Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-06

RK-10-2007-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-10-2007-06
NázevStavba chodníku v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vybudování chodníku u silnice II/354 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem pozemků par. č. 2175/1-ost. pl., silnice o výměře 10 248 m2, par. č. 2175/14-ost. plocha, silnice o výměře 53 m2 a par. č. 2175/16-ost. pl., silnice o výměře 93 m2, všechny v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou, kterou vlastní na základě zákona 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a který je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou na LV 440 pro uvedené k. ú. a obec.
Na kraj Vysočinu se obrátila obec Radostín nad Oslavou se žádostí o souhlas s vybudováním chodníku na uvedených pozemcích (dále jen "stavba") pro zvýšení bezpečnosti provozu u silnice II/354 u nové zástavby RD.
Návrh řešení Protože uvedenou stavbou dojde ke zlepšení dopravní situace u frekventované silnice II. tř., doporučuje odbor majetkový radě kraje po konzultaci s KSÚSV provoz Žďár nad Sázavou vyslovit souhlas se stavbou chodníku dle podmínek stanovených KSÚS Vysočiny, příspěvkovou organizací, provoz Žďár nad Sázavou.
S ohledem na ustanovení § 110 vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, musí stavebník prokázat vlastnické právo k pozemku, určenému k zastavění nebo právo provést stavbu založené smlouvou.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou chodníku na pozemcích par. č. 2175/1, 2175/14 a 2175/16 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou, rozhodnout zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěné části těchto pozemků do vlastnictví obce Radostín nad Oslavou, uzavřít smlouvu, z níž bude vyplývat obci Radostín nad Oslavou právo provést stavbu chodníku a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemků par. č. 2175/1, 2175/14 a 2175/16 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Radostín nad Oslavou.
StanoviskaSouhlasné vyjádření KSÚSV, provoz Žďár nad Sázavou ze dne 19. 2. 2007.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemcích par. č. 2175/1, 2175/14 a 2175/16 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou;

rozhoduje
* zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěných částí pozemků par. č. 2175/1, 2175/14 a 2175/16 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Radostín nad Oslavou;
* uzavřít nepojmenovanou smlouvu, z níž bude vyplývat obci Radostín nad Oslavou právo provést stavbu chodníku na částech pozemků par. č. 2175/1, 2175/14 a 2175/16 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem chodníkem zastavěné části pozemků par. č. 2175/1, 2175/14 a 2175/16 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Radostín nad Oslavou.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz