Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-10-2007-42

RK-10-2007-42.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-10-2007-42
NázevDodatek Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Rozvoj cestovního ruchu na Pelhřimovsku" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
Zpracoval I. Malá
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuV rámci 2. výzvy grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen "GS") v rámci podopatření 4.1.2 Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP"), kterou vyhlásila Rada kraje Vysočina dne 30. 8. 2005 usnesením č. 1140/27/2005/RK (Rada kraje vyhlašuje Výzvu č. V/SROP/4.1.2/2/2005 pro předkládání žádostí do grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu
RK-27-2005-31, př. 1, s účinností od 30. 8. 2005), a která byla ukončena 27. 10. 2005, bylo přijato 17 žádostí o podporu. Na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 14. 2. 2006 č. 0060/01/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí podpory ve výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-54, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-01-2006-54, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu
ZK-01-2006-54, př. 3) bylo schváleno poskytnutí podpory 12 projektům.
Na základě Oznámení příjemce podpory o změnách v akci reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.2/2901 dle materiálu RK-10-2007-42, př. 1, ve kterém požádal změny projektu. Změna spočívá ve vyjmutí aktivit projektu, které nebudou na základě rozhodnutí žadatele realizovány (chybná formulace návrhu projektu, vysoká administrativní zátěž při vykazování některých položek nákladů) a ve snížení celkových nákladů vynaložených na realizaci projektu z důvodu úspěšně provedených výběrových řízení (vysoutěžení nižších cen, než se předpokládalo) a vyvolá úpravu jednotlivých rozpočtových položek a především snížení celkového rozpočtu o 1.032.274,- Kč, která má za následek snížení výše schválené finanční podpory.
Návrh řešení Žádost o změny v akci byla gestorem grantového schématu posouzena jako možná ze 2 hlavních důvodů:
1. v souvislosti se snižováním počtu aktivit projektu dochází i k současnému snižování celkového rozpočtu a tudíž i výše poskytnuté dotace;
2. navrhované změny by neměli zásadní vliv při bodovém hodnocení projektu, tak aby změnili výrazně jeho pořadí a zařadili ho mezi projekty nedoporučené k podpoře.
Na základě této skutečnosti byl vypracován návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.2/2901 "Rozvoj cestovního ruchu na Pelhřimovsku" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-10-2007-42, př. 2, který obsahuje nové rozpočtové položky a novou výši požadovaného finančního příspěvku.

Výše uvedenou změnu není možné považovat za formální (návrhem změny Smlouvy není dotčena výše, účel dotace a nedochází ke změně v subjektu, kterému byla dotace poskytnuta) a je třeba postupovat dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* snížit podporu poskytnutou usnesením č. 0060/01/2006/ZK příjemci Město Pelhřimov se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, IČ 00248801, na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.2/2901 ve výši 1.616.137,50 Kč o částku 774.205,50 Kč, tedy na 841 932,- Kč;
* uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.2/2901 "Rozvoj cestovního ruchu na Pelhřimovsku" dle materiálu RK-10-2007-42, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
Termín 20. 3.2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz