Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-65

RK-10-2007-65.doc  RK-10-2007-65pr1a.xls  RK-10-2007-65pr1aupr1.xls  RK-10-2007-65pr1b.xls  RK-10-2007-65pr1bupr1.xls  RK-10-2007-65pr2a.xls  RK-10-2007-65pr2b.xls  RK-10-2007-65pr2c.xls  RK-10-2007-65pr3.xls  RK-10-2007-65pr4.xls
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-10-2007-65
NázevDotace na obnovu kulturních památek v roce 2007
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 26. října 2004 schválilo znění "Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina" (dále jen "zásady"). Pro letošní rok byla uzávěrka přijímání žádostí 15. února 2007. Celkem bylo evidováno 190 žádostí. Z toho 4 žádostí není možné radě kraje doporučit k poskytnutí dotace: jedna žádost byla doručena po termínu (dne 21.2.2007), tři žádosti byly vyřazeny z důvodu nesplnění podmínky článku 3 zásad - Finanční spoluúčast obce: Jedna žádost byla vlastníkem vzata zpět. Podmínky zásad tedy splňuje 185 žádostí, z toho 7 žádostí o dotace na obnovu movitých kulturních památek a 178 žádostí o dotaci na obnovu nemovitých kulturních památek s celkovým finančním objemem požadavků na dotaci kraje Vysočina ve výši 19 693 201,- Kč. Podle druhu vlastnictví je 44 žádostí obcí, 75 žádostí církví a církevních společností, 57 žádostí fyzických osob a 9 žádostí právnických osob.
V letech 2004 - 2006 byly v souladu se "Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina" obnovovány kulturní památky s celkovými náklady téměř 167 miliónů korun, jednou třetinou, tj. částkou přes 56 miliónů korun, se na financování obnov podílel kraj Vysočina. Jednotliví vlastníci (obce, církve, fyzické i právnické osoby) investovali do oprav svých nemovitostí téměř 86 milionů korun. Nemalou měrou se na obnovách spolupodílely i obce, na jejichž katastrálním území se památky nachází. Výše jejich finanční spoluúčasti dosáhla částky 24,8 miliónu korun.
V letoším roce se předpokládá, při plné dotaci ve výši 19 693 201,- Kč, proinvestování celkem cca 74 milionu korun, z toho vlastníci 42,5 milionu korun a příspěvek obcí 11,7 milionů korun.
Návrh řešení Kraj Vysočina schválil v loňském roce poskytnutí částky cca 16,5 milionu korun na obnovu kulturních památek. Jelikož v průběhu roku došlo k tomu, že některé akce se neuskutečnily vůbec nebo byly realizovány s nižšími náklady, bylo po předložení vyúčtování k 30. listopadu 2006 vyplaceno vlastníkům kulturních památek o cca 1,5 milionu korun méně. Lze proto předpokládat, že i v letošním roce nebudou finanční příspěvky vyčerpání v celém objemu.
Odbor kultury a památkové péče předkládá návrhy na financování dotací na obnovu kulturních památek v roce 2007.
VARIANTA A
odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí dotací vlastníkům kulturních památek uvedeným v materiálu RK-10-2007-65, př. 1a v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací vlastníkům kulturních památek uvedeným v materiálu RK-10-2007-65, př. 1b. Protože finanční dotace kraje činí pouze 30% z celkových nákladů na obnovu kulturní památky v daném roce, navrhujeme, aby byly finanční příspěvky vlastníkům poskytnuty v plné výši. Ve schváleném rozpočtu odboru kultury a památkové péče je pro rok 2007 částka ve výši 16,5 milionu korun. Protože celkové finanční požadavky vlastníků jsou ve výši 19 693 201,- Kč, navrhujeme zvýšit rozpočet kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 3 193 201,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j.n.


VARIANTA B
odbor kultury a památkové péče posoudil žádosti v souladu s článkem 7 odst. 4 zásad. Prvním kritériem hodnocení byl procentuální podíl žadatele na financování celkových nákladů. Nad povinnou výši procentuální spoluúčasti žadatelů, která je v případě nemovitých kulturních památek 70% a movitých kulturních památek 60%, se dostalo celkem 37 žadatelů z celkovým požadavkem na dotaci ve výši 6 836 666,- Kč. Zbývající žádosti ze stejným procentuálním podílem žadatele byly zhodnoceny podle následného kritéria, kterým byla absolutní výše spoluúčasti žadatele vynaložená na obnovu kulturní památky. Do celkového objemu schválných finančních prostředků v rozpočtu kapitoly Kultura § 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve výši 16,500 tis. Kč je možné zařadit dalších 65 žadatelů s nejvyšší absolutní výší svého podílu na obnově kulturní památky v roce 2007. Tyto dotace dosahují výše 9 629 662,- Kč, v součtu s výsledkem prvního kritéria by byla rozdělena částka 16 466 328,- Kč pro 102 vlastníky kulturních památek v kraji Vysočina, kteří jsou uvedeni v materiálu RK-10-2007-65, př. 2a a 2b. Podle varianty B nebude poskytnuta finanční dotace na obnovu kulturních památek v letošním roce téměř polovině žadatelů (44,9%) uvedených v materiálu RK-10-2007-65, př. 2c. Dotkne se to zejména akcí, jejichž obnova je rozdělena z důvodu nedostatku finančních prostředků na několik let (jedná se zejména o obnovy objektů ve vlastnictví církví, dále restaurování movitých kulturních památek, které je značně finančně náročné a obnovy drobné sakrální architektury ve vlastnictví menších obcí), a tudíž finanční objemy pro jednotlivé roky dosahují nižších částek.

VARIANTA C
odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje upravit zásady v článku 7 Přijímání a vyřizování žádostí vložením odst. 5, ve kterém bude stanoveno, že všechny přijaté žádosti mohou být procentuálně kráceny v případě převisu celkového součtu požadovaných dotací nad částku schválenou v rozpočtu kraje na rok 2007. V návaznosti na tomto ustanovení navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace vlastníkům kulturních památek uvedeným v materiálu RK-10-2007-65, př. 3 Jelikož ve schváleném rozpočtu odboru kultury a památkové péče je pro rok 2007 částka ve výši 16,5 milionu korun a celkové finanční požadavky vlastníků jsou ve výši 19 693 201,- Kč, navrhujeme snížit všem žadatelům jejich požadovanou dotaci o 16,216%, tímto snížením dosáhneme částky 16 499 903,- Kč, která pokryje dotace vlastníkům kulturních památek ze schváleného rozpočtu kapitoly Kultura. Pro tento případ navrhujeme, aby zastupitelstvo kraje pověřilo odbor kultury a památkové péče, aby v případě krácení požadované částky dotace konzultoval se žadateli před předložením smlouvy o poskytnutí dotace, zda jsou i se zkrácenými prostředky schopeni opravu uskutečnit v plném rozsahu. Při nesouhlasném stanovisku žadatele je možné snížit celkovou výši nákladů na obnovu o pokrácenou částku.

Dále je v materiálu RK-10-2007-65, př. 4 uveden seznam žadatelů, které nelze z důvodu nesplnění podmínek zásad doporučit ke schválení.
StanoviskaEkonomický odbor
Ekonomický odbor k návrhu řešení na financování dotací na obnovu kulturních památek v roce 2007 dodává :
V případě schválení varianty A je ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 na kapitole Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek na položce 5901 Nespecifikovaná rezerva schválená částka 16 500 000 Kč.
Finanční prostředky ve výši 3 193 201,- Kč je možno zdrojově krýt z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j.n.. Aktuální stav této položky je 98 781 tis. Kč.
V případě schválení varianty B a C je ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 na kapitole Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek na položce 5901 Nespecifikovaná rezerva schválená částka 16 500 000 Kč.
Návrh usneseníVarianta A
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace vlastníkům kulturních památek v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina podle materiálu RK-10-2007-65, př. 1a ve výši 6 921 579,- Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace vlastníkům kulturních památek v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina podle materiálu
RK-10-2007-65, př. 1b ve výši 12 771 622,- Kč;
* schválit zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnovu kulturních památek, o částku 3 193 201,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j.n., o tuto částku;
* neposkytnout finanční dotace na obnovu kulturních památek žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2007-65, př. 4.

Varianta B
Rada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace vlastníkům kulturních památek v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina podle materiálu
RK-10-2007-65, př. 2a ve výši 4 453 932,- Kč;
* neposkytnout finanční dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v materiálu
RK-10-2007-65, př. 2c;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace vlastníkům kulturních památek v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina podle materiálu
RK-10-2007-65, př. 2b ve výši 12 012 396,- Kč;
* neposkytnout finanční dotace na obnovu kulturních památek žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2007-65, př. 4

Varianta C
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* upravit znění zásad v článku 7;
* rozhodnout poskytnout dotace vlastníkům kulturních památek uvedeným v materiálu
RK-10-2007-65, př. 3;
* pověřit odbor kultury a památkové péče, aby v případě krácení dotace konzultoval se žadateli před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, zda jsou i se zkrácenými prostředky schopeni opravu uskutečnit v plném rozsahu. Při nesouhlasném stanovisku žadatele je možné snížit celkovou výši nákladů na obnovu o pokrácenou částku;
* neposkytnout finanční dotace na obnovu kulturních památek žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2007-65, př. 4.
Odpovědnost OKPP, EO
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz