Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-21

RK-10-2007-21.doc  RK-10-2007-21pr1.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-10-2007-21
NázevZahájení jednání s ČR - Ministerstvem obrany o bezúplatném převodu a bezúplatném nabytí pozemků v k.ú. a obci Hartvíkovice
Zpracoval I. Ševecová, J. Mrázková
Předkládá L. Staněk, M. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa odbor majetkový Krajského úřadu kraje Vysočina se obrátil Vojenský útvar 5525 Náměšť nad Oslavou se žádostí o zajištění údržby a sjízdnosti pozemní komunikace vedoucí od obce Hartvíkovice k vojenskému objektu obsluhy letiště v k.ú. Hartvíkovice. Dle žádostí je příjezdová komunikace vlastníkem neudržovaná, zimní údržba se na ní neprovádí, do komunikace zasahuje vzrostlá silniční vegetace. Sjízdnost silnice byla doposud zajišťována z prostředků Armády ČR, která vzhledem k tomu, že se nejedná o komunikaci v jejím vlastnictví dále odmítá provádění údržby na vlastní náklady. Komunikace je vedena po pozemku par. č. 3950 - ost. plocha, silnice o výměře 15 462 m2 v k.ú. Hartvíkovice, obec Hartvíkovice, který je vlastnictvím kraje Vysočina.
Komunikace z části vedoucí po pozemku par. č. 3950 v k.ú. a obec Hartvíkovice není vlastnictvím kraje Vysočina a není zařazena Silniční databankou Ostrava v silniční síti.
V současné době je pozemek par. č. 3950 - ost. plocha, silnice o výměře 15 462 m2 veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Třebíč na LV 194 pro k.ú. a obec Hartvíkovice, a to na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 ve vlastnictví kraje Vysočina. Zřizovací listinou byl dán tento pozemek do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Třebíč, resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byl svěřen do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že pozemek par. č. 3950 v k.ú. a obci Hartvíkovice není zastavěn žádnou komunikací ve vlastnictví kraje a zpevněná plocha nacházející se na tomto pozemku není také vlastnictvím kraje, navrhují odbor majetkový i odbor dopravy a silničního hospodářství nabídnout uvedený pozemek ČR - Ministerstvu obrany k bezúplatnému převodu. Pozemek je pro kraj i Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny nepotřebný a využíván je pouze jako příjezdová komunikace pro vojenský objekt a okolní zemědělské pozemky. Bezúplatný převod navrhujeme z toho důvodu, že Vojenský útvar 5525 Náměšť nad Oslavou již ve své žádosti uvádí, že o převod pozemku nemá zájem, a proto se domníváme, že bezúplatný převod pozemku nebude odmítat.
Při tomto šetření bylo zjištěno, že silnice III/39214 je vedena po pozemcích par. č. 4007/1, par. č. 4007/2, par. č. 4007/3, par. č. 4007/4, par. č. 4007/5, par. č. 4007/6, 4007/7, par. č. 4007/8, par. č. 4007/9 par. č. 4007/11 v k.ú. a obci Hartvíkovice, které jsou dle výpisu z LV č. 40 pro uvedené k.ú. a obec ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany a příslušnost k organizační složce právnické osoby pro VUSS Brno a po pozemku par. č. 400/2 v k.ú. Popůvky na Jihlavou, obec Popůvky, vedeném na LV 5 pro uvedené k.ú. a obec, kde je též jako vlastník vedena ČR - Ministerstvo obrany a příslušnost k organizační složce právnické osoby pro VUSS Brno. Odbor majetkový a odbor dopravy a silničního hospodářství navrhují dále zahájit jednání o bezúplatném převodu výše uvedených pozemků, neboť tyto pozemky neslouží pro potřebu Ministerstva obrany a naopak je po těchto pozemcích vedena silnice III/39214 ve vlastnictví kraje. Bezplatnost převodu je dle názoru obou odborů dána, neboť požadujeme převod pozemků zastavěných silnicí, která je dle ustanovení § 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemích komunikacích, v platném znění veřejně přístupnou pozemní komunikací, po které je vedena osobní linková veřejná doprava a dle jejího charakteru nemůže být užívána ke komerčním účelům.
StanoviskaDopravní komise dne 15. 12. 2006 přijala usnesení č. 050/08/2006/DK, ve kterém doporučuje radě kraje navrhnout obci nebo Armádě ČR bezúplatný převod pozemků pod komunikací, která je vedena v katastru nemovitostí pod. par. č. 3950.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s ČR-Ministerstvem obrany o:
* bezúplatném převodu pozemku par. č. 3950 - ost. plocha, silnice o výměře 15 462 m2 v k.ú. a obci Hartvíkovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví ČR-Ministerstvem obrany;
* bezúplatném nabytí pozemků par. č. 4007/1, par. č. 4007/2, par. č. 4007/3, par. č. 4007/4, par. č. 4007/5, par. č. 4007/6, par. č. 4007/7, par. č. 4007/8, par. č. 4007/9 par. č. 4007/11 v k.ú. a obci Hartvíkovice a par. č. 400/2 v k.ú. Popůvky na Jihlavou, obec Popůvky, z vlastnictví ČR Ministerstva obrany do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz