Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-45

RK-10-2007-45.doc  RK-10-2007-45pr1.doc  RK-10-2007-45pr1upr1.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-10-2007-45
NázevFOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007"
Zpracoval I.Mahelová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuJednou z aktivit specifikovaných v opatření 1.4.4 Programu rozvoje kraje pro oblast cestovního ruchu je podpora budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Podpora zaměřená na rozšíření a regeneraci skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení vede ke zkvalitnění úrovně poskytovaných ubytovacích služeb a zvyšuje jejich konkurenceschopnost. V letech 2003 - 2006 byly investice do modernizace ubytovacích zařízení na Vysočině podpořeny třemi grantovými programy, v nichž s podporou 10,2 mil Kč bylo/je realizováno 62 projektů v celkovém objemu 42,1 mil Kč. Z toho bylo 78% projektů realizováno podnikatelskými subjekty, 13% obcemi a 6% neziskovými organizacemi.
Oddělení cestovního ruchu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") je gestorem grantového schématu (dále jen "GS") v rámci podopatření 4.2.2 Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP") na podporu regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu. Minimální výše uznatelných nákladů projektů předkládaných v rámci tohoto GS byla stanovena na 2 mil. Kč a ve stejné výši bude platit i v současném programovacím období evropských fondů. Konzultace s potenciálními žadateli v průběhu tří realizovaných výzev GS dokazují existenci řady projektových záměrů na modernizaci ubytovacích zařízení, které této minimální výše uznatelných nákladů nedosahují.
Návrh řešení Grantový program je určen pro projekty menšího rozsahu jako doplněk k možnosti podpořit finančně náročnější typ investic ze zdrojů evropských fondů a je navrhován v podobném znění jako v roce 2005 a 2006, kdy alokace prostředků umožnila podpořit 67% žadatelů. Z toho 70% projektů řešilo rekonstrukci stávajícího ubytovacího zařízení, 30% se týkalo výstavby nového zařízení. Projekty obsáhly všechny typy zařízení, nejvíc se podpora týkala penzionů (35%) a ubytovacích objektů pro venkovskou turistiku (31%). Navrhovaný program nepodporuje projekty investic do zařízení s dobou provozu kratší než 1 rok. Nezbytnou podmínkou pro přiznání podpory je certifikace ubytovacího zařízení po dokončení projektu. Z hlediska flexibilnějšího zabezpečení stavební realizace projektů je opět navrhováno uplatnění uznatelných výdajů okamžikem předložení projektu.
Zaměření navrhovaného grantového programu a podmínky Výzvy k předkládání projektů byly projednány Komisí cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina dne 5. 3. 2007 (RK-10-2007-45, př. 1).

Plánované čerpání finančních prostředků alokovaných pro dílčí cíl 1.4 v roce 2007 ukazuje následující tabulka:

Celkem dílčí cíl 1.4 pro rok 2007
6 000 000 ,- Kč
GP Modernizace ubytovacích zařízení 2007
- 3 000 000,- Kč
GP Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007
- 3 000 000,- Kč
Zůstatek
0,- Kč
StanoviskaUsnesení 002/01/2007/Kcrvv:
Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina doporučuje radě kraje podpořit vyhlášení grantového programu "Modernizace ubytovacích zařízení 2007" dle předloženého materiálu.

Stanovisko ORR:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2007" na podporu zkvalitnění skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu dle materiálu RK-10-2007-45, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz