkolaudována v dubnu 2004.
Protože již došlo k dokončení stavby obchvatu a zároveň i k jejímu majetkoprávnímu vypořádání, je možné přikročit k dokončení uspořádání silniční sítě v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Pocoucov.
Odbor majetkový (dále jen OM) navrhuje zařadit nově vybudovaný obchvat v k. ú. Trnava u Třebíče a v k. ú. Pocoucov do silniční sítě jako nový úsek silnice II/360. Část staré trasy silnice II/360 vedoucí přes zastavěnou část obce Trnava navrhuje OM převést do silnic III. třídy jako prodloužení silnice III/36060 a zbytek staré trasy silnice II/360 navrhuje vyřadit ze silniční sítě II. a III. tříd a následně spolu s nově vybudovanou obslužnou komunikací převést do vlastnictví obce Trnava.
Zastupitelstvo obce Trnava na 44. zasedání konaném dne 19. 10. 2006 projednalo návrh smlouvy o budoucí smlouvě darovací a souhlasilo s nabytím pozemků par. č. 5415, par. č. 6260, par. č. 4868/37, par. č. 4868/47, par. č. 4868/48, par. č. 4950/3 a par. č. 4950/8 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava. Na uvedených pozemcích se nachází obslužná komunikace nově vybudovaná v rámci obchvatu a část silnice II/360 navržená k vyřazení ze sítě silnic II. a III. třídy. Stejným usnesením zastupitelstvo obce Trnava nesouhlasilo s nabytím pozemku par. č. 5414/1 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava (na uvedeném pozemku se nachází hráz rybníka) a dále s nabytím pozemků par. č. 1810/38, par. č. 1859/2 a par. č. 1859/3 v k. ú. Pocoucov a obci Třebíč (obslužné komunikace). S nabytím těchto pozemků do vlastnictví, včetně staveb na nich se nacházejících, nesouhlasilo ani zastupitelstvo města Třebíč.
Na základě žádosti OM ze dne 8. 1. 2007 došlo ke sloučení pozemku par. č. 4950/8 do pozemku par. č. 4950/3 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava. Oba pozemky jsou zastavěny obslužnou komunikací nově vybudovanou v rámci obchvatu.
Všechny pozemky zastavěné silnicemi II. a III. třídy v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava byly v uplynulých letech majetkoprávně vypořádány podle geometrických plánů a v rámci komplexní pozemkové úpravy kromě úseku silnice II/360 navrženého k přeřazení do silnice III/36060. Na zaměření uvedeného úseku byl vyhotoven geometrický plán č. 626-406/2006. Z něj je zřejmé, že tato část komunikace není dosud majetkoprávně vypořádána.
Návrh řešení OM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, navrhuje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Trnava na pozemky par. č. 5415, par. č. 6260, par. č. 4868/37, par. č. 4868/47, par. č. 4868/48 a par. č. 4950/3 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava a dále na stavby komunikací na nich se nacházejících a to včetně jejich součástí a příslušenství.
Odbor majetkový dále navrhuje zahájit jednání s vlastníky pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 626-406/2006 dle materiálu RK-10-2007-03, př. 1 o jejich koupi či darování (v případě obce Trnava) do vlastnictví kraje Vysočina, protože se nacházejí pod silnicí II/360 (v budoucnu III/36060), která je ve vlastnictví kraje.
Návrh předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemky a stavby určené k vyřazení ze sítě silnic II. třídy a dále rozhodnout zahájit jednání s vlastníky pozemků dle materiálu RK-10-2007-03, př. 1 o jejich koupi či darování do vlastnictví kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se obec Trnava zaváže do svého vlastnictví převzít část stavby silnice II/360 nacházející se na pozemcích par. č. 5415, par. č. 6260 a na dle GP č. 626-406/2006 nově oddělených pozemcích par. č. 4868/37, par. č. 4868/47 a par. č. 4868/48 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava, dále stavbu obslužné komunikace na pozemku par. č. 4950/3 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava a dále pozemky par. č. 5415, par. č. 6260, par. č. 4950/3 a dle GP č. 626-406/2006 nově oddělené pozemky par. č. 4868/37, par. č. 4868/47 a par. č. 4868/48 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky pozemků dle materiálu RK-10-2007-03, př. 1 o jejich koupi či darování do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz