Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-46

RK-10-2007-46.doc  RK-10-2007-46pr1.doc  RK-10-2007-46pr1upr1.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-10-2007-46
NázevFOND VYSOČINY - Grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007"
Zpracoval I.Mahelová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuPodpora budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu je jednou z aktivit specifikovaných v opatření 1.4.4 Programu rozvoje kraje pro oblast cestovního ruchu. Podpora investic vedoucích ke zkvalitnění úrovně vybavení pro možnosti aktivního trávení volného času rozšiřuje nabídku sportovně rekreačního turismu. V letech 2003 - 2006 byla realizována čtyřmi grantovými programy, v nichž s podporou 12 mil Kč bylo/je realizováno 95 projektů v celkovém objemu 34,8 mil Kč. Z toho bylo 51% investic realizováno obcemi, 28% neziskovými organizacemi (zájmovými sdruženími) a 21% podnikatelskými subjekty.
Zkušenosti s konzultací grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina ukazují, že je řada záměrů, které obsahovou náplní projektu odpovídají výzvám a které jsou menšího finančního rozsahu, než je uvedeno v podmínkách pro jednotlivé výzvy.
Návrh řešení Navrhovaný program je určen pro projekty menšího rozsahu - v maximálním objemu investic do 1 mil Kč. S finančně náročnějšími projekty se budou moci jejich nositelé i nadále ucházet o podporu ze zdrojů evropských fondů. Aktivity navrhované k podpoře předkládaným grantovým programem jsou totožné s aktivitami definovanými výzvami předchozích programů, kdy byla podpora poskytnuta v této struktuře: zkvalitnění pěších turistických tras, vč. naučných stezek - 28%, zkvalitnění cykloturistických tras - 17%, modernizace lyžařských areálů - 17%, budování a zkvalitnění lyžařských běžeckých tratí - 11%, budování sportovně-rekreačních zařízení - 17%, vytváření informačních systémů - 6%, budování infrastruktury spojené s hippoturistikou - 2%, ostatní infrastruktura - 2%. Z hlediska flexibilnějšího zabezpečení realizace projektů je opět navrhováno uplatnění uznatelných výdajů okamžikem předložení projektu.
Zaměření navrhovaného grantového programu bylo projednáno a podmínky Výzvy k předkládání projektů byly upřesněny Komisí cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina dne 5. 3. 2007 (RK-10-2007-46, př. 1). Preferovány budou projekty zaměřené na vznik nových aktivit v řešeném území. Ve srovnání s grantovým programem Sportoviště, zaměřeném na výstavbu a údržbu sportovních a tělovýchovných zařízení umožňujících zlepšení podmínek pro sportovní vyžití nejširší veřejnosti, bude při posuzování žádostí kladen důraz na prokazatelný význam realizovaného projektu pro rozvoj turismu v dané lokalitě.

Plán čerpání finančních prostředků alokovaných pro dílčí cíl 1.4 v roce 2007 ukazuje následující tabulka:Celkem dílčí cíl 1.4 pro rok 2007
6 000 000,- Kč
GP Modernizace ubytovacích zařízení 2007
- 3 000 000,- Kč
GP Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007
- 3 000 000,- Kč
Zůstatek
0,- Kč
StanoviskaUsnesení č. 001/01/2007/Kcrvv:
Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina doporučuje radě kraje podpořit vyhlášení grantového programu dle upraveného předloženého materiálu.

Stanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2006" na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, dle přílohy materiálu RK-10-2007-46, př. 1.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz